AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 4 (2019), 89–119

Jurisdikce mezinárodního soudního dvora ve sporných věcech: stoletý příběh vlajkové lodi mezinárodní spravedlnosti

[Jurisdiction of the International Court of Justice in Contentious Cases: A Hundred Years Old Story of the Flagship of International Justice]

Soňa Šindelková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.41
zveřejněno: 14. 11. 2019

Abstract

This paper deals with jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) in contentious cases. It looks into functioning of the jurisdiction based on the consent of litigant States, including the limits and impacts of the principle of consent. Jurisdiction of the ICJ is a legal notion of crucial importance. Its character is determined by the horizontal arrangement of international law. Some basic knowledge of the background of the mechanism of contentious jurisdiction is needed for comprehension. The historical background and development is of particular relevance here. The legal source of most of jurisprudence of the ICJ concerning its contentious jurisdiction is Article 36 paragraph 6 of the ICJ Statute. It provides for the compétence de la compétence principle. Indeed, it is the interplay of the principle of consent and the principle of compétence de la compétence that is the crucial point of the mechanism. Jurisdiction ratione personae is delimited by the monopoly of States regarding the access to the contentious procedure. A simple basic rule and yet the case-law on the access to the ICJ is affected by certain inconsistency. The jurisdiction ratione materiae is based on consent of parties of the dispute concerned. There are several ways of accepting the ICJ jurisdiction. De lege lata, the place of the ICJ within the system of methods of peaceful settlement of international disputes is equal to the other methods.

Klíčová slova: international justice; International Court of Justice; jurisdiction in contentious cases; the principle of consensual jurisdiction; the compétence de la compétence principle

reference (8)

1. ALEXANDROV, S. The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: How Compulsory Is It? Chinese Journal of International Law (2006), vol. 5, No. 1 CrossRef

2. MIKULKA, V. - TOMKA, P. Československo a Medzinárodný súdný dvor - tempora mutantur? Právník, 1990, č. 5

3. NAGENDRA, S. The Role and Record of the International Court of Justice, Martinus Nijhoff Publishers, 1989

4. ROSENNE, S. The World Court: What it is and how it works, 4. edition, Martinus Nijhoff Publishers, 1989

5. WALDOCK, C. H. M., Decline of the Optional Clause¸ The British Yearbook of International Law,1955-56

6. ZIMMERMAN, A. - OELLERS-FRAHM, K. - TOMUSCHAT, C. - TAMS, C. J. The Statute of the International Court of Justice: A commentary. 2. edition. Oxford: Oxford University Press, 2012

7. Závěrečná studie k výzkumnému projektu MZV ČR č. 1/2007 Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů, řešenému v období 2007-2008 na katedře mezinárodního práva PF UK pod vedením prof. JUDr. Pavla Šturmy, DrSc. (zkrácená verze, dostupná na: http://www.mzv.cz/file/317505/Konkur_jurisdikce_zkracena.pdf )

8. The Permanent Court of International Justice: its Constitution and Work. Trilingual book (English, Spanish, French), first published in 1939, republished in 2012, dostupné na http://www.icj-cij.org/pcij/serie_other/cpji-pcij.pdf

Creative Commons License
Jurisdikce mezinárodního soudního dvora ve sporných věcech: stoletý příběh vlajkové lodi mezinárodní spravedlnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení