AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 23–35

Vnitřní předpisy, jejich „vnější“ účinky a jiné problematické aspekty

[Internal Regulations, Their “External” Effects and Other Problematic Aspects]

Kateřina Frumarová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.9
zveřejněno: 07. 07. 2020

Abstract

The article deals with internal regulations, which represent one of the traditional forms of public administration activities. It examines which issues may be subject to internal regulations and which issues may not. Furthermore, the author pays particular attention to the analysis of whether internal regulations can also have external effects in relation to addressees of public administration. Finally, the article also draws attention to other problematic aspects related to the issuing of internal regulations, which are mainly caused by their minimalist legislation.

Klíčová slova: public administration; forms of aktivity; internal regulations; administrative practice; legitimate expectations; binding force

reference (13)

1. BAHÝĹOVÁ, L. - FILIP, J. - MOLEK, P. - PODHRÁZSKÝ, M. - SUCHÁNEK, R. - ŠIMÍČEK, V. - VYHNÁNEK, L. Ústava České Republiky. Komentář. Praha: Linde, 2010.

2. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

3. HOETZEL, J. Československé správní právo. Část všeobecná. Praha: Melantrich, 1934.

4. MERKL, A. Obecné právo správní. Díl první. Praha - Brno: Orbis, 1931.

5. KLIMENT, J. - ZEIS, E. Československé správní řízení. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1937.

6. Kol. autorů. Slovník československého práva veřejného, sv. II. Praha: Eurolex Bohemia, 2000.

7. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

8. LUKEŠ, Z. K otázce přípravy legislativních návrhů. Správní právo, 1973, č. 1, s. 34 a násl.

9. PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8. vyd., Brno - Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2012.

10. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

11. ŠEMORA, V. K některým aspektům právně nevynutitelných nástrojů (soft law) vydávaných správními orgány. Právní rozhledy, 2011, č. 2, s. 48 a násl.

12. VOŽENÍLEK, B. Příspěvek k teorii vnitřních normativních instrukcí v československé socialistické státní správě. Správní právo, 1974, č. 6, s. 403 a násl.

13. WAGNEROVÁ, E. - ŠIMÍČEK, V. - LANGÁŠEK, T. - POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012.

Creative Commons License
Vnitřní předpisy, jejich „vnější“ účinky a jiné problematické aspekty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení