AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 1 (2021), 85–102

Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí – proč je řádná implementace nezbytná

[Public Participation in Decision-making Processes in the Field of Environmental Protection – Why is the Proper Implementation Necessary]

Lenka Hlaváčová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.6
zveřejněno: 12. 03. 2021

Abstract

Public participation in decision-making processes is an important tool for environmental protection, whether we look at it from the point of view of everyone’s right to a favourable environment or as a separate value that needs to be protected for itself. Despite its recognition at the international level, obligations arising for the Czech Republic from the Aarhus Convention and EU law and a number of benefits that come with it, the possibilities of the members of the public in the Czech Republic to participate in environmental decision-making has been significantly reduced in recent years. The reason seems to be, among other things, insufficient awareness or underestimation of the benefits of this institute. The article therefore focuses on summarizing the benefits associated with public participation in decision-making, the risks to be avoided and the typology of forms of public participation and that in order to contribute to a deeper understanding of this institute.

Klíčová slova: public; decision-making process; environment

reference (30)

1. ARMENI, C. Participation in Environmental Decision-making: Reflecting on Planning and Community Benefits for Major Wind Farms. Journal of Environmental Law, 2016, No. 28. CrossRef

2. ARNSTEIN, S. R. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 1969, Vol. 35, No. 4. CrossRef

3. BEIERLE, T. C. Public Participation in Environmental Decisions: an Evaluation Framework Using Social Goals. Resources for the Future, 1998, Discussion Paper 99-06.

4. BERNARD, M. - JELÍNKOVÁ, B. - ORCÍGR, V. Dlouhé povolování výstavby v Česku - data, praxe a nová legislativa. Praha: Arnika, 2018.

5. BRISMAN, A. The violence of silence: some reflections on access to information, public participation in decision-making, and access to justice in matters concerning the environment. Crime, Law and Social Change, 2013, Vol. 59, No. 3. CrossRef

6. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.

7. DAMOHORSKÝ, M. Čtvrtstoletí českého zákona o ochraně přírody a krajiny. České právo životního prostředí. 2017, č. 4, s. 14. CrossRef

8. DEAN, R. Beyond Radicalism and Resignation: the Competing Logics for Public Participation in Policy Decisions. Policy and politics, 2016, Vol. 59, No. 3.

9. DELLINGER, M. F. Ten years of the Aarhus Convention: how procedural democracy is paving the way for substantive change in national and international environmental law. Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 2012, No. 23. CrossRef

10. Department of the Environment, Community & Local Government. Working Group Report on Citizen Engagement with Local Government [online]. 2014 [cit. 2020-04-05]. Dostupné na: https://sligoppndotcom.files.wordpress.com/2014/09/working-group-report-on-citizen-engagement.pdf.

11. Důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

12. Důvodová zpráva k zákonu č. 98/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13. HUMLÍČKOVÁ, P. - VOMÁČKA, V. Public Participation and EIA in the Multi-Stage Decision Making Process: the Czech Example. In: JENDROSKA, J. - BAR, M. (eds.). Procedural Environmental Rights: Principle X in Theory and Practice. Cambridge: Intersentia, 2018.

14. IRVIN, R. A. - STANSBURY, J. Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort? Public Administration Review, 2004, No. 64. CrossRef

15. IRWIN, F. - BRUNCH C. Information, Public Participation, and Justice. Environmental Law Reporter: News & Analysis, 2002, Vol. 32, No. 7.

16. JANČÁROVÁ, I. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2002.

17. JANČÁŘOVÁ, I. - DUDOVÁ, J. - HANÁK, J. - PEKÁREK, M. - PRŮCHOVÁ, I. - VOMÁČKA, V. - ŽIDEK, D. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

18. TANG, M. - WANG, Y. Resolutions of Modern Environmental Issues: Public Participation in Environmental Affairs. Canadian Social Science, 2013, Vol. 9, No. 6.

19. MÜLLEROVÁ, H. - HUMLÍČKOVÁ, P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014.

20. Návrh skupiny senátorů na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. a zákona ČNR 114/1992 Sb., obou ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Ústavní soud ČR [online]. 2017 [cit. 2020-05-03]. Dostupné na: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Navrhy/Pl._US_22_17_navrh.pdf.

21. O'FAIRCHEALLAIGH, C. Public participation and environmental impact assessment: purposes, implications, and lessons for public policy making. Environmental Impact Assessment Review, 2010, Vol. 30, No. 30. CrossRef

22. O'REILLY, N. Come One, Come All - Public Participation in Environmental Law in Ireland: a Legal, Theoretical and Sociological Analysis. Trinity College Law Review, 2005, No. 8.

23. RYALL, Á. The EIA Directive and the Irish planning participation fee. Journal of Environmental Law, 2002, Vol. 13, No. 3. CrossRef

24. SPIJKERS, O. - ARRON, H. Developing Global Public Participation. International Community Law Review, 2015, No. 17. CrossRef

25. STEELE, J. Participation and Deliberation in Environmental Law. Oxford Journal of Legal Studies, 2001, Vol. 21, No. 3. CrossRef

26. STEJSKAL, V. Zrušení účasti veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona a další špatné zprávy pro ochranu životního prostředí a lidská práva. České právo životního prostředí, 2017, č. 2, s. 7-9.

27. TOTH, B. Public Participation and Democracy in Practice - Aarhus Convention Principles as Democratic Institution Building in the Developing World. Journal of Land, Resources and Environmental Law, 2010, Vol. 30, No. 30, s. 295-330.

28. VERSCHUUREN, J. Public Participation regarding the Elaboration and Approval of Projects in the EU after the Aarhus Convention. In: ETTY, T. F. M. - SOMSEN, H. (eds.). Yearbook of European Environmental Law. Oxford: Oxford University Press, 2004.

29. Vyjádření vedlejšího účastníka řízení k návrhu na zrušení jednotlivých ustanovení zákonač.183/2006 Sb. a zákona ČNR č.114/1992 Sb. (oba ve znění zákona č. 225/2017 Sb.). Veřejný ochránce práv [online]. 2017 [cit. 2020-06-24]. Dostupné na: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Zvlastni_opravneni/ustavni_soud/SZD_28-2017-stavebni-zakon.pdf.

30. ZAHUMENSKÁ, V. Kdo blokuje výstavbu? Analýza účasti veřejnosti v územních řízeních se zaměřením na účast občanských spolků. [online]. Arnika, 2018 [cit. 2020-05-04]. Dostupné zde: https://arnika.org/analyza-ucasti-verejnosti-v-uzemnich-rizenich-se-zamerenim-na-ucast-obcanskych-spolku.

Creative Commons License
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí – proč je řádná implementace nezbytná is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení