AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 169–194

Občanské vedení ozbrojených sil v teorii a české praxi

[Civil Governance of the Armed Forces in Theory and Czech Praxis]

Jakub Dienstbier

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.19
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

This paper deals with the issue of the civil and democratic control (civil governance) of the armed forces from the perspective of constitutional law and the state theory. Firstly, the paper explains the importance of studying civil-military relations for the constitutional democracies and tries to find the proper Czech term for the concept of civil and democratic control of the armed forces (i.e. civil governance). In the first part, the paper interprets the sole term of “armed forces” in view of public international law, Czech constitutional and administrative law as well as military theory. The second part uses Ota Weinberger’s theory of normative institutionalism for the theoretical analysis of the civil and democratic control concept. After that, it briefly describes the Huntington’s theory of subjective and objective model of civil control and in more detail characterizes the concrete constitutional aspects of the civil and democratic control. The third part shows the deficiencies in the normative and institutional implementation of the civil and democratic control in the Czech Republic and offers some possible changes de constitutione et lege ferenda.

Klíčová slova: forces; civil governance; civil control; democratic control; civil-military relations

reference (58)

1. BADDENHAUSEN, H. - BLUM, P. - BROCKER, L. et al. Parlamentsrecht: Praxishandbuch. Baden-Baden: Nomos, 2016.

2. BANKOWICZ, M. Státní převrat. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010.

3. BARTOŇ, M. a kol. Základní práva. Vydání první. Praha: Leges, 2016.

4. BÍLEK, J. - LÁNÍK, J. - ŠACH, J. Československá armáda v prvním poválečném desetiletí: květen 1945 - květen 1955. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2006.

5. BÍLKOVÁ, V. Ochrana lidských práv za ozbrojeného konfliktu? Přístup Evropského soudu pro lidská práva. Právník. 2008, 147(1), 19-47.

6. BÍLKOVÁ, V. Extrateritoriální aplikace lidských práv - Pohled z Evropy a z Ameriky. In: ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011.

7. BÍLKOVÁ, V. Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

8. ČERNOCH, F. Některé aspekty profesionalizace ozbrojených sil. In: PAVLÍČEK, V. a kol. Právo a bezpečnost státu: sborník statí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2002.

9. DAHL, R. A. Demokracie a její kritici. Překlad Helena Blahoutová. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995.

10. DIENSTBIER, J. Omezení soudního přezkumu v ústavním právu. In: ANTOŠ, M. - WINTR, J. (eds.). Poměřování základních práv. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018.

11. DIENSTBIER, J. Role ústavních orgánů při zajišťování bezpečnosti státu. Diplomová práce. Praha, 2019. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. Dostupná z https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/107555/120326692.pdf?sequence=1&isAllowed=y

12. DRGONEC, J. Ústavné právo hmotné. Bratislava: C. H. Beck, 2018. Academia iuris.

13. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION). Report on the democratic control of the armed forces. Strassbourg: Council of Europe, 2008. Study no. 389/2006. Dostupné také z: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2008)004-e.

14. FUCHS, J. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informačních služeb, 2007.

15. GEBHART, J. - KUKLÍK, J. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XV.a. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006..

16. GÖTTINGER, V. Činnost a řízení ozbrojených sil v míru jako předmět zkoumání správní vědy. Disertační práce. Brno, 2012. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. Dostupná z https://is.muni.cz/th/iwjr2/.

17. HAVRÁNEK, B. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. 2., nezměn. vyd. Praha: Academia, 1989. sv. III.

18. HUNTINGTON, S. P. The soldier and the state: the theory and politics of civil-military relations. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1985.

19. KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.

20. KLÍMA, K. Teorie veřejné moci (vládnutí). 3., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 0

21. KLIMEK, A. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XIII. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2000.

22. KLIMEK, A. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XIV. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002.

23. KMEC, J. a kol. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. [Praha]: C. H. Beck, 2012.

24. KOUDELKA, Z. Prezident jako vrchní velitel. Vojenské rozhledy, 2012, roč. 21 (53), č. 1. CrossRef

25. KOUDELKA, Z. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018.

26. KŘÍŽ, Z. Armáda v demokracii. Civilní řízení a demokratická kontrola armády. Brno: Vojenská akademie, 2001.

27. KŘÍŽ, Z. Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice: peripetie transformace vojensko-civilních vztahů po roce 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2004.

28. KUDRNA, J. Ústavní zakotvení bezpečnosti České republiky z pohledu uplynulých patnácti let. In: SUCHÁNEK, R. - JIRÁSKOVÁ, V. Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti základního zákona. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009.

29. KUKLÍK, J. - SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. Vyd. 2., v nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2011.

30. KYSELA, J. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014..

31. MANGOLDT, H. von, - KLEIN, F. - STARCK, Ch. - HUBER, P. M. - VOßKUHLE, A. Grundgesetz: Kommentar. 7. Auflage. München: C.H. Beck, 2018.

32. MAREŠ, M. - SMOLÍK, J. - VEJVODOVÁ, P. Extremismus z pohledu vojáků, Vojenské rozhledy, 2010, roč. 19 (51), č. 4, s. 163-173.

33. MAREŠ, M. - VÝBORNÝ, Š. Militantní demokracie ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013.

34. MAREŠ, M. - NOVÁK, D. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

35. MATES, P. - ŠKODA, J. - VAVERA, F. Veřejné sbory. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.

36. MEJSTŘÍK, V. (ed.) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 3., opr. Praha: Academia, 2003.

37. MOLEK, P. Základní práva. Svazek první, Důstojnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

38. MONTESQUIEU, Ch. L. de Secondat. O duchu zákonů. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003.

39. MOUNK, Y. Lid versus demokracie: proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit. Praha: Prostor, 2019.

40. MRÁZ, J. Mezinárodní humanitární právo a ochrana lidských práv za ozbrojených konfliktů. In: ŠTURMA, P. -FAIX, M. (eds.). Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014.

41. ONDŘEJ, J. a kol. Mezinárodní humanitární právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2010.

42. PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. díl, Práva a svobody. 2., dopl. a podstatně rozš. vyd. - aktualiz. dotisk [i.e. 3. vyd.]. Praha: Linde, 2002.

43. PERNICA, B. Profesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2007.

44. POSNER, E. A. - VERMEULE, A. The executive unbound: after the Madisonian republic. New York: Oxford University Press, 2013.

45. RESCHOVÁ, J. - KINDLOVÁ, M. - GRINC, J. - PREUSS, O. - ANTOŠ, M. Státověda: stát, jednotlivec, konstitucionalismus. Praha: Wolters Kluwer. 2019.

46. RYJÁČEK, J. Spolkový sněm a nasazení ozbrojených sil v zahraničí. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012.

47. RYCHETSKÝ, P. a kol. Ústava České republiky; Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

48. SCOTT, D. - PYMAN, M. Public Perceptions of Corruption in the Military in Europe and the Rest of the World. European Security. 2008, 17(4), 495-515. CrossRef

49. SKORUŠA, L. a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

50. STACH, S. - SARVAŠ, Š. Demokratická kontrola bezpečnostní politiky a ozbrojených sil. Mezinárodní vztahy. 1997, 32(3), 38-48.

51. SUK, J. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990). Vyd. 1. Praha: Prostor, 2003.

52. ŠIMÍČEK, V. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010.

53. TRUSK, D. F. Demokracie a obrana: Občanské řízení ozbrojených sil ve Spojených státech. Vídeň: Informační agentura Spojených států amerických, 1993.

54. VLACHOVÁ, M. Democratic Control of Armed Forces. In: CALLAGHAN, J. - KERNIC, F. (eds.) Armed forces and international security: global trends and issues. Münster: Lit, 2003.

55. WALKER, J. FBI Independence as a Threat to Civil Liberties: An Analogy to Civilian Control of the Military. The George Washington Law Review. 2018, 86(4), 1011-1078.

56. WEINBERGER, O. Alternativní teorie jednání: zároveň kritický rozbor praktické filozofie Georga Henrika von Wrighta. Překlad Karel Hlavoň. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997.

57. WEINBERGER, O. Od brněnské školy k neoinstitucionalismu. In: WEINBERGER, O. - KUBEŠ, V. -KOSEK, J. (eds.). Brněnská škola právní teorie: (normativní teorie). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003.

58. ZAKARIA, F. Budoucnost svobody. Praha: Academia, 2004.

Creative Commons License
Občanské vedení ozbrojených sil v teorii a české praxi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení