AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 37–50

Veřejnoprávní souhlasy v režimu stavebního zákona

[Public-law Approvals under the Building Act]

Petr Průcha

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.10
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

The paper deals with the so-called public-law consents in the regime of the Building Act, as simplified forms of activity, resp. decision-making, building offices. It points out the development of this amendment since its adoption in 2007 and its current status. At the same time it also points to the development of related case law of administrative courts, including its most recent conclusions. The paper concludes that the development of the current state of the legal regulation of public consent and related case law can be considered as the most adequate.

Klíčová slova: territorial consent; joint territorial consent and consent to the execution of the announced building plan; approval to the execution of the announced building plan; occupancy permit; approval to change the use of the building; consent to the removal of construction; unlawful intervention; decision; judicial review

reference (9)

1. DOLEŽAL, J. - MAREČEK, J. - SEDLÁČKOVÁ, V. - SKLENÁŘ, T. - TUNKA, M. - VOBRÁTILOVÁ, Z. Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související: s poznámkami. Praha: Linde, 2006, 704 s.

2. HEGENBART, M. - SAKAŘ, B. Stavební zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova edice komentované zákony.

3. HRŮŠOVÁ, K. (ed). Ochrana životního prostředí ve správním soudnictví : sborník příspěvků ze semináře. LexisNexis CZ, Praha - Justiční akademie, Kroměříž, 2008, 142 s.

4. MAREK, K. - PRŮCHA, P. Nové stavební právo. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

5. PRŮCHA, P. K vybraným novým formám činnosti veřejné správy v režimu stavebního zákona, in sborník O veřejné správě. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010. s. 251-263, 12 s.

6. PRŮCHA, P. K problematice územního souhlasu. Stavební právo - Bulletin, Praha, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-12.

7. PRŮCHA, P. - GREGOROVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Praktický komentář podle stavu k 1. lednu 2017. Leges, Praha 2017.

8. VEDRAL, J. K právní povaze územního souhlasu. Stavební právo - Bulletin, Praha, 2009, roč. 2009, č. 1-2.

9. VEDRAL, J. Přezkum souhlasů stavebních úřadů po novele stavebního zákona. Stavební právo - Bulletin, Praha, 2013, roč. 2013, č. 2/2013.

Creative Commons License
Veřejnoprávní souhlasy v režimu stavebního zákona is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení