AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 4 (2019), 59–65

Právo na obhajobu v řízení vedeném Úřadem evropského veřejného žalobce

[The Rights of the Defence in Proceedings Conducted by the European Public Prosecutor’s Office]

Tomáš Gřivna

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.39
zveřejněno: 14. 11. 2019

Abstract

The contribution reflects the EU Regulation 2017/1939 of 12th of October 2017, which executes the reinforced cooperation in order to establish the European Public Prosecutor’s Office, with focus on the issue whether the establishment of the Office can have negative impact on the defence of the accused. Question arises, whether a certain disbalance may be created, with a specialized authoritative body of the Union to represent prosecution, and no body deemed to represent the accused is formed as a counterweight. In specific areas, some provisions of the regulation, that seem problematic from defence’s viewpoint, are pointed out.

Klíčová slova: The European Public Prosecutor’s Office; right to criminal defence; European counsel

reference (6)

1. JÖRG, A. Vorschläge zur Verbesserung des Schutzes des Strafverteidigers: Auf dem Weg zu einem "europäischen" Strafverteidiger? 2008 [online]. Dostupné na https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/archiv/08-01/index.php?sz=6#_ftn38

2. Listina základních práv Evropské unie. In Úřední věstník Evropské unie C326/391 [online] Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS

3. MAGNUS, D. Die endgültige EU-Verordnung zur Europäischen Staatsanwaltschaft – Der große Wurf? In: HRRS 4/2018 [online] 2018. Dostupné na: https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/archiv/18-04/index.php?sz=6#_ftn43

4. PETERS A. Die Europäische Staatsanwaltschaft – Eine Gefahr für den fair trial-Grundsatz? 2014 [online]. Dostupné z: https://verfassungsblog.de/europaeische-staatsanwaltschaft-gefahr-fuer-fair-trial-grundsatz/

5. SCHÜNEMANN, B. (Hrsg.). Ein Gesamtkonzept für die europäische Strafrechtspflege. Köln: Carl Heymann Verlag, 2006.

6. SCHÜNEMANN, B. (Hrsg.). Alternativentwurf Europäische Strafverfolgung,. Köln: Carl Heymann Verlag, 2004

Creative Commons License
Právo na obhajobu v řízení vedeném Úřadem evropského veřejného žalobce is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení