AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 3 (2022), 75–86

The Duty of Care in Romanian Company Law

Emöd Veress

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.37
zveřejněno: 14. 09. 2022

Abstract

An enduring problem in company law is the liability of directors to the company for damage caused by wrongful acts. On the one hand, levers must be created whereby this liability exists, is effective, and plays a preventive role: a director is discouraged from carrying out damaging activities. On the other hand, the business world involves taking risks. It is sometimes regular for companies to suffer losses, not because of a mistake by a director but because of factors external to the director’s conduct. The director should therefore be encouraged to take certain risks. It all comes down to a question of balance between responsibility and risk-taking. How this balance has been created in Romanian law, what dilemmas exist, and how the courts apply the rules: the article proposes to analyse these issues.

Klíčová slova: joint-stock company; directors’ liability; duty of care; duty of loyalty; business judgment rule; Romania

reference (13)

1. BERCEA, L. Noi standarde de comportament în afaceri? Business judgment rule și răspunderea administratorilor pentru insolvenţa societăţilor comerciale [New standards of business behavior? Business judgment rule and the liability of the administrators for the insolvency of the companies]. Curierul Judiciar. 2014, No. 7, pp. 412-417.

2. BERCEA, L. O analiză a leziunii în contractele de afaceri [An analysis of the injury in business contracts]. Revista Română de Drept Privat. 2019, No. 1, pp. 240-272.

3. BERCEA, L. Regula judecăţii de afaceri: un transplant legal imposibil [The rule of business judgment: an impossible legal transplant]. Pandectele Române. 2006, No. 3, pp. 201-208.

4. BERCEA, L. Regula judecăţii de afaceri: despre involuţia instituţiei înainte de naşterea sa [The rule of business judgment: about the involution of the institution before its birth]. Pandectele Române. 2006, No. 6, pp. 159-166.

5. BERCEA, L. Regula judecăţii de afaceri: despre noul regim al răspunderii administratorilor societăţilor pe acţiuni [Rule of business judgment: on the new regime of liability of directors of joint stock companies]. Pandectele Române. 2007, No. 8, pp. 26-38.

6. CATANĂ, R. N. Dreptul societăţilor comerciale: probleme actuale privind societăţile pe acţiuni: democraţia acţionarială [Company law: current issues regarding joint stock companies: shareholder democracy]. Cluj-Napoca: Sfera Juridică, 2007.

7. CĂRPENARU, S. D. - PIPEREA, GH. - DAVID, S. Legea societăţilor: comentariu pe articole [Company law: commentary on articles]. 5th ed. București: C. H. Beck, 2014.

8. DANIL, M. Câteva probleme ale funcţionării şi administrării societăţilor comerciale [Some problems with the operation and administration of companies]. Revista de Drept Comercial. 1993, No. 3, pp. 89-91.

9. GEORGESCU, I. L. Drept comercial român. Vol. II, Societăţile comerciale [Romanian commercial law. Vol. II, Commercial Companies]. București: Socec & Co, 1948.

10. TURCU, I. Teoria şi practica dreptului comercial român. Vol. I [Theory and practice of Romanian commercial law. Vol. I]. Bucureşti: Socec & Co, 1998.

11. VERESS, E. The Romanian Civil Code: ten years of application. Jahrbuch für Ostrecht. 2021, Vol. 62, pp. 387-401.

12. VERESS, E. Limited Liability Companies in Romania: De Lege Lata Clarifications and De Lege Ferenda Proposals in Regard to the Forced Execution of 'Social Parts' for the Personal Debts of an Associate. Central European Journal of Comparative Law. 2020, No. 1, pp. 195-208. CrossRef

13. VERESS, E. Observații critice privind Legea nr. 223/2020: societatea cu răspundere limitată ca subiect de experimentare legislative [Critical remarks on Law no. 223/2020: limited liability company as a subject of legislative experimentation]. Dreptul. 2021, No. 5, pp. 85-96.

Creative Commons License
The Duty of Care in Romanian Company Law is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení