AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 4 (2019), 9–25

Evropský veřejný žalobce

[The European Public Prosecutor]

Štěpán Kořínek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.36
zveřejněno: 14. 11. 2019

Abstract

The article deals with the problematic of the European Public Prosecutor’s Office (na. EPPO). This institution was established by the Council Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office. The article focuses on primary examination of the essential basis of the European Public Prosecutor. The contribution is devided into seven sections. There is an introduction to the issues of the EPPO. The second section is concerning in excursion to the historical contexts of creation of the EPPO. While, the third section deals with the main content of the EPPO. The fourth section is focused on the general competencies of the EPPO. Next part includes the structure of the EPPO. The sixth section deals with mutual relations between the EPPO and the others institutions of the EU. There is a conclusion as the last part of this article which summarizes previous content and brings deliberations de lege ferenda.

Klíčová slova: European Public Prosecutor; European Union; european criminal law; european prosecutor

reference (40)

1. CSONKA, P. - JUSZCZAK, A. - SASON, E. The Establishment of the European Public Prosecutor's Office. The Road from Vision to Reality. In: EUCRIM - The European Criminal Law Associations Forum. Issue 2017/3, s. 125-135. CrossRef

2. DELMAS-MARTY, M. Corpus Juris. Překlad do češtiny: FENYK, J. - JÍLEK, D. Corpus Juris. Základní trestněprávní ustanovení k zajištění ochrany finančních zájmů Evropské unie. Brno: Sypták, 1998, 48 s.

3. DELMAS-MARTY, M. - VERVAELE, J. A. E. (eds.) Corpus Juris 2000. Překlad do češtiny: FENYK, J. - KLOUČKOVÁ, S. Corpus Juris 2000. Trestněprávní ustanovení za účelem ochrany financí Evropské unie. Brno: Sypták, 2001, 104 s.

4. DI FRANCESCO MAESA, C. Repercussions of the Establishment of the EPPO via Enhanced Cooperation. EPPO's Added Value and the Possibility to Extend Its Competence. In: EUCRIM - The European Criminal Law Associations Forum. Issue 2017/3, s. 156-161. CrossRef

5. FALETTI, F. The European Public Prosecutor's Office and the Principle of Equality. In: EUCRIM - The European Criminal Law Associations Forum. Issue 2017/1, s. 25-26. CrossRef

6. FENYK, J. Projekt Evropského veřejného žalobce (Nová podoba mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v rámci členských států Evropské unie?). In Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2008, č. 2, s. 31-51. ISSN 0323-0619.

7. FRYŠTÁK, M. - HRUŠÁKOVÁ, M. (eds.) Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční: Sborník příspěvků z konference. Brno: MU, Právnická fakulta, 2017. 172 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 596. ISBN 978-80-210-8675-3 (brož.), 978-80-210-8676-0 (online).

8. GIUFFRIDA, F. Cross-Border Crimes and the European Public Prosecutor's Office. In: EUCRIM - The European Criminal Law Associations Forum. Issue 2017/3, s. 149-156. CrossRef

9. GŘIVNA, T. European public prosecutor. In: PÍTROVÁ, L. (ed.) Rule of Law and Mechanisms of its Protection - Czech Perspective. Passau: rw&w Science & New Media, 2015, s. 341-351. ISBN 978-3-9816855-4-1.

10. HERRNFELD, H-H. The EPPO's Hybrid Structure and Legal Framework. Issues of Implementation - a Perspective from Germany. In: EUCRIM - The European Criminal Law Association's Forum. Issue 2018/2, s. 117-121. CrossRef

11. INGHELRAM, J. F. H. Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF). An Analysis with a Look Forward to a European Public Prosecutor's Office. Amsterdam: Europa Law Publishing, 2011, s. 308. ISBN 978-90-8952-100-2.

12. IVOR, J. - ZÁHORA, J. Repetitórium trestného práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 212 s. ISBN 978-80-8168-356-5.

13. JELÍNEK, J. Evropský veřejný žalobce v evropském prostoru. In Kriminalistika, 2018, roč. 51, č. 1, s. 59-74. ISSN 1210-9150.

14. JELÍNEK, J. - IVOR, J. et al. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, 384 s. ISBN 978-80-7502-080-2.

15. JELÍNEK, J. - GŘIVNA, T. - HERCZEG, J. - NAVRÁTILOVÁ, J. - SYKOVÁ, A. et al. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014, 368 s. ISBN 978-80-7502-041-3.

16. KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 266 s. ISBN 978-80-8168-601-6.

17. KORDÍK, M. Právny styk s cudzinou. Bratislava: C. H. Beck, 2017, 328 s. ISBN 978-80-89603-50-3.

18. KOŘÍNEK, Š. Evropský veřejný žalobce. In Štát a právo, 2019, roč. 6, č. 2-3, s. 179-190. ISSN 1339-7753.

19. KUHL, L. The European Public Prosecutor's Office - More Effective, Equivalent, and Independent Criminal Prosecution against Fraud? In EUCRIM - The European Criminal Law Associations Forum. Issue 2017/3, s. 135-143. CrossRef

20. MET-DOMESTICI, A. The Hybrid Architecture of the EPPO. From the Commission's Proposal to the Final Act. In EUCRIM - The European Criminal Law Associations Forum. Issue 2017/3, s. 143-149. CrossRef

21. MUDROŇKA, F. - HENDRYCH, L. Úřad evropského veřejného žalobce. Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2015-05-20. Praha: Think-tank Evropské hodnoty, 2015, 8 s.

22. MITSILEGAS, V. - GIUFFRIDA, F. Raising the bar? Thoughts on the establishment of the European public prosecutor's office. CEPS Policy Insights. No. 2017/39. CrossRef

23. ONDREJOVÁ, A. Európsky prokurátor. Komentár k nariadeniu Rady Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 239 s. ISBN 978-80-8168-749-5.

24. ORIOLO, A. The European Public Prosecutor's Office: A Revolutionary Step in Fighting Serious Transnational Crimes. In ASII. Insights. The American Society of International Law, vol. 22, issue 4.

25. PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 432 s. ISBN 978-80-7380-611-8.

26. POLT, P. Prokuratura Evropské unie - Úřad evropského veřejného žalobce. In Státní zastupitelství, Wolters Kluwer, 2016, č. 5, s. 9-15. ISSN 1214-3758.

27. PŘEPECHALOVÁ, K. Úřad evropského prokurátora. In Státní zastupitelství, Wolters Kluwer, 2012, roč. 10, č. 5, s. 24-29. ISSN 1214-3758.

28. RASHKOV, P. EPPO Institutionalization during the Bulgarian Council Presidency. Main Steps and Challenges Ahead. In: EUCRIM - The European Criminal Law Associations Forum. Issue 2018/2, s. 113-117. CrossRef

29. SIMAN, M. - SLAŠŤAN, M. Právo Európskej únie. Bratislava: EUROIURIS, 2012, 1232 s. ISBN 978-80-89406-12-8.

30. SPIEZIA, F. The European Public Prosecutor's Office. How to Implement the Relations with Eurojust? In: EUCRIM - The European Criminal Law Associations Forum. Issue 2018/2, s. 130-136. CrossRef

31. TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 459 s. ISBN 978-80-7201-737-9.

32. TOMÁŠEK, M. a kol. Právo evropské unie. Praha: Leges, 2013, 496 s. ISBN 978-80-87576-53-3.

33. VLASTNÍK, J. Institucionální rámec spolupráce v trestních věcech v EU. Praha: IFEC, 2008, 284 s. ISBN 978-80-87146-04-0.

34. WADE, M. L. A European public prosecutor: potential and pitfalls. Crime Law and Social Change, 2013, vol. 59, issue 4, s. 439-486. ISSN 0925-4994. CrossRef

35. ZARIVNIJ, P. Správné načasování jako alfa omega pro zřízení a fungování Úřadu evropského veřejného žalobce. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer, 2017, roč. 15, č. 1, s. 29-36. ISSN 1214-3758.

36. ZARIVNIJ, P. (ed.) Veřejná žaloba a její perspektivy: sborník příspěvků z workshopu. Brno: MU, 2015. Spisy Právnická fakulty MU. ISBN 978-80-210-8075-1.

37. ZWIERS, M. W. The European Public Prosecutor's Office. Analysis of a Multilevel Criminal Justice Systém. Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia, 2011. s. 503. ISBN 978-1-78068-029-3.

38. Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. 10. 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

39. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. 7. 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie.

40. Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU).

Creative Commons License
Evropský veřejný žalobce is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení