AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 1 (2021), 75–84

Právnická osoba v trestním řízení a střet zájmů

[Legal Person in Criminal Proceedings and Conflict of Interest]

Pavel Kotlán

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.5
zveřejněno: 12. 03. 2021

Abstract

The criminal liability of legal person is connected with many problems. The problem of acting on behalf of company in criminal proceedings is very topical especially if the statutory representative is in conflict of interest. The article looks just their conflict of interest if they and their company are in position of accused or a witness. The work tried to offer such an interpretation that takes into account the purpose of criminal proceedings and the right to defense.

Klíčová slova: criminal liability; legal person; statutory representative; defense; witness

reference (22)

1. DUBBER, M. D. - HÖRNLE, T. Criminal law: a comparative approach. Oxford: Oxford University Press, 2014. CrossRef

2. Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

3. FENYK, J. Obecně oprávněná osoba, zmocněnec a opatrovník v trestním řízení proti právnické osobě a její právo na obhajobu. In: JELÍNEK, J. - FRYŠTÁK, M. - BRUCKNEROVÁ, E. - KALVODOVÁ, V. - FENYK, J. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, s. 335-344.

4. FENYK, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2., přepr. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

5. GŘIVNA, T. Právo na obhajobu: teorie a praxe 21. století. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016.

6. JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019.

7. KOTLÁN, P. Problematické aspekty práv poškozeného v přípravném řízení trestním. In: BENÁK, J. - VIKARSKÁ, Z. - JANOVEC, M. (eds.). COFOLA 2018, část VI.: permanentní reforma trestního řízení (koncepční a nekoncepční změny na půdě trestního práva procesního). Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 79-97.

8. KUTHANOVÁ, B. Ukončení funkce opatrovníka právnické osoby. In: epravo.cz [online]. 26. 7. 2017 [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/ukonceni-funkce-opatrovnika-pravnicke-osoby-106183.html.

9. LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I: Obecná část (§ 1-654): komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014.

10. MELZER, F. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

11. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 863/16.

12. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 131/18.

13. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 559/2000.

14. PELC, V. Kritika nové metodiky nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob a obrácené důkazní břemeno. In: bulletin-advokacie.cz [online]. 3. 12. 2018 [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno?browser=mobi.

15. PLECITÝ, V.¬- SALAČ, J. - BAJURA, J. Úvod do studia občanského práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

16. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008.

17. Stanovisko Unie obhájců č. 2/2019 k institutu opatrovníka právnické osoby v trestním řízení [online]. 6. 3. 2019 [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: https://www.uocr.cz/stanoviska/stanovisko-unie-obhajcu-c-2-2019-k-institutu-opatrovnika-pravnicke-osoby-v-trestnim-rizeni/.

18. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2017 k otázce práva na obhajobu obviněných právnických osob a jednání za ně [online]. 23. 3. 2017 [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: https://www.uocr.cz/stanoviska/stanovisko-unie-obhajcu-cr-c-1-2017-k-otazce-prava-na-obhajobu-obvinenych-pravnickych-osob-a-jednani-za-ne/.

19. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 33 Cdo 3273/2011.

20. Veřejná evidence odsouzených právnických osob [online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné na: www.justice.cz.

21. WEYR, F. - HORÁK, O. Teorie práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

22. WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.

Creative Commons License
Právnická osoba v trestním řízení a střet zájmů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení