AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 121–144

Příkaz v řízení o přestupku

[The Order in Administrative Offence Proceedings]

Helena Prášková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.16
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

This paper deals with the administrative order as one of the forms of a decision in the administrative offence proceedings. In the introduction, the reasons for introducing of summary proceedings and different types of a decision according to the valid legislation are mentioned. The next chapter is devoted to the development of the legislation, what concerns administrative order in administrative offence proceedings and criminal warrant. Specific conditions of issuing the order in administrative offence proceeding are discussed in detail. The article also lists the content elements of the order and deals with its delivery, in particular the admissibility of its alternative delivery. In conclusion, the legal consequences and effects of issuance of the order, of its delivery and of its coming into force are summarized.

Klíčová slova: the administrative order in administrative offence proceedings; conditions of the administrative order; elements of the order; the delivery of the order; the legal consequences of the order

reference (25)

1. CRHA, L.: K právní moci trestního příkazu. Trestní právo. 1997, č. 10, s. 2-3.

2. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 145.

3. JELÍNEK, J. Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení. In: JELÍNEK. J. (ed.) Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015.

4. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika, 2015, roč. 48, č. 2, s. 81–100.

5. JEMELKA, L. ‒ VETEŠNÍK. P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017.

6. KOPECKÝ, M. Blokové a příkazní řízení o přestupcích. Správní právo, 1992, č. 2, s. 7 a násl.

7. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck., 2019.

8. MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017.

9. NOVOTNÝ, O. Je naše trestní právo procesní v krizi? Trestní právo, 2006, č. 7–8, s. 28–31.

10. NOVOTNÝ, O. Odklony v trestním řízení. In. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 270 a násl.

11. PIPEK, J. Alternativní způsoby vyřízení trestních věcí. Právní rádce. Praha: Economia, 1999, č. 2, s. 19.

12. POUPEROVÁ, O. Rozhodnutí správního orgánu a jeho platnost. Správní právo, 2018, č. 8. s. 510 a násl.

13. PRÁŠKOVÁ, H. Nové přestupkové právo. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 299.

14. RASCHAUER, N., WESSELY, W. Kommentar zum Verwaltungsstrafgesetz. Wien: Jan Sramek Verlag, 2010.

15. RIZMAN, S. O právní moci trestního příkazu jinak. Trestní právo. 1997, č. 12, s. 13‒14.

16. SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000.

17. SUCHÝ, Oldřich. Odklon v trestním řízení. Právník, 1991, roč. 130, č. 3, s. 247–255.

18. ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz. Praha, 2015. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta.

19. VALOVÁ, Viktorie. Samosoudce a trestní příkaz v československém trestním řízení. AUC – Iuridica, 1985, č. 2, s. 124–163.

20. VANTUCH, Pavel. Trestní příkaz, podmínky pro jeho vydání a možnosti obhajoby. Trestní právo, 2013, roč. 17, č. 7-8, s. 4–13.

21. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012.

22. VEDRAL, J. K novému zákonu o přestupcích. Správní právo, 2017, č. 7, str. 411.

23. VRTĚL, Petr. Ztížené řízení před samosoudcem. Trestněprávní revue, 2002, č. 4.

24. ZEMAN, J. Některé aspekty úpravy trestního příkazu. Trestní právo. 1999, č. 12, s. 11-16.

25. ZEMAN, P., DIBLÍKOVÁ, S., SLAVĚTÍNSKÝ, V., ŠTEFUNKOVÁ, M. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013, s. 37.

Creative Commons License
Příkaz v řízení o přestupku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení