AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 79–96

Správní akty podmiňující právní jednání

[Administrative Acts as a Condition of Juridical Acts]

Pavel Kopecký

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.13
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

The author deals with the issue of administrative acts released by administrative authorities which entitle persons to make juridical act bringing legal effect in the area of private law. The author shows which provisions of laws prohibit to make juridical act without compulsory consent of administrative authority. By compulsory consent of administrative authority can be conditioned e.g. some contracts or decisions of general meeting in selected areas of public law regulation. The author analysis character of administrative acts which are condition of juridical acts and explains why public law regulates and limits juridical acts between persons of private law. The author further deals with individual consequences of juridical acts made without compulsory consent of administrative authorities as invalidity of juridical acts or administrative punishments.

Klíčová slova: administrative act; juridical act; consent of administrative authority to juridical act

reference (9)

1. ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

2. DVOŘÁK, J. ‒ ŠVESTKA, J. ‒ ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 156.

3. FIALA, J. ‒ KINDL, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009.

4. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s.

5. HOETZEL, J. Československé správní právo. Praha: Melantrich, 1934.

6. JEHLIČKA, O. ‒ ŠVESTKA, J. ‒ ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. C. H. Beck, 2004.

7. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019.

8. LIŠKA, P. ‒ DŘEVÍNEK, K. ‒ KOTÁB, P. ‒ RÝDL, T. Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

9. ROZEHNAL, A. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

Creative Commons License
Správní akty podmiňující právní jednání is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení