AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 4 (2019), 27–43

Adaptace českého právního řádu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

[Adaptation of the Czech Law Regulation to the establishment of the European Public Prosecutor’s Office]

Jiří Pavlík

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.37
zveřejněno: 14. 11. 2019

Abstract

Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (“the EPPO”) was published in the Official Journal of the European Union on 31 October 2017. The Czech Republic decided to establish enhanced cooperation in this area and to participate in the project of the European Public Prosecutor’s Office. This has caused a need to prepare Czech legal order for the Regulation in question to be applied without any major problems. This paper aims to capture, emphasize and explain at least the basic and most important changes brought about by the adaptation of the Czech legal order.

Klíčová slova: European Public Prosecutor’s Office; EPPO; public prosecution; Public Prosecutor’s Office; criminal proceedings

reference (12)

1. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501

2. DRAŠTÍK, A. - FREMR, R. - DURDÍK, T. - RŮŽIČKA, M. - SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015

3. Legislativní pravidla vlády Dostupné na: https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/legislativni-pravidla/LEGISLATIVNI-PRAVIDLA-VLADY_platne-od-1-2-2018.pdf

4. Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1939&from=CS

5. ONDREJOVÁ, A. Európský prokurátor. Komentár k nariadeniu Rady Európskej únie, Bratislava: Wolters Kluwer, 2017

6. PREPARATORY DOCUMENT CONTAINING POSSIBLE BUILDING BLOCKS FOR THE INTERNAL RULES OF PROCEDURE OF THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE (není veřejně dostupný)

7. RYCHETSKÝ, P. – LANGÁŠEK, T. – HERC, T. – MLSNA, P. a kol.: Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s. 2015, str. 757

8. Smlouva o fungování Evropské unie Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

9. Sněmovní tisk č. 337, VIII. volební období

10. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012

11. Usnesení Vlády České republiky ze dne 31. 10. 2018, č. 702 Dostupné na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAYUM5N7T

12. <bez popisu>

Creative Commons License
Adaptace českého právního řádu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení