AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 49 No 2 (2013), 23–31

Active and Passive Therapy of the Upright Posture and Its Influence on the Hemodynamics of the Upper Limbs

Ivana Jelínková, Robert Válka, Monika Šorfová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2014.3
zveřejněno: 23. 07. 2014

Abstract

Poor posture negatively influences the hemodynamics of the upper extremities. In clinical practice, this is known as Thoracic outlet syndrome. Poor posture leads to muscle imbalances which are solved with the active exercise or using the passive technique – taping. This work is an experimental pilot study dealing with the kinematics and taping of the cervical-thoracic spine and their influence on the hemodynamics of the upper extremities. Ten subjects aged 26 ± 2 years, weight 56 ± 4 kg, height 161 ± 8 cm (mean ± SD) without pathology or injury of the shoulder girdle and spine were recruited. First part of subjects (5 persons) externally rotated the arms. During this exercise the kinematic analysis was used for determining the extension of the thoracic spine. Another part of subjects (5 persons) used the taping of rhomboids and pectoralis minor muscles. The hemodynamics of the axillary artery was determined with the sonography at both groups. The taping improves the hemodynamics of the upper extremities easier than the active exercise, which should be done with the control of the physiotherapist. Aktivní a pasivní terapie napřímení a jeho vliv na hemodynamiku horních končetin Chabé držení těla vede ke změnám nervově-cévního zásobení horních končetin. Toto je popisováno v klinické praxi jako syndrom horní hrudní apertury. Vadné držení těla je doprovázeno svalovými dysbalancemi, které jsou optimalizovány aktivním cvičením nebo s využitím pasivní techniky – tapingu. Tato práce je experimentální pilotní studií, která se zabývá kinematikou a tapingem cervikothorakálního přechodu a jejich vlivem na cévní zásobení horních končetin. Deset probandů (26 ± 2 let, 56 ± 4 kg, 161 ± 8 cm) bez patologie a zranění pletence ramenního a páteře podstoupilo měření. První část probandů (5 osob) prováděla cvičení – zevní rotace paže. Během tohoto cvičení byla snímána kinematickou analýzou (Qualisys) extenze hrudní páteře. U druhé části probandů (5 osob) byl použit taping rhomboideálních a malého prsního svalu. U obou skupin byla použita sonografie k určení krevního toku arterií axillaris. Taping, jakožto pasivní metoda, zlepšuje cévní zásobení horních končetin jednodušeji než aktivní cvičení, které musí být prováděno pod dohledem fyzioterapeuta.

Klíčová slova: hemodynamics; upright posture; thoracic kyphosis; axillary artery; taping; hemodynamika; vzpřímené držení; hrudní kyfóza; arterie axilaris

reference (22)

1. Bassett, K., Lingman, S. & Ellis, R. (2010). The use and treatment efficacy of kinaesthetic taping for musculoskeletal conditions: A systematic review. New Zealand Journal of Physiotherapy. 2010.

2. Berthonnaud, E. et al. (2011). Spino-pelvic postural changes between the standing and sitting human position: Proposal of a method for its systematic analysis. Computerized Medical Imaging and Graphics. 2011, 35, pp. 451–59. CrossRef PubMed

3. Cheshomi, S., Rajabi, R. & Allizadeh, M. H. (2011). The relationship Between Thoracic Kyphosis Curvature, Scapular Position and Posterior Shoulder Girdle Muscles Endurance. Applied Sciences Journal. 2011, 14, pp. 1072–1076.

4. Diveta, J., Walker, M. L. & Skibinski, B. (1990). Relationship between performance of selected scapularmuslces and scapular abduction in standing subjects. Physical Therapy. 1990, 8, pp. 470–476.

5. ISB recommendation on definition of joint coordinate system of various joints for the reporting of human joint motion: Part I. ankle, hip, spine. Journal of Biomechanics. 2002, 35, pp. 543–548. CrossRef

6. Collins, J. D. et al. (2003). Scheuermann's dinase as a model displaying the mechanism of velus obstruction inthoracic outlet syndrome and migrace patiens: MRI and MRA. Journal of the nacional medical association. 2003, 4, 95, pp. 298–306.

7. Jelínková, I. (2012). Kinematika cervikothorakálního přechodu a pletence ramenního. Praha: FTVS UK.

8. Kobrová, J. & Válka, R. (2012). Klinické využití kinezio tapu. Praha: Grada.

9. Kolář, P. & Lewit, K. (2005). Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci vertebrogenních obtíží. Neurologie pro praxi. 2005, 5, pp. 258–262.

10. Kolář, P. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.

11. Kratěnová, J. et al. (2007). Prevalence and Risk Factors of Poor Posture in School Children in the Czech Republic. Journal of School Health. 2007, 3, pp. 132–137. CrossRef

12. Lewit, K. (2003). Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika.

13. Morris, C. E. et al. (2006). Vladimir Janda, MD, DSc; Tribute to a Master of Rehabilitation. Spine. 2006, 31, pp. 1060–1064. CrossRef PubMed

14. Podlaha, J. (2007). Thoracic outlet syndrome – 24 years of experience. Bratislavské lékařské listy. 2007, 10–11, 108, pp. 429–432.

15. Šeráková, H. (2006). Aktuální poznatky k problematice vadného držení těla. 2. konference Škola a Zdraví. 2006, pp. 1–9.

16. Smíšek, R., Smíšková, K. & Smíšková, Z. (2011). Spirální stabilizace: léčba a prevence bolestí zad. Praha: R. Smíšek.

17. Thelen, M. D., Dauber, J. A. & Stoneman, P. D. (2008). The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008, 7, 38, pp. 389–395. CrossRef PubMed

18. Véle, F. (1997). Kineziologie proklinickou praxi. Praha: Grada. PubMed

19. Véle, F. (1995). Kineziologie posturálního systému. 1. Praha: Karolinum. PubMed

20. Williams, S. & Whatman, C. (2012). Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries: a meta-analysis of the evidence for its effectiveness. Sports Med. 2012, 2, 42, pp. 153–164. CrossRef

21. Wu, G. et al. (2005). ISB recommendation on definitions of joint coordinate systems of various joints for the reporting of human joint motion – Part II: shoulder, elbow, wrist and hand. Journal of Biomechanics. 2005, 38, pp. 981–992. CrossRef

22. Zatočil, Z. (1997). Resection of the firs rib for the upper thoracic outlet syndrome – long term experience. Rozhl Chir. 1997, 5, 76, pp. 242–245.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení