AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 145–158

Společné řízení o přestupcích – vždy ve prospěch pachatele?

[Common Proceedings on Administrative Transgressions – Always in Favor of the Offender?]

Jan Malast

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.17
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

The paper deals with the issue of common proceedings on multiple administrative transgressions and the question of the applicability of this special type of proceedings in connection with the principle of absorption if their consequences would lead to a deterioration of the accused’s legal situation, i.e. they would lead to a situation at expense of him.

Klíčová slova: common proceedings; administrative transgression; principle of absorption

reference (42)

1. HÁCHA, E. ‒ HOETZEL, J. ‒ WEYR, F. ‒ LAŠTOVKA, K.: Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. Brno: Polygrafia, 1938.

2. HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo, obecná část. Praha: C. H. Beck, 1993.

3. HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo, obecná část. Praha: C. H. Beck, 2016.

4. HENDRYCH, D. ‒ BĚLINA, M. ‒ FIALA, J. ‒ ŠÁMAL, P. ‒ ŠTURMA, P. ‒ ŠTENGLOVÁ, I. ‒ KARFÍKOVÁ, M.: Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009.

5. JEMELKA, L. ‒ PONDĚLÍČKOVÁ, K. ‒ BOHADLO, D.: Správní řád. Praha: C. H. Beck, 2019.

6. JEMELKA, L. ‒ VETEŠNÍK, P. ‒ LIBOSVÁR, O.: Zákon o kontrole. Praha: C. H. Beck, 2014.

7. JEMELKA, L. ‒ VETEŠNÍK, P.: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Praha: C. H. Beck, 2020.

8. JEMELKA, L. ‒ VETEŠNÍK, P.: Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Praha: C. H. Beck, 2013.

9. KINDL, J. ‒ KOUDELKA, M.: Zákon o významné tržní síle. Praha: C. H. Beck, 2017.

10. KOPECKÝ, M.: Správní právo, obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019.

11. LUKEŠ, Z. a kol.: Československé správní právo, obecná část. Praha: Panorama, 1981.

12. MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního. Praha: C. H. Beck, 2010.

13. MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního. Praha: C. H. Beck, 2017.

14. NOVOTNÝ, O. (ed): Pocta Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Praha: ASPI, 2002.

15. POŠVÁŘ, J.: Nástin správního práva trestního II. O administrativních trestech a správním trestním řízení. Brno: Nákladem Čsl. akademického spolku „Právník“, 1946.

16. POŠVÁŘ, J.: Nástin správního práva trestního. Studie o některých pojmech, zejména o vině. Praha-Brno: Orbis, 1936.

17. PRÁŠKOVÁ, H.: Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017.

18. PRŮCHA, P.: Správní právo, obecná část. Brno-Plzeň: Doplněk-Aleš Čeněk, 2012.

19. PRŮCHA, P.: Základy správního práva a veřejné správy, obecná část. Brno: MU, 1994.

20. SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

21. ŠÁMAL, P. ‒ GŘIVNA, T. ‒ HERCZEG, J. ‒ KRATOCHVÍL, V. ‒ PÚRY, F. ‒ RIZMAN, S., ŠÁMALOVÁ, M. ‒ VÁLKOVÁ, H. ‒ VANDUCHOVÁ, M.: Trestní zákoník (EVK). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012.

22. ŠÁMAL, P. ‒ PÚRY, F. ‒ RIZMAN, S. Trestní zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2004

23. VEDRAL, J.: Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2012.

24. KOUDELA, R. Opomíjené možnosti faktické konzumpce. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, č. 9/2015.

25. MATES, P. Disciplinární odpovědnost podle zákona o státní službě. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, č. 4/2015.

26. PETR, M. Mezinárodní kartely: více trestů za jedno jednání? Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, č. 8/2008.

27. TOMAN, A. Kárná odpovědnost exekutorských kandidátů a koncipientů – část druhá. Komorní listy. Praha: Exekutorská komora ČR, č. 4/2012.

28. VACEK, P.: Judikatura Nejvyššího správního soudu: správní delikty. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, č. 7/2006.

29. nález ÚS ze dne 20. 6. 1995, čj. III. ÚS 84/94

30. rozsudek NS ze dne 15. 10. 1992, čj. 6 A 6/92-3

31. rozsudek NSS ze dne 18. 5. 2005, sp. zn. 4 As 34/2004-53

32. rozsudek NSS ze dne 18. 6. 2009, sp. zn. 1 As 28/2009-62

33. rozsudek NSS ze dne 22. 9. 2005, sp. zn. 6 As 57/2004-54

34. rozsudek NSS ze dne 23. 2. 2006, čj. 6 As 17/2005

35. rozsudek NSS ze dne 25. 1. 2006, čj. 4 As 22/2005

36. rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 8 As 1/2006-136

37. rozsudek NSS ze dne 3. 12. 2008, sp. zn. 7 Afs 7/2008-200

38. rozsudek NSS ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 8 As 13/2006-115

39. rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2008, sp. zn. 5 Afs 9/2008-328

40. rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2004, čj. 5 A 154/2002

41. rozsudek VS v Praze ze dne 22. 12. 1995 sp. zn. 6 A 216/93

42. rozsudek VS v Praze ze dne 5. 11. 1993, sp. zn. 6 A 99/92

Creative Commons License
Společné řízení o přestupcích – vždy ve prospěch pachatele? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení