AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 4 (2019), 45–58

Úřad evropského veřejného žalobce a mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

[The European Public Prosecutor’s Office and International Judicial Cooperation in Criminal Matters]

Přemysl Polák

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.38
zveřejněno: 14. 11. 2019

Abstract

This article explores the possible impact of the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) on international judicial cooperation in criminal matters. The starting point is the clarification that the EPPO is the authority that does not exercise the criminal jurisdiction of the EU, but the criminal jurisdictions of the EU member states bound by Regulation (EU) 2017/1939. It means that not only the relations between the EPPO and the criminal jurisdictions of the EU member states not bound by Regulation (EU) 2017/1939 and between the EPPO and the criminal jurisdictions of non-member states of the EU have the character of international judicial cooperation in criminal matters, but also the internal relations within the EPPO between the criminal jurisdictions exercised by the EPPO. Each of the three different areas of international judicial cooperation in criminal matters is then separately analysed and the analyses are followed by concluding remarks. While the international judicial cooperation in criminal matters between the EPPO and the EU member states not bound by Regulation (EU) 2017/1939 will probably at least remain on the current level of judicial cooperation between the EU member states, the international judicial cooperation in criminal matters between the EPPO and non-member states of the EU is at risk of worsening (compared to the current level of judicial cooperation between the EU member states and non-member states of the EU), depending on the willingness of non-member states of the EU to cooperate with the EPPO as a new actor on the stage. On the other hand, the international judicial cooperation between the EU member states bound by Regulation (EU) 2017/1939, i. e. within the EPPO, might be better than the current level of judicial cooperation between the EU member states, partly due to the provisions of Regulation (EU) 2017/1939 (although they are not too innovative) and partly due to the fact that higher level of willingness to cooperate is expected “under one roof” of the EPPO than between the authorities of various EU member states.

Klíčová slova: European Public Prosecutor’s Office (EPPO); international judicial cooperation in criminal matters; criminal jurisdiction; legal assistance; surrender of a person; extradition; transfer of criminal proceedings

reference (10)

1. DELMAS-MARTY, M. Corpus Juris – introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union, Paris: Economica, 1997

2. FENYK, J. – JÍLEK, D. „Evropská právní oblast“ a Corpus Iuris jako možné nástroje ochrany finančních zájmů Evropských společenství. Trestní právo. Orac, 1997, č. 11, Příloha Z trestněprávní praxe XI., s. I – IV

3. JENNINGS, R. – WATTS, A. (eds) Oppenheim’s International Law, Ninth Edition, Volume I – Peace, Introduction and Part I, Longman Group UK Limited and Mrs. Tamako Hudson, 1992

4. KAMLACH, M. – REPÍK, B. Mezinárodní spolupráce v trestním a občanskoprávním řízení, Praha: Panorama, 1990

5. KUBÍČEK, M. – POLÁK, P. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014

6. MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné, Jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu českému, 4. opravené a doplněné vydání, Brno: MU a nakladatelství Doplněk

7. POLÁK, P. – KUBÍČEK, M. Vybrané koncepční změny obsažené v návrhu zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních In: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo. 18. 10. 2012 [cit. 2019-08-02]. Dostupné na <http://www.ok.cz/iksp/docs/aidp_121018.pdf>

8. POTOČNÝ, M. – ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné, Zvláštní část, 4., doplněné a rozšířené vyd. Praha: C. H. Beck, 2003

9. SEIDL-HOHENVELDERN, I. Mezinárodní právo veřejné, Praha: CODEX Bohemia, s. r. o., 1999

10. SCHUTTE, J. The European Systém. In: CHERIF BASSIOUNI, M. (ed) International Criminal Law. Volume II. Procedure. Chapter 5 Transfer of Criminal Proceedings. Dobbs Ferry, New York: Transnational Publishers, Inc., 1986

Creative Commons License
Úřad evropského veřejného žalobce a mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení