Blog

Zemřel Vladimír Pucek

03. 11. 2022

Se zármutkem jsme přijali zprávu, že zemřel přední český koreanista a náš dlouholetý autor doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc.

Vladimír Pucek (1933–2022) byl významným a dlouholetým vysokoškolským pedagogem, který stál u základů studijního oboru „koreanistiky“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se především pedagogické a vědecké práci s důrazem na oblast korejské filologie. Zasvětil celý svůj život studiu a práci v této oblasti, jak na Univerzitě Karlově, tak i na Hankuk University of Foreign Studies v Korejské republice v Soulu. V roce 1999 mu byla udělena Cena nadace Dongsoong Foundation (Soul) za jeho přínos pro rozvoj korejské filologie, roku 2002 byl jmenován čestným občanem města Soulu. Kromě tlumočnictví a rozšiřování poznatků o Koreji se věnoval i překladům jak poezie, tak prózy, a to jak z oblasti klasické, tak i moderní korejské literatury. V Nakladatelství Karolinum vyšlo několik jeho učebních textů.

Studie z dějin starší korejské literatury

Publikace autorů Miriam Löwensteinové a Vladimíra Pucka – koreanistů z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty UK – u nás poprvé v takové šíři zachycuje hlavní etapy vývoje korejské klasické literatury od jejího vzniku až do počátku 20. století. Autoři ve 13 kapitolách sledují vývoj korejské prozaické literatury od zakladatelských mýtů starokorejských království a historických příběhů ze starých kronik až ke klasickému korejskému románu (kodä sosol) 17.–19. století. Pozornost věnují rovněž vývoji poezie, především tzv. písním domova (hjangga), klasickému tříverší sidžo a výpravným básním kasa. Dějiny korejského písemnictví jsou vykládány v souvislosti s myšlenkovými a náboženskými proudy (šamanismus, buddhismus, konfucianismus aj.) i vlivy literatur sousedních zemí, zvl. Číny. Závěrečná kapitola je věnována tzv. nové próze (sin sosol) v kontextu osvícenského a reformního hnutí a vlivu západních idejí na přelomu 19. a 20. století. Tato díla tvoří už spojovací most ke vzniku moderní korejské literatury.


Dějiny korejské klasické literatury

Publikace je prvním textem z pera současných literárních vědců Korejské republiky přeloženým z korejštiny do češtiny. Podle slov autorů je určena především širšímu okruhu laických čtenářů se zájmem o problematiku, příp. začínajícím studentům koreanistiky. Podává přehled hlavních směrů vývoje korejské klasické literatury od mýtů napříč spektrem jednotlivých žánrů (poezie, písňové formy, próza, zpěvohry pchansori, zčásti i literární kritika). Nové pohledy přináší výklad o charakteru korejského písemnictví v klasické čínštině (tj. jednoho z neoddělitelných proudů dějin korejské literatury v průběhu celého jejího vývoje) stejně tak jako rozbor děl psaných korejským jazykem po vytvoření vlastního hláskového písma hangul v 15. století.

Pucek doplnil text četnými poznámkami k snazšímu porozumění historickému vývoji, náboženství a korejským reáliím a připojil též doslov Cesta k poznání korejské klasické literatury v české koreanistice. Obsahuje mj. přehled dosavadních překladů korejských děl do češtiny či slovenštiny a pro možnost komparace s literaturou sousedních zemí též stručné odkazy na české překlady z jiných jazyků Dálného východu. Knihu provází dokumentární obrazový materiál a rejstřík.


Lexikologie korejštiny

Tato práce se zabývá slovní zásobou současného korejského jazyka s důrazem na její složení (původní slova korejská, silná vrstva slov sinokorejských a přejímání slov cizích). Klíčovou částí je kapitola o odvozování slov pomocí kompozit, afixací a honorifikační systém s četnými praktickými příklady. Zvláštní pozornost je věnována problému jazykové purifikace a rostoucí divergenci mezi jazykem obou částí rozdělené Koreje. Kniha je určena především pro studenty koreanistiky, ale může být užitečná i specialistům z oboru obecné a srovnávací jazykovědy.


Gramatika korejského jazyka

Tato publikace je první knihou v češtině popisujících systémově gramatiku současné korejštiny. Po stručném úvodu o vytvoření originální korejské hláskové abecedy (Systém správných hlásek pro vzdělání lidu, 1443) je členěna do oddílů I. Grafemický a fonologický systém, II. Morfologie, III. Syntax. Zvláštní pozornost je věnována složitému honorifikačnímu systému. Výklad je doplněn četnými příklady, poznámkami o rozdílech pravopisu v Korejské republice a v KLDR, purifikačním hnutím, rejstříkem gramatických morfémů a přehledem transkripcí korejského písma do latinky.