AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 71–80

Hromadné propouštění v čase koronaviru

[Collective Dismissals in the Times of Covid-19]

Jakub Tomšej

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.13
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

The article deals with the instrument of collective dismissals as regulated by EU Directive No. 98/59/EC. The main goals of the regulation are described and analysed. Subsequently, the article contains several proposals on how to amend the applicable regulation in light of its announced purpose to enhance protection of employees affected by dismissals, with particular focus on the concept of voluntary redundancies.

Klíčová slova: termination of employment; collective dismissals

reference (18)

1. MLÝNKOVÁ, A. Skončení pracovního poměru v souvislostech. Praha: Wolters Kluwer, 2020.

2. PTÁČEK, L. in: BĚLINA, M. - DRÁPAL. L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

3. PUTNA M. In: PICHRT, J. a kol. Zákoník práce: zákon o kolektivním vyjednávání: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

4. TOMŠEJ, J. Výpověď pro nadbytečnost a kritéria výběru - komparativní srovnání. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2019, Vol. LXV, č. 1. CrossRef

5. Příspěvky na webových stránkách

6. KAŠPAROVÁ, L. Nezaměstnanost poroste nejspíš jen mírně. In: Měšec.cz [online]. 10. 9. 2020 [cit. 2021-02-23]. Dostupné na: https://www.mesec.cz/clanky/nezamestnanost-poroste-nejspis-jen-mirne/.

7. Odbory už zaznamenaly firmy, které zvažují hromadné propouštění. České noviny [online]. 31. 3. 2020 [cit. 2021-02-23]. Dostupné na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-uz-zaznamenaly-firmy-ktere-zvazuji-hromadne-propousteni/1873793.

8. Za dva měsíce hromadně propouštělo 41 firem: práci ztratily tři tisíce lidí. MF DNES [online]. 24. 11. 2020 [cit. 2021-02-23]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/nezamestnanost-hromadne-propousteni.A201124_165422_ekonomika_fih.

9. Judikatura

10. Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08.

11. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2536/2011

12. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4574/2010

13. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3558/2008.

14. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 8. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1130/97

15. Právní předpisy

16. Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v platném znění

17. Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění

18. Zákon Employment Rights Act 1996, v platném znění

Creative Commons License
Hromadné propouštění v čase koronaviru is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení