AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 2 (2023), 33–51

Abuse of Dominance and the DMA – Differing Objectives or Prevailing Continuity?

Václav Šmejkal

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.13
zveřejněno: 07. 06. 2023

Abstract

A new EU regulation called the Digital Markets Act aims to keep digital markets open and fair in the face of the power of the so-called internet gatekeepers. Although the DMA has, at the first sight, much in common with Article 102 TFEU, which prohibits abuse of dominant positions, it declares itself to be a different instrument pursuing different objectives and protecting different legal interests. This text seeks to identify the similarities and differences in the values and objectives pursued between Article 102 TFEU and the DMA. Both are tools in the toolbox of the European Commission’s DG Competition and their complementarity is desirable in theory and practice if competition-incompatible regulation of selected online platforms is not to occur, possibly leading to their unwanted double punishment for the same thing. The analysis carried out leads to the conclusion that, despite the insistence on their separate nature and on differences in their objectives, a value consensus prevails between the two instruments.

klíčová slova: Digital Markets Act; Article 102 TFEU; process of competition; welfare; efficiency; consumers; contestability; fairness; modernisation of EU competition law; internet gatekeepers; online platforms

reference (44)

1. ALEXIADIS, P. - DE STREEL, A. Designing an EU Intervention Standard for Digital Platforms. EUI Working Paper RSCAS. 2020/14. CrossRef

2. BEHRENS, P. "Consumer choice" or "consumer welfare"? Ordoliberlism as the normative basis of EU competition law [online]. [Speech at Svatomartinská conference]. Brno: ÚOHS, 2015 [cit 2023-10-01]. Available at: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/konference-a-seminare/uskutecnene-akce/svatomartinska-konference-2015/predstaveni-prednasejicich-a-jejich-prezentace.html.

3. BEJČEK, J. "Digitalizace antitrustu" - móda, nebo revoluce? ["Digitization of antitrust" - fashion or revolution?]. Antitrust. 2018, Vol. 10, No. 3, pp. I-IX.

4. BEUC. Factsheet Proposal for an EU Digital Markets Act [online] April 2021 [cit 2023-10-01]. Available at: https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/beuc-x-2021-031_proposal_for_an_eu_digital_markets_act.pdf.

5. BMWI. A new competition framework for the digital economy: report by the Commission 'Competition Law 4.0'. Berlin, September 2019.

6. Cambridge Dictionary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2023 [cit. 2023-10-01]. Available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/complementarity.

7. CREMER, J. - DE MONTJOYE, Y.-A. - SCHWEITZER, H. Competition Policy for the digital era: final report. EC Directorate-General for Competition, European Union, 2019.

8. Competition policy. In: European Parliament. Fact Sheets on the European Union [online]. 2022 [cit. 2023-10-01]. Available at: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/82/competition-policy.

9. DASKALOVA, V. Consumer Welfare in EU Competition Law: What Is It (Not) About? The Competition Law Review. 2015, Vol. 11, No. 1, pp. 133-162. CrossRef

10. DE LA MANO, M. - DURAND, B. A. Three-Step Structured Rule of Reason to Assess Predation under Article 82 [online]. DG Competition, European Commission Office of the Chief Economist Discussion Paper, 12.12.2005 [cit. 2023-10-01]. Available at: https://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/pred_art82.pdf.

11. ERZACHI, A. EU Competition law and the digital economy. Brussels: BEUC, 2018. CrossRef

12. European Commission, Directorate-General for Competition - SCHWEITZER, H. The New Competition Tool: Its institutional set up and procedural design [online]. Publications Office, 2020 [cit. 2023-10-01]. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1851d6bb-14d8-11eb-b57e-01aa75ed71a1.

13. FUNTA, R. - HORVÁTH, M. Peculiarities of Abuse Control in the Platform Economy. Online Journal Modelling the New Europe. 2022, No. 40, pp. 98-116. CrossRef

14. JENNY, F. Competition Law Enforcement and regulation for digital ecosystems. Understanding the issues, facing the challenges and moving forward. Concurrences. 2021, No. 3, pp. 38-62. CrossRef

15. KATSIFIS, D. Ne bis in idem and the DMA: the CJEU's judgments in bpost and Nordzucker - Part I, Part II. In: The Platform Law Blog [online]. 28.3.2022, 29.3.22022 [cit. 2023-10-01] Available at: https://theplatformlaw.blog/2022/03/29/ne-bis-in-idem-and-the-dma-the-cjeus-judgments-in-bpost-and-nordzucker-part-ii/.

16. KOMNINOS, A. The Digital Markets Act (DMA) goes live. In: White & Case [online] 12.10.2022 [cit. 2023-10-01] Available at: https://www.whitecase.com/insight-alert/digital-markets-act-dma-goes-live.

17. KOMNINOS, A. The Digital Markets Act: How Does it Compare with Competition Law? In: SSRN [online]. 14.6.2022 [cit. 2023-10-01]. Available at: https://ssrn.com/abstract=4136146. CrossRef

18. KRABEC, T. Teoretická východiska soutěžní politiky [Theoretical foundations of competition policy]. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky č. 1/2006, Praha 2006.

19. KROES, N. Preliminary thoughts on policy review of article 82. New York, Fordham Corporate Law Institute, 23.10.2005, speech /05/537.

20. KROES, N. Exclusionary abuses of dominance - the European Commission's enforcement priorities. New York, Fordham University Symposium, 25.9.2008, speech /08/457.

21. LOWE, P. Consumer welfare and efficiency - New guiding principles of Competition Policy? Munich 13th International Conference on Competition Policy, 27 March 2007.

22. LOWE, P. The Commission's current thinking on Article 82. London, BIICL Annual Trans-Atlantic Antitrust Dialogue, 15 May 2008.

23. MADILL, J. - MEXIS, A. Consumers at the heart of EU competition policy. Competition Policy Newsletter. 2009, No 1, pp. 27-28.

24. MARTY, F. Is Consumer welfare obsolete? A European Union Competition Perspective. Prolegómenos. 2022, Vol. 24, No. 47, pp. 55-78. CrossRef

25. MUSIL, A. Legislativní návrhy aktu o digitálních trzích a aktu o digitálních službách, společná historie, rozdílné dopady [Legislative proposals for the Digital Markets Act and the Digital Services Act - Common history, different impacts]. Antitrust. 2021, Vol. 13, No 2.

26. MONTI, M. Antitrust in the USA and Europe: a history of convergence. Washington, 14 November 2001, speech /01/540.

27. MUSIL, A. Legislativní návrhy aktu o digitálních trzích a aktu o digitálních službách, společná historie, rozdílné dopady [Legislative proposals for the Digital Markets Act and the Digital Services Act - Common history, different impacts]. Antitrust. 2021, Vol. 13, No 2.

28. NERSESJAN, R. Akt o digitálních trzích vstoupil v platnost [The Digital Markets Act entered into force]. Antitrust. 2022, Vol. 14, No. 4, pp. 116-117.

29. PAGE, W. H. The Chicago School and the Evolution of Antitrust: Characterization, Antitrust Injury, and Evidentiary Sufficiency. Virginia Law Review. 1989, Vol. 75, No. 7, pp. 1221-1308. CrossRef

30. RADIC, R. Final DMA: Now We Know Where We're Going, but We Still Don't Know Why. In: The Truth of the Market [online]. 25.3.2022 [cit. 2023-10-01] Availabe at: https://truthonthemarket.com/2022/03/25/final-dma-now-we-know-where-were-going-but-we-still-dont-know-why/.

31. REYNA, A. Why the DMA is much nore than competition law (and should be treated as such). In: Chillin'Competition [online]. 16.6.2021 [cit. 2023-10-01]. Available at: https://chillingcompetition.com/2021/06/16/why-the-dma-is-much-more-than-competition-law-and-should-not-be-treated-as-such-by-agustin-reyna/.

32. REYNA, A. How to ensure Consumers get a fair share of the benefits of the digital economy? In: ŠMEJKAL, V. (ed.). EU Antitrust: Hot Topics & Next Steps, Proceedings of the International Conference held in Prague on January 24-25, 2022. Prague: Faculty of Law of the Charles University, 2022, pp. 30-38.

33. RIBERA MARTÍNEZ, A. An inverse analysis of the digital markets act: applying the Ne bis in idem principle to enforcement. European Competition Journal [online]. 15.12.2022 [cit. 2023-10-01] CrossRef

34. STAUTER W. Coherence in EU Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2016. CrossRef

35. STUYCK, J. EC Competition Law After Modernisation: More Than Ever in the Interest of Consumers. Journal of Consumer Policy. 2005, Vol. 28, pp. 1-30. CrossRef

36. STYLIANOU, K. - IACOVIDES, M. C. The Goals of EU Competition Law: a Comprehensive Empirical Investigation. Konkurrensverket [online]. 28.1.2021, Dnr. 407/2019 [cit. 2023-10-01]. Available at: https://www.konkurrensverket.se/globalassets/dokument/kunskap-och-forskning/forskningsprojekt/19-0407_the-goals-of-eu-competition-law.pdf.

37. ŠMEJKAL, V. Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-2015 [EU Competition policy and law 1950-2015]. Praha: Linde 2016.

38. VESTAGER, M. Digital Power and the service of humanity. Copenhagen, Conference on Competition and Digitalization, 29 November 2019.

39. VESTAGER, M. On the Commission proposal on new rules for digital platforms. Brussels, 15 December 2020, statement /20/2450.

40. VESTAGER, M. Competition in a digital age. European Internet Forum, 17 March 2021.

41. VESTAGER, M. Defending competition in a digital age. Florence Competition Summer Conference, 24 June 2021.

42. VESTAGER, M. Speech at the Fordham's 49th Annual Conference on International Antitrust Law and Policy "Antitrust for the digital age". New York, 16 September 2022, speech/22/5590.

43. VESTAGER, M. Address to the 6th conference of the Technical University of Denmark "The road to a better digital future". Copenhagen, 23 September 2022, speech/22/5763.

44. WOŹNIAK-CICHUTA, M. Teleological Perspective of EU Merger Control and its interplay with Killer Acquisitions on Digital Markets. In: ŠMEJKAL, V. (ed.). EU Antitrust: Hot Topics & Next Steps, Proceedings of the International Conference held in Prague on January 24-25, 2022. Prague: Faculty of Law of the Charles University, 2022, pp. 149-165.

Creative Commons License
Abuse of Dominance and the DMA – Differing Objectives or Prevailing Continuity? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení