AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 68–75

Movement Analysis in Dance Therapy: Semantics of Movement Qualities, Rhythm and Shape According to Laban and Kestenberg

Sabine C. Koch

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Movement Analysis in Dance Therapy: Semantics of Movement Qualities, Rhythm and Shape According to Laban and Kestenberg This paper outlines how approaches from dance therapy can contribute to our understanding of movement. Two major systems of movement analysis (notation and observation) are introduced focusing on movement qualities, for which they provide basic categories and a basic vocabulary. It is argued that these approaches can contribute to a fuller understanding of movement and its semantics, particularly in its qualitative and dynamic aspects. Analýza pohybu v taneční terapii: sémantika kvalit pohybu, rytmu a tvaru podle Labana a Kestenbergové Článek popisuje, jak přístupy taneční terapie mohou přispět našemu porozumění pohybu. Jsou představeny dva základní systémy pohybové analýzy (notace a pohled), které se zaměřují na pohybové kvality, pro které poskytují základní kategorie a základní slovní zásobu. Je ukázáno, že tyto přístupy mohou přispět lepšímu porozumění pohybu a jeho sémantice, zvláště v jeho kvalitativních a dynamických aspektech.

Klíčová slova: movement qualities; movement rhythms; movement analysis; metaphor; dance/movement therapy kvality pohybu; pohybový rytmus; analýza pohybu; metafora; taneční/pohybová terapie

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení