AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 49–61

Několik poznámek (nejen) k peněžité náhradě při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

[A Few Notes on (Not Only) Monetary Compensation for Performing Work outside the Employer’s Workplace]

Jakub Morávek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.11
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

The paper is focused on a few notes on (not only) monetary compensation for performing work outside the employer’s workplace. The author critically evaluates the current legislation and presents considerations de lege ferenda.

Klíčová slova: labour law; home working; compensation for home working

reference (22)

1. Monografie

2. OLŠOVSKÁ, A. (eds). Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie. Praha: Leges, 2018.

3. BARANCOVÁ, H. Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Praha: Leges, 2017.

4. BARANCOVÁ, H. (ed.). Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017.

5. Články v časopise

6. MORÁVEK, J. Změna některých výchozích sociálních paradigmat a její reflexe v právní úpravě pracovněprávních vztahů a sociálního zabezpečení. Právník. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v.v.i., sv. 2. 2020.

7. MORÁVEK, J. Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo. Právní rozhledy. 2020, č. 13-14.

8. MORÁVEK, J. K některým (nejen) problematickým otázkám dovolené po 1. 1. 2021. Právní rozhledy. 2021, č. 2.

9. Soudní rozhodnutí

10. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. listopadu 2018, sp. zn. 29 Cdo 5943/2016

11. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. listopadu 2015, sp. zn. 21 Cdo 4596/2014

12. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. června 2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005

13. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2008, sp. zn. 5 Afs 68/2007

14. Právní předpisy

15. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

17. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

18. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

19. usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 10. 2020 č. 1102, o přijetí krizového opatření

20. Další zdroje

21. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. 11. 2019 [online]. 2019 [cit. 2021-02-23]. Dostupné na: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ZAPIS_KV_KDP_11_2019.pdf.

22. <bez popisu>

Creative Commons License
Několik poznámek (nejen) k peněžité náhradě při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení