ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 3 (2015), 87–109

Práce s textem na střední škole

[Working with Text at Secondary School]

Věra Radváková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2016.6
published online: 01. 02. 2018

abstract

Práce s textem ve vyučovací hodině hraje důležitou roli pro získávání a zpracování informací. Porozumění textu je předpokladem učení ve většině vzdělávacích oblastí. Proto jednou z nejdůležitějších dovedností v kontextu všech vědních disciplín se stává interpretace, tedy porozumění a výklad smyslu textu. Data článku vycházejí ze šetření, které mělo ověřit, zda učitelé učí žáky pracovat s textem a do jaké míry především žáci vnímají význam konkrétní práce s textem. Výsledky dotazníkového šetření nejen více odhalují aktuální stav, ale zároveň upozorňují na potřeby a požadavky žáků. Work with text in lessons plays an important role in the acquisition and processing of information. Text comprehension is a pre-condition for learning in the majority of areas of education. Interpretation, the comprehension and reading of the meaning of a text, therefore becomes one of the most important skills in the context of all academic disciplines. The data in the article stems from research intended to ascertain whether teachers teach pupils to work with text and to what degree pupils in particular perceive the significance of concrete work with text. The results of the questionnaire-based research not only reveal the current situation but also highlight the needs and requirements of pupils.

keywords: čtenářská gramotnost; didaktická interpretace; informační gramotnost; interpretace textů; vyučovací hodina interpretation of texts; didactic interpretation; reading literacy; information literacy; lesson

references (43)

1. Ammermüller, A. (2005). Educational opportunities and the role of institutions. Centre for European Economic Research. Dostupné z http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=3495.

2. Barthes, R. (2007). S / Z. Praha: Garamond.

3. Bayard, P. (2007). How to talk about books you haven't read. New York: Bloomsbury.

4. Bílek, P. A. (2003). Hledání jazyka interpretace. Brno: Host.

5. Bílik, R. (2009). Interpretácia umeleckého textu. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensi.

6. Carravetta, P. (2009). The interpretation of postmodernity. London: Pearson.

7. Czaplejewicz, E. (2010). Czym jest literatura europejska? České Budějovice: Vlastimil Johanus.

8. Dombrovská, M. (2006). Informační gramotnost. Brno: Masarykova univerzita.

9. Dombrovská, M., Landová, H., & Tichá, L. (2014). Gramotnost − teorie a praxe. Brno: MU.

10. Dostál, J. (2010). Informační a počítačová gramotnost. Olomouc: Votobia.

11. Eco, U. (1989). The role of the reader. Bloomington: University Prints.

12. Eco, U. (2004). Meze interpretace. Praha: Karolinum.

13. Eco, U. (2012). Od stromu k labyrintu. Praha: Argo.

14. Elkin, J., & Train, O. (2003). Reading and reader development. London: Facet Publishing.

15. Gogolová, D., & Bačová, D. (2015). Niektoré aktivizujúce metódy a čitatelské stratégie efektivního učenia. Sborník Icolle. Brno: Mendelova univerzita.

16. Halpern, D. F. (2004). A cognitive-process taxonomy for sex differences in cognitive abilities. American Psychological Society, 13(4), 135−139. CrossRef

17. Hassan, R. (2008). The information society. Praha: Polity.

18. Hník, O. (2011). Současná podoba výuky literární výchovy podle výpovědi studentů. Český jazyk a literatura, 61(1), 33−39.

19. Iser, W. (1991). Čtenář jako výzva. Brno: Host.

20. Khol, J. (1989). Interpretace. Nástin teorie a praxe interpretování. Praha: Academia.

21. Leroy, G. (1994). Le dialog en éducation. Paris: Revue.

22. Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia.

23. Lohman, D. F., & Lakin, J. (2009). Consistencies in sex differences on the cognitive abilities test across countries (US and UK). British Journal of Educational Psychology, 79(2), 389−407. CrossRef

24. Marks, G. N. (2008). Acounting for the gender gaps in student performance in reading. Oxford Reviewof Education, 34(1), 89−109. CrossRef

25. Mitoseková, Z. (2010). Teorie literatury. Brno: Host.

26. Najvarová, V. (2010). Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy. Pedagogická orientace, 20(3), 49−65.

27. OECD. (2007). Understanding the brain: The birth of a learning science. Paris: OECD.

28. PISA. (2003). The PISA 2003: Assessment framework − reading, science and problem solving knowledge and skills. OECD.

29. Procházková, I. (2006). Co je čtenářská gramotnost, jak ji rozvíjet. Praha: VÚP.

30. Průcha, J. (2002). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

31. Rabušicová, M. (2002). Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Brno: Georgetown.

32. Radváková, V. (2009). Professional and personality cultivating competence. Teachers' Competences International Education for Development. Praha: Institute of Education and Communication.

33. Radváková, V. (2014). Texty a jejich interpretace. Praha: Oeconomica.

34. Rosický, A. (2009). Informace a systémy. Základy teorie pro úspěšnou praxi. Praha: Oeconomica.

35. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP GV (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf.

36. Searle, J. (2010). Making the social world. The structure of human civilization. Oxford: University Press. CrossRef

37. Shannon, C. E. (1999). The mathematical theory of communication. Cambridge: The M. I. T. Press.

38. Starý, K. (2014). Výzkumy čtenářských dovedností českých žáků. Český jazyk a literatura, 65(1), 20−28.

39. Toman, J. (2004). Trendy současného dětského čtenářství aneb Co napověděl výzkum. Praha: Obec spisovatelů.

40. Trávníček, J. (2008). Čteme? Brno: Host.

41. Trávníček, J. (2011). Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Brno: Host.

42. Whitcroft, L. (2013). Mezinárodní trendy ve výuce čtenářských strategií. Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech. Praha: Pedagogická fakulta.

43. Wilder, G. Z., & Powell, K. (1989). Sex differences in test performance: a survey of literature. New York: College Entrance Examination Board.

Creative Commons License
Práce s textem na střední škole is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download