AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 9–14

Společnost v čase moru

[Societies in the Times of Plague]

David Falada

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.7
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

The article endeavours to consider possible responses of a society confronted with a pandemic disease, not curable with reachable medication or treatments. In this context the article describes the peculiarities of diseases like plague, and also in a comparable scale influenza in history, more particularly the “Spanish flu” of 1918–1919. As a matter of fact, the society before finding a usable and accessible vaccine must rely on a kind of seclusion either on the side of the ill person/people or on the side of the society itself.

Klíčová slova: covid-19; pest; pandemic; epidemic; quarantine

reference (7)

1. CANTOR, N. F. Po stopách moru: černá smrt a svět, který zrodila. Praha: BB/art, 2005, 179 s. ISBN 80-7341-416-3.

2. COUFALOVÁ, I. - LENDEROVÁ, M. Moře morů: epidemie jako sociální a kulturní fenomén I. Dějiny a současnost. 2020, roč. 42, č. 5, s. 8-9.

3. ČERNÝ, K. Morové epidemie v historii. Dějiny a současnost. 2020, roč. 42, č. 5, s. 10-13.

4. KRUIF, P. DE. Lovci mikrobů. Praha: Orbis, 1937, 350 s.

5. GKANTZIOS DRÁPELOVÁ, P. Justiniánský mor: stav bádání o jedné z největších morových pandemií. Dějiny a současnost. 2020, roč. 42, č. 5, s. 18-21.

6. Lékařské repetitorium. Red. A. Štork. Praha: Avicenum, 1982, 1968 s.

7. RUTHERFURD, E. Sarum: román o Anglii. Praha: Práce, 1995, 609 s. ISBN 80-208-0371-8.

Creative Commons License
Společnost v čase moru is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení