HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 1 (2019), 29–50

Mediální kurace jako praxe paměti: Situační analýza mnemonických praxí mládeže

[Media Curation as a Practice of Memory: Situational Analysis of Youth’s Mnemonic Practices]

Tomáš Karger

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.3
zveřejněno: 27. 06. 2019

Abstract

This study focuses on the modalities of transmission of history-related knowledge to a current young generation (12–25 years old). Data from 11 focus groups with pupils and students of schools at the primary, secondary and tertiary levels were used to analyse situations of knowledge transmission with regard to four significant historical events: September 11th 2001, November 17th 1989, August 21th 1968 and February 25th 1948. The study introduces media curation as a senzitizing concept suitable for grapsing the selective dimension of mnemonic practices. The analysis is focused on aspects of expert, social, or data-based curation in situations where mnemonic content is transmitted. This analytical instrument is used in the study to account for situations in which mnemonic practices of the informants take place.

klíčová slova: collective memory; mnemonic practice; situational analysis; curation; media curation

reference (57)

1. Assmann, Aleida [2008]. Canon and Archive. In. Erll, Astrid - Nünning, Ansgar (ed.). Cultural memory studies: An international and interdisciplinary hand-book. Berlin: Walter de Gruyter, s. 97-108.

2. Assmann, Aleida [2014]. Transnational Memories. European Review 22 (4): 546-556. CrossRef

3. Assmann, Jan [2008]. Communicative and Cultural Memory. In. Erll, Astrid - Nünning, Ansgar (ed.). Cultural memory studies: An international and interdisciplinary hand-book. Berlin: Walter de Gruyter, s. 109-118.

4. Burzová, Petra - Dvořáková, Ilona - Hejnal, Ondřej - Růžička, Michal - Toušek, Laco [2013]. Paměť a prostor: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě. Sociální studia / Social Studies 10 (4): 107-126.

5. Cantoni, Lorenzo - Tardini, Stefano [2006]. Internet. New York: Routledge.

6. Clarke, Adele [2003]. Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. Symbolic Interaction 26 (4): 553-576. CrossRef

7. Clarke, Adele [2005]. Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks, CA: Sage.

8. Clarke, Adele [2015]. From Grounded Theory to Situational Analysis. What's New? Why? How? In. Clarke, Adele - Friese, Carrie - Washburn, Rachel (ed.). Situational analysis in practice: Mapping research with grounded theory. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, s. 84-118.

9. Clarke, Adele - Friese, Carrie [2014]. Grounded Theorizing Using Situational Analysis. In. Clarke, Adele - Charmaz, Kathy (ed.). Grounded theory and situational analysis. situational analysis: Essentials and exemplars. London: SAGE, s. 67-90.

10. Clarke, Adele - Friese, Carrie, - Washburn, Rachel [2015]. Situational Analysis in Practice: Mapping Research with Grounded Theory. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

11. Dvořák, Tomáš [2014]. Přepisování paměti. In. Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří (ed.). Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, s. 170-176.

12. Edgerton, Gary [2001]. Television Histories: Shaping Collective Memory in the Media Age. Lexington: The University Press of Kentucky.

13. Erll, Astrid [2011a]. Locating Family in Cultural Memory Studies. Journal of Comparative Family Studies 42 (3): 303-318. CrossRef

14. Erll, Astrid [2011b]. Traumatic Pasts, Literary Afterlives, and Transcultural Memory: New Directions of Literary and Media Memory Studies. Journal of Aesthetics & Culture 3 (1): nestránkováno. CrossRef

15. Erll, Astrid [2011c]. Travelling Memory. Parallax 17 (4): 4-18. CrossRef

16. Fiala, Jiří [2012]. Nelegálně distribuované video z hlediska mediální etnografie. Mediální studia 6 (1): 60-75.

17. Fine, Gary Alan - Beim, Aaron [2007]. Introduction: Interactionist Approaches to Collective Memory. Symbolic Interaction 30 (1): 1-5. CrossRef

18. Gracová, Blažena - Labischová, Denisa [2012]. Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická orientace 22 (4): 516-543. CrossRef

19. Guggenheim, Michael [2009]. Building Memory: Architecture, Networks and Users. Memory Studies 2 (1): 39-53. CrossRef

20. Halbwachs, Maurice [1992]. On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press.

21. Helsper, Ellen - Enyon, Rebeca [2009]. Digital Natives: Where Is the Evidence? British Educational Research Journal 36 (3): 1-18. CrossRef

22. Hirsch, Marianne [2011]. The Generation of Postmemory. In. Olick, Jeffrey - Vinitzky-Seroussi, Vered - Levy, Daniel (ed.). The collective memory reader. Oxford: Oxford University Press, s. 346-348.

23. Hoskins, Andrew [2009]. The Mediatisation of Memory. In. Garde-Hansen, Joanne - Hoskins, Andrew - Reading, Anna (ed.). Save as. digital memories. New York: Palgrave Macmillan, s. 27-43. CrossRef

24. Hroch, Miroslav [2014]. Paměť a historické vědomí očima historika. In. Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří (ed.). Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, s. 46-65.

25. Kaderka, Petr - Havlík, Martin [2010]. Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46 (4): 537-567.

26. Kapusta, Jan [2011]. Vtělení paměti a minulosti do svatojakubské cesty a společensko-vědního diskurzu. Historická sociologie (2): 75-94. CrossRef

27. Karger, Tomáš [2016]. Velehrad on Wikipedia: Religious Memory in the Digital Realm. Pantheon 11 (1): 32-48.

28. Karger, Tomáš [2017]. Explanační principy ve studiu kolektivní paměti: Kultura, kognice a jejich situovanost. Historická sociologie (2): 23-40. CrossRef

29. Kennedy, Krista [2016]. Textual Curation. Computers and Composition 40 (1): 175-189. CrossRef

30. Kunštát, Daniel [2010]. Pluralita paměti a komunistická minulost: Česká veřejnost a její reflexe roku 1989 a polistopadového vývoje. Naše společnost (Our Society) 8 (1): 29-39.

31. Kunt, Gergely - Szegö, Dóri - Vajda, Júlia [2013]. Politická komunikace v příbězích zneuctěných památníků. Sociální studia / Social Studies 10 (4): 35-56.

32. Labischová, Denisa [2012]. Factors Shaping the Historical Consciousness of Pupils, Students and Teachers in Czech Schools. The New Educational Review 29 (3): 148-61.

33. Landsberg, Alison [2004]. Prosthetic Memory: The Transformation of American Rememberance in the Age of Mass Culture. New York: Columbia University Press.

34. Latour, Bruno [2011]. Networks, Societies, Spheres: Reflections of an Actor-Network Theorist. International Journal of Communication 5 (1): 796-810.

35. Lunsfrod, Andrea [2006]. Writing, Technologies, and the Fifth Canon. Computers and Composition 23 (2): 169-77. CrossRef

36. Lupač, Petr [2015]. Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti. Praha: SLON.

37. Macek, Jakub [2013]. Poznámky ke studiím nových médií. Brno: Masarykova univerzita.

38. Macek, Jakub [2015]. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. Brno: Masarykova Univerzita.

39. Mayer-Schönberger, Viktor [2009]. Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age. Princeton: Princeton University Press.

40. Nekvapil, Jiří - Leudar, Ivan [2010]. Znovu k 11. 9. 2001: Jak se "dělá historie" v politickém diskurzu. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46 (4): 619-642.

41. Oláh, Gábor [2013]. Kolektivní paměť, prostor a významy. Případ náměstí Svobody v Budapešti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (5): 729-750.

42. Olick, Jeffrey [1999]. Collective Memory: The Two Cultures. Sociological Theory 17 (3): 333-348. CrossRef

43. Olick, Jeffrey [2008]. From Collective Memory to the Sociology of Mnemonic Practices and Products. In. Erll, Astrid - Nünning, Ansgar (ed.). Cultural memory studies: An international and interdisciplinary hand-book. Berlin: Walter de Gruyter, s. 151-162.

44. Olick, Jeffrey - Robbins, Joyce [1998]. Social Memory Studies: From "Collective Memory" to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. Annual Review of Sociology 24 (1): 105-140. CrossRef

45. Spalová, Barbora [2013]. Rodinné paměti v pohraničí. Familiarismus v pohledu do minulosti. Biograf 58 (1): 1-71.

46. Šmídová, Olga [2010]. Pro nás lépe už bylo… Vymístění z velké historie a kolektivní paměť "českých Němců". Sociální studia / Social Studies 7 (1): 59-87.

47. Šubrt, Jiří [2011]. Antinomie sociální paměti. Sociológia 43 (2): 133-157.

48. Šubrt, Jiří - Pfeiferová, Štěpánka [2010a]. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. Historická sociologie (1): 9-29. CrossRef

49. Šubrt, Jiří - Pfeiferová, Štěpánka [2010b]. Nástin teoreticko-sociologického přístupu k otázce historického vědomí. In. Šubrt, Jiří (ed.). Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum. Kolín: Historická sociologie - knižní řada, s. 21-30.

50. Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří [2010]. K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naše společnost 8 (1): 9-20.

51. Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří [2013]. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum.

52. Šubrt, Jiří - Maslowski, Nicolas - Lehmann, Štěpánka [2014]. Maurice Halbwachs, koncept rámců paměti a kolektivní paměti. In. Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří (ed.). Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, s. 15-30.

53. Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří - Vávra, Martin [2013]. The Czechs and Their View of History. European Societies 15 (5): 729-752. CrossRef

54. Teeger, Chana - Vinitzky-Seroussi, Vered [2007]. Controlling for Consensus: Commemorating Apartheid in South Africa. Symbolic Interaction 30 (1): 57-78. CrossRef

55. Tichá, Jindra [2010]. V odrazu našich vzpomínek. Rodinná amatérská fotografie jako nástroj paměti. Sociální studia / Social Studies 7 (1): 89-100.

56. Vávra, Martin [2013]. Zdroje, z nichž se vytvářejí představy o historii. In. Šubrt, Jiří - Vinopal, Jiří (ed.). Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, s. 39-45.

57. Welzer, Harald [2008]. Communicative Memory. In. Erll, Astrid - Nünning, Ansgar (ed.). Cultural memory studies: An international and interdisciplinary hand-book. Berlin: Walter de Gruyter, s. 285-300.

Creative Commons License
Mediální kurace jako praxe paměti: Situační analýza mnemonických praxí mládeže is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení