AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 63–70

Koronavirus – šance přenést část nákladů závislé práce na zaměstnance?

[Coronavirus – a Chance to Pass on Part of the Cost of Dependent Work to Employees?]

Patrik Stonjek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.12
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

The aim of this paper is to clarify the employer’s obligation to pay the costs incurred by employees in performing work outside the employer’s workplace. Especially recently (in connection with the covid-19 disease), with more frequent use of this method of work, there have been opinions that the employer does not have this obligation for some types of costs, or that he does not have it in a situation if the employee himself requests to perform work outside the workplace. Whether these views are correct will be discussed in the following text.

Klíčová slova: coronavirus; work outside the employer’s workplace; reimbursement of costs

reference (11)

1. BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 1508 s. ISBN 978-80-7400-759-0.

2. JANŠOVÁ, M. Novela zákoníku práce 2017 - co vše se změní v personální praxi? Bulletin advokacie, 2017, č. 5, s. 26-31. ISSN 1210-6348.

3. TOMŠEJ, J. Zákoník práce 2021 v praxi - komplexní průvodce s řešením problémů. 3. vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2021, 200 s. ISBN 978-80-271-3094-8.

4. Příspěvek na webové stránce

5. JAROŠOVÁ, B. Který stůl je dnes můj? Co je sdílené pracovní místo neboli hot desking. In: idnes [online]. 10. 7. 2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zakonik-prace-novela-sdilene-pracovni-misto-hot-desking-coworking.A200625_555361_podnikani_sov.

6. Rámcová dohoda o práci na dálku [online]. 16. 7. 2002 [cit. 20. 2. 2021]. Dostupné na: https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/esd_telework.pdf.

7. Sněmovní tisk 903/0, část č. 1/8: novela z. - zákoník práce - EU [online]. 2016, s. 71 [cit. 2021-02-20]. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=903&CT1=0.

8. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR [online]. 20. 11 2019 [cit. 20. 2. 2021]. Dostupné na: www. https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ZAPIS_KV_KDP_11_2019.pdf.

9. Právní předpisy

10. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce

11. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Creative Commons License
Koronavirus – šance přenést část nákladů závislé práce na zaměstnance? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení