AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 111–120

Správní činnosti v oboru státní služby

[Performance of Public Administration in Area of Civil Service]

Martin Kopecký

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.15
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

The paper analyses specifics of legal status of civil servants responsible for public governance at public authorities according to Civil Service Act nr. 234/2014. Civil servants enter into legal relationships with authorities which decide on behalf of state about appointment of state servant and about changes, termination and performance of service relationship. On the other hand, civil servants perform their work as dependant work and they are subordinated to superior persons (senior civil servants). Deciding about rights and duties of state servants belongs to area of public law, which is different to general regulation of work relationship according to Labour Code, which belongs to area of private law. Authorities executing governance of civil service principally release administrative acts, but also use different instruments as public law contracts or internal (service) regulations. The paper analyses specifics of this instruments in area of civil service.

Klíčová slova: civil servant; civil service; civil service relationship

reference (14)

1. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s.

2. HOETZEL, J. Československé správní právo. Praha: Melantrich, 1934.

3. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019.

4. KOTTNAUER, A. ‒ PŘIB, J. ‒ ÚLEHLOVÁ, H. ‒ TOMANDLOVÁ, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit 2015, 367 s.

5. LUKEŠ, Z. a kol. Československé správní právo. Obecná část. Praha: Panorama, 1981, 304 s.

6. PICHRT, J. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 984 s.

7. PICHRT, J. ‒ KOPECKÝ, M. ‒ MORÁVEK, J. (eds.). Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha: Wolters Kluwer 2016, 336 s.

8. DOLEŽÍLEK, J. ‒ ŠKODA, J. Zákon o státní službě s poznámkami. Plzeň., A. Čeněk 2015, 317 s.

9. VEDRAL, J. Zákon o státní službě, správní řád a soudní řád správní. Dostupné v systému ASPI, LIT 211618CZ, stav 14. 9. 2016.

10. ŠTEFKO, M. Je kolektivní smlouva soukromoprávním jednáním? Jurisprudence, 2017, roč. XXVI, č. 5, s. 28-34.

11. Dny práva 2015 – Days of law 2015, část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti) (eds.: SKULOVÁ, S., KLIKOVÁ, A., VALDHANS, J.). Masarykova univerzita, Brno 2016, 380 s.

12. Slovník veřejného práva československého (uspořádali HOETZEL, J., WEYR, F.). Svazek V. Brno: Rovnost 1948, 1098 s.

13. F., LAŠTOVKA, K.) Svazek I. Brno: Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1929, 871 s.

14. PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Brno – Plzeň: Nakladatelství Doplněk a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 428 s.

Creative Commons License
Správní činnosti v oboru státní služby is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení