AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 159–165

Liberace v odpovědnosti za přestupky

[Liberation in Responsibility for Offenses]

Pavel Mates

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.18
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

This article deals with the institute of liberation, that is, exempting a legal person from a liability for a misdemeanor in the event of a breach of law, but the offender has made every effort to avoid this, the purpose of which is to mitigate the consequences of strict strict liability. It is pointed out that this is a measure which can be taken into account only in exceptional cases, and any demonstration of the existence of such reasons lies with the accused of the offense. Attention is focused on cases where the law excludes liberation and under which circumstances it may be considered.

Klíčová slova: petty offence; fault; strict liability; circumstances excluding liability; body corporate

reference (7)

1. BOHADLO, D. ‒ BROŽ, J. ‒ KADEČKA, S. ‒ PRŮCHA, P. ‒ RIGEL, F. ‒ ŠŤASTNÝ, V. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2018.

2. BOHADLO, D. ‒ POTĚŠIL, L. ‒ POTĚŠIL, J. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. Praha: C. H. Beck, 2013.

3. GRYGAR, T. Problematické otázky odpovědnosti právnických osob za přestupky v nové právní úpravě. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, č. 12/2017.

4. MATES, P. Přestupek provozovatele motorového vozidla. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, č. 7-8/2018.

5. POMAHAČ, R. Proměna přestupkového práva. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, č. 15-16/2017.

6. PRÁŠKOVÁ, H. Nové přestupkové právo. Praha: Leges 2017.

7. PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C. H. Beck, 2013.

Creative Commons License
Liberace v odpovědnosti za přestupky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení