AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 1 (2016), 145–160

Memorandum k návrhu na rozšíření působnosti zákona tzv. lex Perek při přípravě národnostního statutu

[Memorandum on a Proposal for Widening the Scope of the Effect of the So-calles Lex Perek when Drafting a National Statute]

Andrej Sulitka

zveřejněno: 23. 05. 2016

Abstract

At the time of a politically uneasy situation in the year 1938, when the Czech government was dealing with, among other things, drafting the National Statute, the Silesian League for the Raising of Public Awareness in Český Těšín (Slezská Matice osvěty lidové v Českém Těšíně) and the League of Opava (Matice opavská) reacted to the situation by presenting to the government quite a comprehensive document formulated as Memorandum on the proposal for implementing the ‘Lex Perek’ in the territory of the former land of Silesia. In this document, representatives of prominent, Czech-oriented Silesian societies stipulated their objections to the possible broadening of the effect of ‘Lex Perek’ to the territory of Silesia within the framework of the National Statute. The danger they saw in the potential applicability of said law was that it might lead to the worsening of the situation in education to the detriment of Czech schools in the territory of the Czechoslovakian part of Silesia, as well as in the fact that it would open a new mechanism for the escalation of Czech-German and Czech-Polish conflicts in the field of education, the fight for attracting children to a Czech, German or Polish school. In connection therewith, the drafters of the memorandum described separately the education circumstances in the Teschen Region (Těšínsko), Hlučín Region and Opava Region. Whether the respective governmental bodies dealt with the memorandum is unknown; evidence for this is missing from the collection of extant archive material. It is likely that the memorandum was filed away. In the end of the paper, there are examples of the refusing attitude of the Ministry of Education and the National Awareness towards Polish demands put forward in the field of education in 1938. The appendix contains a text called “Demands of the Polish nation in Czechoslovakia”, which, was delivered by Karel Jung, a Deputy of the Land Assembly, in Brno in 1936.

Klíčová slova: National Statute (1938); Lex Perek; Memorandum of the Silesian League for the Raising of Public Awareness and of the League of Opava (1938); refusal of Lex Perek for the territory of the former Land of Silesia; Polish demands in the field of education; refusing attitude of the Ministry of Education and National Awareness of the Czechoslovak Republic towards the Polish demands národnostní statut (1938); lex Perek; memorandum Slezské Matice osvěty lidové v Českém Těšíně a Matice opavské (1938); odmítnutí lex Perek pro území bývalé země Slezské; polské požadavky v oblasti školství; odmítavý postoj Ministerstva školství a národní osvěty ČSR vůči polským požadavkům

Creative Commons License
Memorandum k návrhu na rozšíření působnosti zákona tzv. lex Perek při přípravě národnostního statutu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení