ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

We inform authors and readers that, following an agreement with the Karolinum publishing house, from 2024 (Volume 18), the journal Orbis scholae will be published only in electronic form.

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 10 No 2 (2016), 145–157

Proměny pohledu na výuku čtení v české škole prizmatem výzkumů: od nácviku techniky čtení k rozvoji čtenářské gramotnosti

[Teaching Reading in the Czech Schools: From Reading Acquisition to the Initial Literacy Development]

Hana Havlínová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.7
published online: 16. 03. 2017

abstract

The present study deals with the research on initial reading and reading literacy and its aims. The study provides a comparative view on research studies that concentrate of the reading instructions and the initial reading literacy development. The results of relevant studies published in the years 1996−2012 (Wildová, 2005; Metelková Svobodová & Švrčková, 2010; Švrčková, 2011; Kocurová, 2012) are discussed. In addition, the documents issued by the Czech School Inspectorate (Česká školní inspekce, 2010, 2011, 2014) that focus on reading literacy as an educational goal are analysed. The introductory part looks at relevant definitions and their development. In the second part, the aims, methodology, sample and conclusions of the analysed research studies are introduced. It is followed by an analysis of the selected Czech School Inspectorate documents. The final part summarises the role of the initial reading instruction and its position among educational and learning aims.

keywords: educational research; initial reading; reading literacy

references (11)

1. Česká školní inspekce. (2010). Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramot

2. Česká školní inspekce. (2011). Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramot

3. Česká školní inspekce. (2014). Alternativní metody výuky. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Alternativni-metody-vyuky

4. Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál.

5. Kocurová, M. (2012). Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. Praha: PedF UK.

6. Metelková Svobodová, R., & Švrčková, M. (2010). Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ostrava: PedF OU.

7. Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

8. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2013). Praha: MŠMT.

9. Švrčková, M. (2011). Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti: Výzkumná analýza a popis soudobého stavu. Ostrava: PedF OU.

10. Wildová, R. (2002). Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: PedF UK.

11. Wildová, R. (2005). Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Praha: PedF UK.

Creative Commons License
Proměny pohledu na výuku čtení v české škole prizmatem výzkumů: od nácviku techniky čtení k rozvoji čtenářské gramotnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download