tištěná kniha
Struktury a funkce

Struktury a funkce

Výbor ze studií 1989-2009

Schmid, HertaHaman, AlešKopáč, Radim (ed.)

témata: literární věda
edice: Zahraniční bohemistika

brožovaná, 424 str., 1. vydání
překlad: Key, Petra - Köpplová, Petra - Čadský, Vladimír - Kopáčová Hradecká, Dita - Haman, Aleš - Holý, Jiří
vydáno: únor 2011
ISBN: 978-80-246-1988-0
doporučená cena: 430 Kč

E-shop

Anotace

Profesorka Herta Schmidová, působící donedávna v Ústavu slavistiky při Filozofické fakultě univerzity v Postupimi, patří k vzácným odborníkům, kteří ve své vědecké práci věnovali pozornost nejen významným zjevům českého písemnictví v impozantním rozsahu od renesance až po současnost (Jan Amos Komenský, Jaroslav Vrchlický, Karel Čapek, Václav Havel), nýbrž přispěli také k rehabilitaci a k novému pohledu na odkaz Pražské strukturalistické školy, zejména jejího hlavního představitele Jana Mukařovského. Již v době, kdy - zejména u nás - ještě zdaleka nebyly vyjasněny názory na český strukturalismus, projevovala živý zájem o tuto metodu literárněvědného zkoumání a po změně poměrů organizovala od počátku 90. let 20. století ve Slavistickém institutu v Postupimi několik setkání německých a českých badatelů nad tématy inspirativními jak teoreticky, tak historicky pro obě strany (byla to například sympozia věnovaná poetice Jaroslava Vrchlického, tvorbě Máchově, počátkům české avantgardy v 10. letech 20. století, Labyrintu J. A. Komenského), účastnila se konferencí u nás i v Německu, na nichž byl tématem strukturalismus, a přispívala do časopisů a publikací věnovaných české literatuře, zvláště divadlu. Má tedy kromě slavistických prací a publikací za sebou řadu studií přinášejících inspirativní myšlenky jak k otázkám literární teorie, tak k dílům jednotlivých tvůrčích osobností z české literatury. To se stalo podnětem k záměru uspořádat výbor z těchto prací, jenž by nabídl příležitost k poznání vědeckého profilu této osobnosti i českým čtenářům.
Východiskem pro koncepci výboru se staly především autorčiny studie věnované názorům čelného reprezentanta Pražské strukturalistické školy Jana Mukařovského, které zajímavým způsobem rozvíjí a domýšlí, dále poetické analýzy děl významných českých autorů počínaje Komenským až ke Karlu Čapkovi a konečně rozbory poetiky a sémantiky dramatické tvorby Václava Havla nazírané prizmatem strukturálního přístupu.

(Z úvodu Aleše Hamana)

Obsah

Aleš Haman: Výbor prací německé bohemistky o české literatuře (se zvláštním zřetelem k Pražské strukturalistické škole)

I. ČÁST Z TEORIE PRAŽSKÉHO STRUKTURALISMU
"Třífázový model" českého literárněvědného strukturalismu
Shody a odlišnosti mezi českým strukturalismem a postmoderním myšlením
Přístupy k subjektu v pražské strukturalistické antropologii a v genetickém strukturalismu Ernsta Cassirera
Problém individua v českém strukturalismu
Existuje rozpor mezi Mukařovského pojetím poetiky a estetiky?
Sborník Torso a tajemství Máchova díla jako dokument
Pražského lingvistického kroužku
Poznání a zájem u Jana Mukařovského a v současné vědě o kultuře

II. ČÁST K ČESKÉ LITERATUŘE
Vtip, utopie a realismus ve hře Jana Amose Komenského
Diogenes cynicus redivivus
Komenského koncept divadla v kontextu evropského baroka
Básnická a malířská obraznost v poezii Jaroslava Vrchlického
Motiv okna jako ukazatel proměn expresionistické poetiky v dramatech Jiřího Wolkra
Baroko v zrcadle 20. století: dramata bratří Čapků
Román Karla Čapka Povětroň jako odraz jeho filozofie českého pragmatismu

III. ČÁST VÁCLAV HAVEL
Role dramatického hrdiny v Largo desolato Václava Havla
Havlova dramata osmdesátých let v kontextu jeho celkového díla (Pokus hrát pravdu)
Metonymie v absurdním divadle Václava Havla (Ztížená možnost soustředění)
Havlova nejnovější hra. Poetická recenze a politický pohled

Ediční poznámka
Bibliografie Herty Schmidové
Jmenný rejstřík

Nejnovější tituly v edici