AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 97–110

Koncese v českém správním právu

[The Concession in Czech Administrative Law]

Gabriela Göttelová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.14
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

The article examines standardized administrative acts called concessions. It seeks to describe concessions as the theory of administrative law understands them, find their characteristics and distinguish them from other administrative acts. Furthermore, the article gives examples of concessions in positive law, particularly regarding regulation of broadcasting.

Klíčová slova: concession; permission; license; administrative act; broadcasting

reference (11)

1. HÁCHA, E. – HOETZEL, J. – WEYR, F. – LAŠTOVKA, K. (eds.). Slovník veřejného práva československého. 2. svazek. Brno: Polygrafia, 1932.

2. HÁCHA, E. – HOETZEL, J. – WEYR, F. – LAŠTOVKA, K. (eds.). Slovník veřejného práva československého. 3. svazek. Praha: Eurolex Bohemia, 2000.

3. HANDRLICA, Jakub, ed. Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Eva Rozkotová, 2014.

4. HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016.

5. HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. Druhé přepracované vydání. Praha: Melantrich, 1937.

6. CHALOUPKOVÁ, H. Mediální právo: komentář. Praha: C. H. Beck, 2019.

7. KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019.

8. MAISNER, M. – VANÍČEK, Z. Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012.

9. PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012.

10. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013

11. ŠTOLL, M. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011.

Creative Commons License
Koncese v českém správním právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení