AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 51–63

Závazná stanoviska jako forma správní činnosti

[Binding Opinions as a Form of Administrative Activity]

Václav Petrmichl

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.11
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

The article deals with the concept of binding opinions as a form of administrative activity. The author describes basic principles of binding opinions in the context of curent Czech legislation and the applicability of the principle of binding opinions in decision-making administrative process.

Klíčová slova: administrative activity; binding opinions

reference (72)

1. HÁCHA, E. ‒ HOBZA, A. ‒ HOETZEL, J. ‒ WEYR, F. ‒ LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. Brno: Polygrafia-Rudolf M. Rohrer, 1929. 871 s.

2. HÁCHA, E. ‒ RÁDL, Z. Nejvyšší správní soud: normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle judikatury býv. správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materialií a písemnictví. Praha: ČESKOSLOVENSKÝ KOMPAS, Smíchov, 1933. 504 s.

3. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C.H.Beck, 2016. 599 s

4. HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. 2., přepracované vydání. Praha: MELANTRICH A.S. V PRAZE, 1937. Vysokoškolské rukověti. 498 s.

5. KLIMENT, J. ‒ ZEIS, E. Československé správní řízení. Sv. 36. Praha: V. Linhart, 1937.

6. KNOTEK, J. K formě úkonů dotčených orgánů v řízení o pozemkových úpravách. Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, 15(2), 138-143.

7. LAŠTOVKA, K. Československé správní právo. Část zvláštní. I. díl. MELANTRICH A.S. V PRAZE, 1936. 377 s.

8. LUKEŠ, Z. a kol. Československé správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: PANORAMA PRAHA, 1981. 304 s.

9. PETRMICHL, V. Rozhodování v pochybnostech v oblasti práva životního prostředí. Jurisprudence. Ročník 2018, číslo 2, 3-13.

10. PETRMICHL, V. Koordinovaná správní rozhodnutí a řešení rozporu. Správní právo. Ročník LII, číslo 7/2019. 347-367.

11. STAŠA, J. Problém subsumpce správních aktů. AUC Iuridica. Vybrané otázky správního práva. 2002, č. 1-2, 87-98.

12. STEJSKAL, V. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 576 s.

13. VOŽENÍLEK, B. Posudky, vyjádření a stanoviska ve státní správě. Správní právo. 1978, roč. XI., č. 4, 197-209.

14. VOŽENÍLEK, B. O správních dohodách. Správní právo. 1979, roč. XII., č. 4, s. 1, 193-204.

15. Rozsudek Boh. Adm. 333/20

16. Rozsudek Boh. Adm. 8065/29

17. <bez popisu>

18. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 24/2004-138 ze dne 18.5.2005

19. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 32/2005-162 ze dne 17.12.2007

20. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 77/2006-255 ze dne 14.2.2008

21. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 41/2008-77 ze dne 30.1.2009

22. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 46/2010-54 ze dne 14.10.2010

23. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 51 A 21/2010-49 ze dne 16.8.2011

24. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 52/2012-26 ze dne 29.11.2012

25. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 51/2012-124 ze dne 4.4.2013

26. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 33/2013-28 ze dne 26.6.2013

27. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 7 A 19/2011-84-90 ze dne 29.1.2015

28. Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 48 A 35/2014-63 ze dne 18.5.2016

29. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 3A 61/2014-28 ze dne 7.6.2016

30. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 22 A 161/2014-34 ze dne 6.9.2016

31. Sněmovní tisk č. 201/0, IV.vol.období PSP ČR

32. Závěr č. 11 poradního sboru Ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12.9.2005

33. Závěr č. 31 poradního sboru Ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.4.2006

34. Císařský patent č. 146/1854 ř.z. obecný horní zákon

35. Císařský patent č. 227/1859 ř.z., jímž se vydává a od 1. května 1860 počínajíc v působnost uvádí řád živnostenský pro celý rozsah říše (kromě správního obvodu benátského a Vojenské hranice)

36. Zákon č. 30/1878 ř.z. jenž se týče vyvlastňování k účelu stavění železnic a provozování jízdy po nich

37. Zákon č. 55/1928 Sb., o cestovních pasech

38. Zákon č. 297/1921 Sb., o povinném známkování chmele

39. Zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství

40. Zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu

41. Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)

42. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

43. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

44. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči

45. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

46. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

47. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

48. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

49. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

50. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

51. Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

52. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon

53. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

54. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

55. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

56. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

57. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

58. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

59. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

60. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

61. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

62. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

63. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

64. Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

65. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

66. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

67. Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

68. Zákon č. 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok)

69. Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů

70. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

71. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon

72. Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidech

Creative Commons License
Závazná stanoviska jako forma správní činnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení