AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 1 (2016), 131–144

Právne postavenie národnostných menšín v Maďarsku po roku 1989

[Legal Status of National Minorities in Hungary after 1989]

Ivan Halász

zveřejněno: 23. 05. 2016

Abstract

The paper deals with the development of Hungarian legislation after 1989. So far, the parliament has adopted two comprehensive acts regarding minorities – the first one in 1993, the other in 2011. The conception and basic features of both acts are similar. And the structure of minority (nowadays national) self-governments has not changed radically either. After the new Basic Act of the State had been adopted, significant changes came about in the parliament as the new act on elections of 2011 made it easier for staterecognised minorities to enter the parliament. If they do not manage to do so in this regime, they still have an opportunity to delegate their own speakers to the legislative body. What also changed is the terminology; as of 2011 the main legal rules have again been using the traditional term ‘nationalities’ in place of the previously used ‘national and ethnic minorities’. The new regulation is also more open to foreigners – immigrants from the EU.

Klíčová slova: minorities; nationalities; self-governments; constitution; elections; parliament menšiny; národnosti; samospráva; ústava; volby; parlament

Creative Commons License
Právne postavenie národnostných menšín v Maďarsku po roku 1989 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení