AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 2 (2023), 83–94

Relationships between Platforms and Retailers (on the Example of Amazon)

Rastislav Funta

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.16
zveřejněno: 07. 06. 2023

Abstract

In e-commerce, data has long played a special role as a factor in competition between different players, and its importance continues to grow. A review of the current legal situation is a basic prerequisite for any legal policy proposals to improve market access conditions and thus competition in a platform economy. As a result, the current article attempts to discuss the legal framework that governs the relevant legal relationships between platforms and retailers on the example of Amazon. The emphasis is on the scope of retailers’ antitrust claims against online platforms, as well as the extent of platforms’ obligations. Participation and access claims relating to data or information, as well as certain marketing services, are particularly relevant in this regard.

klíčová slova: antitrust; data sharing; essential facilities

reference (35)

1. ANDRAŠKO, J. - MESARČÍK, M. Quo Vadis Open data? Masaryk University Journal of Law and Technology. 2018, No. 2, pp. 179-219. CrossRef

2. BELLEFLAMME, P. - MARTIN, P. Platform Competition: Who Benefits from Multihoming? International Journal of Industrial Organization. 2019, Vol. 64, pp. 1-26. CrossRef

3. C-241/91 P and C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities, ECLI:EU:C:1995:98.

4. C-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH & Co. KG, ECLI:EU:C:2004:257.

5. C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint, ECLI:EU:C:1998:569.

6. Commission Decision of 3 July 2001 relating to a proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty (Case COMP D3/38.044, NDC Health/IMS Health: Interim measures) (notified under document number C(2001) 1695).

7. CRÉMER, J. - DE MONTJOYE Y, A. - SCHWEITZER, H. Competition Policy for the Digital Era. Brussels: Directorate-General for Competition, 2019.

8. European Commission, AT.40462 Amazon Marketplace and AT.40703 Amazon - Buy Box.

9. European Commission, decision of 02/19/2008, COMP/M.4726 - Thompson Corporation/Reuters Group.

10. European Commission, decision of 06/27/2017, AT.39740 - Google Shopping.

11. European Commission, decision of 10/20/2004 - BdKEP.

12. FEDUSHKO, S. - MASTYKASH, O. - SYEROV, Y. - PERACEK, T. Model of user data analysis complex for the management of diverse web projects during crises. Applied Sciences. 2020, Vol. 10, No. 24, pp. 1-12. CrossRef

13. French Competition Authority, Decision No. 14-MC-02 of 9 Sep. 2014 relating to a request for interim measures presented by the company Direct Energie.

14. FUNTA, R. Amazon a presadzovanie antitrustového práva [Amazon and antitrust law enforcement]. Justičná revue. 2018, Vol. 70, No. 11, pp. 1215-1229.

15. FUNTA, R. Data, their relevance to competition and search engines. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2021, Vol. 15, No. 1, pp. 119-138. CrossRef

16. FUNTA, R. Economic and Legal Features of Digital Markets. Danube. 2019, Vol. 10, No. 2, pp. 173-183. CrossRef

17. FUNTA, R. Social Networks and Potential Competition Issues. Krytyka Prawa. 2020, Tom 12, pp. 193-205. CrossRef

18. FUNTA, R. - KLIMEK, L. Data and e-commerce: an economic relationship. Danube. 2021, Vol. 12, No. 1, pp. 33-44. CrossRef

19. HALÁSOVÁ, Z. - GREGUŠOVÁ D. - PERÁČEK T. eIDAS Regulation and Its Impact on National Legislation: the Case of the Slovak Republic. Administrative Sciences. 2022, Vol. 12, No. 4, p. 187. CrossRef

20. KINDL, J. - KUPČÍK, J. - MIKEŠ, S. - SVOBODA, P. Soutěžní právo [Competition Law]. Praha: C. H. Beck, 2021.

21. KARÁCSONY, G. Managing personal data in a digital environment - did GDPR's concept of informed consent really give us control? In: FUNTA, R. (ed.). Computer law, AI, data protection & the biggest tech trends, Brno: MSD, 2019, pp. 39-50.

22. MISKOLCZI-BODNÁR, P. Indemnification and harm caused by infringement of Antitrust rules from Private Law point of view. In: OSZTOVITS, A. (ed.). Recent developments in European and Hungarian competition law. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2012, pp. 26-40.

23. MISKOLCZI-BODNÁR, P. Visszaélés gazdasági erőfölénnyel [Abuse of Economic Dominance]. In. TÓTH, A. - JUHÁSZ, M. - JUHÁSZ, D. (eds.). Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvényhez: Gazdasági Versenyhivatal, 2014, pp. 280-320.

24. NIELS, G. - RALSTON, H. Two-sided market definition: some common misunderstandings. European Competition Journal. 2021, Vol. 17, No. 1, pp. 118-133. CrossRef

25. OSZTOVITS, A. Quantifying Harm in Action for Damages Based on Breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union - Some Remarks on the Draft Guidance Paper of the European Commission. In: OSZTOVITS, A. (ed.). Recent developments in European and Hungarian competition law. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2012, pp. 41-54.

26. PARKER, G. - PETROPOULOS, G. - VAN ALSTYNE, M. Digital platforms and antitrust. Working Paper 06/2020. Brussels: Bruegel, 2020. CrossRef

27. PERÁČEK, T. E-commerce and its limits in the context of the consumer protection: the case of the Slovak Republic. Juridical Tribune. 2022, No, 1, pp. 35-50. CrossRef

28. PLAVČAN, P. - FUNTA, R. Selected Legal Aspects of Protection of Undistorted Competition in the Digital Economy. Studia Iuridica Lublinensia. 2022, Vol. 31, No. 1, pp. 25-41. CrossRef

29. PLAVČAN, P. - FUNTA, R. Some Economic Characteristics of Internet Platforms. Danube. 2020, Vol. 11, No. 2, pp. 156-167. CrossRef

30. ŠMEJKAL, V. Výzvy pro evropský antitrust ve světě vícestranných online platforem [Challenges for European antitrust in a world of multilateral online platforms]. Antitrust. 2016, Vol. 8, No. 4, pp. 105-114.

31. ŠMEJKAL, V. Concentrations in Digital Sector - A New EU Antitrust Standard for "Killer Acquisitions" Needed? Intereulaweast. 2020, Vol. 7, No. 2, pp. 1-16. CrossRef

32. ŠRAMEL, B. - HORVÁTH, P. Internet as the communication medium of the 21st century: do we need a special legal regulation of freedom of expression on the internet? The Lawyer Quarterly. 2021, Vol. 11, No. 1, pp. 141-157.

33. T‑201/04, Microsoft Corp. v Commission of the European Communities, ECLI:EU:T:2007:289.

34. WHISH, R. - BAILEY, D. Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2021. CrossRef

35. ŽÁRSKÁ, P. Databases consisting of personal data: promising financial opportunity for member states? The Lawyer Quarterly. 2022, Vol. 12, No. 2, pp. 159-172.

Creative Commons License
Relationships between Platforms and Retailers (on the Example of Amazon) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení