AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 65–77

Formy správní činnosti ve vztahu k omezení vlastnického práva

[Forms of Administrative Activities with Relation to Limitation of Right to Property]

Jana Balounová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.12
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

The article deals with particular forms of administrative activities which can restrict constitutionally guaranteed right to property, especially with secondary legislation, administrative decision and measure of a general nature. The aim of the paper is to introduce these particular forms of administrative activities and differences between them and to analyse how the right to property can be restricted by these forms of administrative activities.

Klíčová slova: forms of administrative activities; right to property; limitation of right to property; secondary legislation; administrative decision; measure of a general nature

reference (11)

1. BAROŠ, J. - HERC, T. - JÄGER, P. - LANGÁŠEK, T. - MAJERČÍK, Ľ. - MATOUŠEK, L. - MLSNA, P. - POPOVIČOVÁ, L. - POSPÍŠIL, I. - RYCHETSKÝ, P. - UHL, P. Ústava České republiky: Komentář. Dostupné v systému ASPI, KO1_1993CZ, stav 1. 8. 2015.

2. HANDRLICA, J. Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 216.

3. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s.

4. JEMELKA, L. - PONDĚLÍČKOVÁ, K. - BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 1048 s.

5. KOCOUREK, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012, 280 s.

6. KOCOUREK, T. Opatření obecné povahy dle vodního zákona. Právní rozhledy. C. H. Beck: Praha: 2010, roč. 18, s. 650-656.

7. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, 568 s.

8. PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Brno - Plzeň: Nakladatelství Doplněk a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

9. STEJSKAL, V. Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 576 s.

10. VÍCHA, O. Horní zákon: Komentář. Dostupné v systému ASPI, KO44_1988CZ. Stav k 24. 4. 2019.

11. VOMÁČKA, V. - KNOTEK, J. - KONEČNÁ, M. - HANÁK, J. - DIENSTBIER, F. - PRŮCHOVÁ, I. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018, 704 s.

Creative Commons License
Formy správní činnosti ve vztahu k omezení vlastnického práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení