AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 35–48

Setting up the Legislative Framework for the Introduction of a Regulatory Sandbox: the Czech Perspective

Vladimír Sharp, Gabriela Blahoudková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.21
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

This paper delves into the intricate intersection of the phenomenon of regulatory sandboxes and public law and focuses on the issue of legislative empowerment for the establishment of a regulatory sandbox. Based on the example of the Czech Republic, which lacks a fully operational regulatory sandbox, the study investigates the legislative prerequisites for initiating such a framework. Using the qualitative doctrinal research, the authors examine diverse conceptual frameworks, aiming to identify the optimal legislative approach for implementing and sustaining a regulatory sandbox. Notably, the study scrutinizes the viability of constructing a regulatory sandbox under general administrative empowerment clauses within the Czech legal context, considering the principles of legality and intra vires doctrine inherent in continental administrative law. The research contributes insights to the ongoing discourse on regulatory sandboxes, providing a nuanced understanding of the legislative prerequisites for their operation, with a focus on the specific challenges and opportunities within the Czech regulatory landscape.

klíčová slova: regulatory sandboxes; experimental lawmaking; legislative requirements; empowerment provisions; enabling clauses; statutory mandate; financial law; energy law; fintech; Innovation

reference (19)

1. ALLEN, H. J. Regulatory sandboxes. George Washington Law Review. 2019, Vol. 87, No. 3, pp. 579-645.

2. BOHÁČ, R. - KOHAJDA, M. Zmocnění k povolování výjimek ze zákona [Empowerment to grant exemptions from the law]. In: BOHÁČ, R. et al. Legislativní proces: teorie a praxe [Legislative process: theory and practice]. Prague: Ministry of Interior of the Czech Republic, 2011.

3. Council of Europen Energy Regulators. CEER Paper on Regulatory Sandboxes in Incentive Regulation: Distribution Systems Group [online]. 25.5.2022 [cit. 2023-12-23]. Available at: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/72eab87d-9220-e227-1d26-557a63409c6b.

4. Dohledová úřední sdělení a benchmarky [Supervisory Statements and Benchmarks]. In: Czech National Bank [online]. [cit. 2024-01-28]. Available at: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/dohledova-uredni-sdeleni-a-benchmarky/.

5. Energy Transition Expertise Centre. Study on Regulatory Sandboxes in the Energy Sector: Final Report [online]. Publications Office of the European Union, 2023 [cit. 2023-12-25]. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/86c18e4c-1ecb-11ee-806b-01aa75ed71a1/language-en?WT_mc_id=Searchresult&amp%3BWT_ria_c=37085&amp%3BWT_ria_f=3608&amp%3BWT_ria_ev=search&amp%3BWT_URL=https%3A//energy.ec.europa.eu/.

6. European Banking Authority. Obecné pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení [General guidelines on the internal governance system] [online]. 21.3.2018 [cit. 2023-12-26]. Available at: https://extranet.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/e1d8f4b9-71e5-408f-86bb-ef94da11938a/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_CS.pdf?retry=1#:~:text=Obecn%C3%A9%20pokyny%20formuluj%C3%AD%20n%C3%A1zor%20org%C3%A1nu,2%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20(EU)%20%C4%8D.

7. Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action of the Federative Republic of Germany. Regulatory Sandboxes: Testing Environments for Innovation and Regulation. In: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz [online]. September 2022 [cit. 2024-02-24]. Available at: https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/regulatory-sandboxes.html.

8. Financial Innovation. In: Czech National Bank [online]. [cit. 2023-12-26]. Available at: https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/financial-innovation/.

9. Inovace - výzva I. OP TAK [Innovation - Call I. OP TAK]. In: Ministry of Industry and Trade [online]. 15.8.2022 [cit. 2023-12-27]. Available at: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/inovace-_-vyzva-i--op-tak--269229/.

10. JENÍK, I. - DUFF, S. How to build a regulatory sandbox: a Practical Guide for Policy Makers. Washington DC: CGAP, 2020.

11. KNIGHT, B. - MITCHELL, T. The Sandbox Paradox. CSAS Working Paper 19-36. George Mason University, Antonin Scalia Law School, 2019, pp. 9-10.

12. LIM, B. - LOW, CH. Regulatory sandboxes. In: MADIR, J. (ed.). FinTech. Law and Regulation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021, pp. 340-364. CrossRef

13. MED, J. Podnikání v energetických odvětvích [Business in the energy sectors]. In: ZDVIHAL, Z. - SVĚRÁKOVÁ, J. - MED, J. - OSADSKÁ, J. et al. Energetický zákon [Energy Act]. Prague: C. H. Beck, 2020.

14. Ministry of Finance. Vyhodnocení veřejné konzultace: inovace na finančním trhu a ochrana spotřebitele [Evaluation of the public consultation: financial market innovation and consumer protection] [online]. 19.5.2020, p. 3 [cit. 2023-12-25]. Available at: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vyhodnoceni_2020-05_Vyhodnoceni-verejne-konzultace-inovace_v02.pdf.

15. PADJEN, I. L. Systematic Interpretation and the Re-systematization of Law: the Problem, Co-requisites, a Solution, Use. International Journal for the Semiotics of Law. 2020, Vol. 33, pp. 192-194. CrossRef

16. Regulatory sandboxes and experimentation clauses as tools for better regulation: Council adopts conclusions. In: European Council: Council of the European Union: Press release [online]. 16.11.2020 [cit. 2024-02-24]. Available at: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/16/regulatory-sandboxes-and-experimentation-clauses-as-tools-for-better-regulation-council-adopts-conclusions/.

17. VOJTĚCH, J. Několik poznámek k doporučením ČNB úvěrovým institucím v oblasti hypotečního trhu a jejich právní povaze [Some comments on the CNB's recommendations to lending institutions in the mortgage market and their legal nature]. Obchodněprávní revue [Business Law Review]. 2017, Vol. 9, No. 4, pp. 104-107.

18. VOPÁLKA, V. - PRÁŠKOVÁ, H. Základní zásady činnosti správních orgánů [Basic principles of the administrative authorities]. In: HENDRYCH, D. et al. Správní právo: obecná část [Administrative Law: General Part]. 9th ed. Prague: C. H. Beck, 2016.

19. VOPÁLKA, V. - MLSNA, P. Zákonné zmocnění [Statutory mandate]. In: BOHÁČ, R. et al. Legislativní proces: teorie a praxe [Legislative process: theory and practice]. Prague: Ministry of Interior of the Czech Republic, 2011.

Creative Commons License
Setting up the Legislative Framework for the Introduction of a Regulatory Sandbox: the Czech Perspective is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení