AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 4 (2019), 69–88

K roli abdukce v právním myšlení aneb jak poznatky o abdukci mohou zvýšit pro-systémovost interpretace a aplikace práva

[On Abduction in Legal Thinking or How Knowledge of Abduction Can Increase Pro-systemic Legal Interpretation and Application]

Katarzyna Žák Krzyžanková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.40
zveřejněno: 14. 11. 2019

Abstract

The paper deals with the issue of abduction. First of all, the paper presents the development of the concept of abduction in the work of Charles S. Peirce, who was the first in modern history to examine abduction and suggested its two partially different concepts; namely abduction as one of the basic types of logical inferences, and – later – as a necessary stage in any process of creating new hypotheses or theories explaining a certain phenomenon, where abduction allows to generate explanatory hypotheses and to choose from possible explanations that appear to be the most appropriate in the given case. The catalogue of criteria that, according to Peirce and his followers, make it easier to select the best explanatory hypothesis is also presented. Attention is paid to Peirce’s consideration about the nature of human abduction reasoning. The analysis is supplemented by introduction of two basic directions in contemporary research in this field. In the second part, the paper identifies the basic types of cases which we encounter with abductive reasoning in legal thinking. Particular attention is paid to its use in practical thinking, namely situations where abduction reasoning contributes to finding a causal explanation of a certain legal-relevant phenomenon, to a legal assessment of the facts and to the formulation of an interpretative conclusion of an unclear provision. It is considered how the criteria determining the selection of the explanatory hypothesis, as well as knowledge of abduction itself, can contribute to pro-systemic legal interpretation and application, thus helping to reduce irrationality and arbitrariness of these processes. In examining this issue, one of the main problems of contemporary legal science and practice is identified, namely the absence of sufficient interpretative rules regulating conflicts between interpretative conclusions obtained on the basis of various interpretative methods.

Klíčová slova: abduction; inference to the best explanation; Ch. S. Peirce; G. Harman; criteria for choosing the best explanation; systematism; legal decision making

reference (20)

1. ARISTOTELES Metafyzika. Praha: Rezek, 2003

2. BREWER, S.: From Enthymeme to Argument: Logocratic Method and the Virtues and Vices of Arguments. In: WEINSTEIN, J. B. - ABRAMS, N. - BREWER, S. - MEDWED, D. S.: Evidence. Cases and Materials. 10th Edition. St. Paul, MN: Foundation Press, 2017, s. 121-147

3. Collected Papers of Charles Sanders Peirce [online, cit. 2019-01-16]. Dostupné na: <https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf>.

4. DOUVEN, I. Abduction. In: ZALTA, E. N. (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Summer 2017 Edition [online]. 28.04.2017 [cit. 2019-01-16]. Dostupné na: <https://plato.stanford.edu/entries/abduction/>

5. DOYLE, A. C. The Adventure of Silver Blaze. [online, cit. 2019-01-16]. Dostupné na: <file:///H:/Downloads/the-memoirs-of-sherlock-holmes-001-adventure-1-silver-blaze.pdf>

6. FRANKFUR, H. G. Peirce's Notion of Abduction. The Journal of Philosophy. Columbia University, Vol. 55, no. 14 (Jul. 3, 1958), s. 593-597 CrossRef

7. GOŁBA, F. - PIĘKOŚ, P. - TURKOWSKI, P. Logika dla prawników. Warszawa: C. H. Beck, 2012

8. HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. 2. rozšířené vydání. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012

9. KNAPP, V. - GERLOCH, A. Logika v právním myšlení. Praha: EurolexBohemia, 2001

10. LANG, W. - WRÓBLEWSKI, J. - ZAWADZKI, S.: Teoria państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

11. MILL, J . S. A System of Logic Ratiocinative and Inductive. (Editováno J. M. Robsonem). Toronto: University of Toronto Press, 1973

12. NUBIOLA, J. Abduction ort he logic of surprise. Semiotica. Journal of the International Association for Semiotic Studies . Berlin - Boston: De Gruyter, vol. 2005, issue 153-1/4, s. 117-130 CrossRef

13. Ottův slovní naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. První díl. A - Alpy. Praha: Paseka - Argo, 1996

14. PEIRCE, CH. S. Deduction, Induction, and Hypothesis. Illustrations of the Logic of Science VI. Popular Science Monthly. New York: D. Appleton and Co., vol. 13, August 1878 , s. 470-482

15. PERCY, W. The divided creature. The Wilson Quarterly. Washington, D. C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1989, no 13, s. 77-87

16. POPPER, K. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford: Clarendon Press, 1972

17. REICHENBACH, H. Experience and Prediction: An Analysis of the Foundations and the Structure of Knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 1961

18. RUSSELL, B. Wisdom of the West. Garden City, NY: Doubleday, 1959.

19. SINNOT ARMSTRONG, W. - FOGELIN, R. Understanding Arguments. An Introduction to Informal Logic. 9th Edition. Cengage Learning, 2015

20. STELMACH, J. - BROŻEK, B. Metody prawnicze. Kraków: Zakamycze, 2004

Creative Commons License
K roli abdukce v právním myšlení aneb jak poznatky o abdukci mohou zvýšit pro-systémovost interpretace a aplikace práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení