AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 4 (2019), 121–142

Vybrané právní otázky související s postavením Jeruzaléma jakožto hlavního města států Izrael a Palestina

[Selected Legal Issues Related to the Status of Jerusalem as the Capital City of the State of Israel and the State of Palestine]

Veronika D’Evereux

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.42
zveřejněno: 14. 11. 2019

Abstract

The city of Jerusalem was meant to be subject to the United Nations direct administration of the “corpus separatum” regime according to the Resolution 181 (II). Due to the events of the first Arab-Israeli war, Jerusalem was de facto divided between the newly-created State of Israel and Jordan. After the events of the Six-Day War, the State of Israel occupied East Jerusalem and thus expanded its influence on the city as a whole. The Palestinian State, with its capital, East Jerusalem, was admitted to the UN as a non-member state with observer status. Alongside with the embassies relocation plan, Jerusalem might be recognized as the capital of Israel.

Klíčová slova: capital city; de facto partition; military occupation; embassies relocation plan

reference (64)

1. About U. N. Membership. In: United Nations [online] 2018. [cit. 2019-02-23]. Dostupné na: https://www.un.org/en/sections/member-states/about-un-membership/index.html

2. About Permanent Observers. In: United Nations [online] 2018. [cit. 2019-02-23]. Dostupné na: https://www.un.org/en/sections/member-states/about-permanent-observers/index.html

3. Apendix 3, Imperial Firman of February 1852, Concerning the Christian Holy Places. In: The Israeli Palestinian Conflict, An Interactive Database (beta). [online] Tel Aviv, 2015. s. 178 - 180 [cit. 2019-02-17]. Dostupné na: https://ecf.org.il/media_items/1509

4. BARON, Ch., B. The International Legal Status of Jerusalem. In: Touro International Law Review. [online] New York: Touro College, 1998, 1-26. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://www.mclaughlinstern.com/docs/publications/The-International-Legal-Status-of-Jerusalem.pdf>

5. BEN-SASSON, H. H. A History of the Jewish People. Cambridge: Harvard University Press. 1976.

6. BÍLKOVÁ, V. Přesun české ambasády do Jeruzaléma by nemusel znamenat porušení mezinárodních závazků. Novinky.cz [online] 2018. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: https://www.novinky.cz/domaci/468791-presun-ceske-ambasady-do-jeruzalema-by-nemusel-znamenat-poruseni-zavazku.html

7. BLUM, Y. Z. The Juridical Status of Jerusalem. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem. Leonard Davis Institute for International Relations. 1974.

8. BROWNLIE, I. Principles of Public International Law. New York: Oxford University Press, 2003. s. 164

9. CASSESE, A. Legal Consideration on the International Status of Jerusalem. The Palestine Yearbook of International Law. Leiden: Brill Nijhoff, 1986, č. 3, s. 13-37. CrossRef

10. CATTAN, H. Jerusalem. London: Croom Helm. 1981.

11. CRAWFORD, J. R., The Creation of the States in International Law. Oxford: Oxford University Press. 2006

12. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. Hague, [online] 1907. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195?OpenDocument>

13. Convention Great Britain - Palestine. Washington, DC: Secretary of State. [online] 3. 12. 1924. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://www.alliedpowersholocaust.org/wp-content/uploads/2015/03/1924-Anglo-American-Convention.pdf>

14. CURRENT, R. N. The Stimson Doctrine and the Hoover Doctrine. In: Jstor. New York: Vol. 59, No. 3 [online] 1954 [cit. 2018-12-23] s. 513 - 542. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/1844715?seq=1#page_scan_tab_contents CrossRef

15. ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck. 2008.

16. ČEJKA, M. Israel a Palestina. Brno: Barrister and Principal, spol. s. r. o. 2015

17. D AMATO, A. Israels Borders under International Law. In: Northwestern University School of Law. [online] 2007. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=956143

18. Democraphics of Israel: Population of Jerusalem (1844 - present). In: Jewish Virtual Library, Project of Aice. [online] 2019. [cit. 2019-02-17]. Dostupné na: https://www.jewishvirtuallibrary.org/population-of-jerusalem-1844-2009

19. Geneva Convention of 12 August 1949 on the Protection of Civilian Persons in Time of War, UNTS, vol. 75, No. 973, Art. 49(6).

20. GINAT, A. British Mandate for Palestine. In: International Encyclopedia of the First World War, Freie Universität Berlin. [online] Berlin, 2018. [cit. 2019-02-17]. Dostupné na: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/british_mandate_for_palestine

21. GRIEF, H. The Legal Foundation and Borders of Israel umder International Law. A Treatise on Jewish Sovereignty over the Land of Israel. Jerusalem: Mazo Publishers. 2013. s. 157.

22. HALL, E. International Law. Oxford: Clarendon Press. 1980.

23. HANKO, J. Teritoriální nárok v Palestině. In: ŠTURMA, P. Mezinárodní právo a státní území. Praha: Právnická fakulta, 2015.

24. HERZOG, CH. Arabsko - Izraelské války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2008.

25. Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora [online] 1945. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf>

26. Israel - Jordan Armistice Agreement (1949). [online] 3. 4. 1949. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-jordan-armistice-agreement-1949>

27. ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. UN Partition Plan 181 (II). [online] 2013. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://www.mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/1947%20UN%20Partition%20Plan.aspx>

28. JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. Brno: Rozmluvy. 1995.

29. LACEY J., STONE, J. International Law and the Arab - Israeli Conflict. Sydney: Dashing. 2003.

30. LAUTERPACHT, E. Jerusalem and the Holy Places. London: Anglo - Israel Association. 1968.

31. Legal Consequences of the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory. Advisory Opinion, I. J. C. Reports 2004, s. 136.

32. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Německem a Protokol podepsaný ve Versailles dne 28. června 1919. 217/1919 Sb., znění účinné od 10. 01. 1920 do 1. 1. 1945. [online] 2019. [cit. 2019-02-17]. Dostupné na: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrrg4wta

33. NAPOLITANO, P. Jerusalem: heart of the Israeli-Palestinian conflict. In: European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union [online]. Brussels: Policy Department DG External Policies. 2012 [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491443/EXPO-AFET_SP(2012)491443_EN.pdf>

34. NICHOLS, M. U.N. Allows Palestinians to act more like a full member in 2019. In: Reuters [online] 2018. [cit. 2019-02-23]. Dostupné na: https://www.reuters.com/article/us-palestinians-un/un-allows-palestinians-to-act-more-like-full-member-in-2019-idUSKCN1MQ2R7

35. ONDŘEJ, J., POTOČNÝ, M. Mezinárodní právo veřejné zvláštní část, 5. doplněné a rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck. 2006.

36. Palestine Order in Council In: United Nations Information System on the Palestine. [online] 2019. [cit. 2019-02-19]. Dostupné na: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C7AAE196F41AA055052565F50054E656

37. POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. Obecné mezinárodní právo v dokumentech. Praha: C. H. Beck, 2000.

38. OPPENHEIM, L. LAUTERPACHT, H. International Law: A Treatise. Vol. 2 : Disputes, War and Neutrality. London: Longman. 1952.

39. OPPENHEIM, L., LAUTERPACHT, H. International law: A treatise. Vol. 1, Peace. Philadelphia: David McKay. 1955

40. QUIGLEY, J. The Legal Status of Jerusalem under International Law. In: The Turkish Yearbook. [online] Ankara: Ankara University, 1994, vol. 24, 11-23. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/681/8664.pdf>

41. SCOBBIE, I., HIBBIN, A. The Israel-Palestine Conflict in International Law: Territorial Issues. In: U.S./Middle East Project. [online] 2019. [cit. 2019-02-17]. Dostupné na: https://www.soas.ac.uk/lawpeacemideast/publications/file60534.pdf

42. SHAW, M. N. International Law. Cambridge: Cambridge University Press. 2003.

43. SCHELLE, K. Moderní dějiny státu a práva v dokumentech. Brno: Masarykova univerzita, 1992.

44. SCHWEBEL, S. Justice in International Law. Cambridge: Cambridge University Press. 1994. CrossRef

45. SPOLEČNOST NÁRODŮ. The Palestine Mandate. [online] 1922. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp>

46. SPOLEČNOST NÁRODŮ. The Covenant of the League of Nations including Amandments Adopted in December 1924. [online] 1919. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: < http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/The-Covenant-of-the-League-of-Nations.pdf>

47. STATE OF ISRAEL. Basic Law: Jerusalem the Capital of Israel. [online] 1980. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: http://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawJerusalem.pdf

48. Sykes Picot Agreement In: Encyclopaedia Britannica. [online] 2019 [cit. 2019-02-18]. Dostupné na: https://www.britannica.com/event/Sykes-Picot-Agreement

49. Treaty of Berlin between Great Britain, Austria - Hungary, France, Germany, Italy, Russia and Turkey, July 13, 1878. In: The Israeli Palestinian Conflict, An Interactive Database (beta). [online] Tel Aviv, 2015. s. 4 [cit. 2019-02-17]. Dostupné na: https://ecf.org.il/media_items/1489

50. Treaty of Peace with Turkey and Other Instruments. [online] 1923. [cit. 2019-03-28]. Dostupné na: https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000001491.0x00028f

51. TSCHIRGI In: BAHCHELI, T., BARTMANN, B., SREBRNIK, H. De Facto States. The Quest for Sovereignty. New York: Taylor & Francis, 2005. CrossRef

52. Resolution 181 (II). Future Government of Palestine. In: UNITED NATIONS. Official record of the second session of the General Assembly Resolutions 16 September - 29 November 1947. New York: Lake Success, 1948, s. 131 - 150.

53. UNITED NATIONS. Resolution 303 (IV). Palestine: question of an international regime for the Jerusalem area and the protection of the Holy Places. [online] 1949. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2669D6828A262EDB852560E50069738A>

54. UNITED NATIONS. Security Council. Resolution 242. [online] 1967. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://unscr.com/en/resolutions/242>

55. UNITED NATONS Resolution 2253 (ES - V). Measures taken by Israel to change the status of the city of Jerusalem. [online] 1967. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://unscr.com/en/resolutions/2253>

56. UNITED NATIONS. Security Council, Resolution 252. [online] 1968. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://unscr.com/en/resolutions/252>

57. UNITED NATIONS. Security Counsil, Resolution 267. [online] 1969. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: < http://unscr.com/en/resolutions/267>

58. UNITED NATIONS. Resolution 303 (IV). Palestine: question of an international regime for the Jerusalem area and the protection of the Holy Places. [online] 1949. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2669D6828A262EDB852560E50069738A >

59. UNITED NATIONS. Security Counsil, Resolution 476. [online] 1980. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: < http://unscr.com/en/resolutions/476>

60. UNITED NATIONS. Security council, Resolution 478. [online] 1980. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: < http://unscr.com/en/resolutions/478>

61. UNITED NATONS. Resolution 2253 (ES - V). Measures taken by Israel to change the status of the city of Jerusalem. [online] 1967. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://unscr.com/en/resolutions/2253>

62. UNITED NATIONS. General assembly. Resolution 43/177. [online] 1988. [cit. 2019-02-23]. Dostupné na: https://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r177.htm

63. UNITED NATIONS. General Assembly Resolution 67/19 Status of Palestine in the United Nations. [online] 2012. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B

64. UNITED NATIONS. Resolution A/ES-10/L.22 "Status of Jerusalem". [online] 2017. [cit. 2018-12-23]. Dostupné na: <http://undocs.org/A/ES-10/L.22>

Creative Commons License
Vybrané právní otázky související s postavením Jeruzaléma jakožto hlavního města států Izrael a Palestina is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení