AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 3 (2022), 63–74

The Duty of Care in Company Law in Poland

Bartłomiej Gliniecki

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.36
zveřejněno: 14. 09. 2022

Abstract

The liability of directors for failure to perform their duties in a lawful manner is based on general rules of civil liability, however with some modifications making it suitable for corporate application. The duty of care is considered as one of the major directives that must be followed by directors while executing their corporate duties. Polish company law provides for similar rules of directors’ liability for violating duty of care in all types of companies. Over the last two decades, many judgements and authors have strived to determine the content of the duty of care and identify rules that could be useful to declare liability in certain cases. Currently, as amendments of applicable regulations are being processed, liability rules for violations of the duty of care in Polish company law shall become more unambiguous and effortless for application.

Klíčová slova: company; duty of care; directors; management board; directors; liability; professional diligence; business judgement rule

reference (52)

1. DUMKIEWICZ, M. - KIDYBA, A. Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Updated commentary to Art. 1-300 of the Act of September 15, 2000, Commercial Companies Code]. Warszawa: LEX/el. - Wolters Kluwer Polska, 2022.

2. FLESZER, D. Należyta staranność członków organu zarządzającego spółki kapitałowej [Due diligence of members of the management body of a company]. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. 2019, Vol. 26, No. 3, pp. 277-290. CrossRef

3. HOTEL, M. Modyfikacja zasad odpowiedzialności członków organów wobec spółki kapitałowej [Modification of the rules of liability of officers towards a company]. Przegląd Sądowy. 2015, No. 9, p. 79 ff.

4. JARA, Z. et al. Kodeks spółek handlowych: komentarz [Commercial Companies Code: Commentary]. 3rd ed. Warszawa: C. H. Beck, 2020.

5. Komitet Dobrych Praktyk, Forum - Corporate Governance. Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 [Good Practices in Public Companies 2005] [online]. Warszawa: Komitet Dobrych Praktyk, 2004 [cit. 2022-05-20]. Available at: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/dp2005.pdf.

6. NOWACKI, A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom II, Komentarz: Art. 227-300 KSH [Limited liability company. Volume II, Commentary: Articles 22-300 of the Commercial Companies Code]. Warszawa: C. H. Beck, 2021.

7. OKOLSKI, J. - MODRZEJEWSKI, J. - GASIŃSKI, Ł. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych - miernik staranności [Liability of directors in companies - a measure of diligence]. In: NOWICKA, A. (ed.). Prawo prywatne czasu przemian: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.

8. OPALSKI, A. et al. Kodeks spółek handlowych. Tom IIb, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: komentarz, Art. 227-300 [Commercial Companies Code. Volume IIb, Limited liability company: commentary, Articles 227-300]. Warszawa: C. H. Beck, 2018.

9. OPALSKI, A. - OPLUSTIL, K. Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych [Failure to exercise due diligence as a premise of civil liability of managers of companies]. Przegląd Prawa Handlowego. 2013, No. 3, pp. 11-23.

10. OPLUSTIL, K. Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej [Instruments of corporate governance in a joint-stock company]. Warszawa: C. H. Beck, 2010.

11. SIEMIĄTKOWSKI, T. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych [Civil liability in companies]. Warszawa: C. H. Beck, 2007.

12. SIEMIĄTKOWSKI, T. - POTRZESZCZ, R. et al. Kodeks spółek handlowych: komentarz. Tytuł III, Spółki kapitałowe [Commercial Companies Code: Commentary. Title III, Companies]. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011.

13. SIWIAK, T. Instytucja miernika staranności w przepisach regulujących odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie niemieckim i polskim [Institution of a diligence measure in the provisions regulating the liability of management board members towards a limited liability company in German and Polish law]. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, Vol. 5, No. 1, pp. 101-117.

14. STRZĘPKA, J. et al. Kodeks spółek handlowych: komentarz [Commercial Companies Code: Commentary]. 7th ed. Warszawa: C. H. Beck, 2015.

15. WAJDA, D. Jeszcze o należytej staranności członków zarządów spółek kapitałowych [More about the due diligence of members of management boards of companies]. In: BILEWSKA, K. - KREKORA-ZAJĄC, D. (eds.). Wykonanie zobowiązań: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Adamowi Brzozowskiemu. Warszawa: C. H. Beck, 2021.

16. Act Cooperative law of 16 September 1982 (consolidated text: Journal of Laws of 2021, item 648).

17. Act Insolvency law of 28 February 2003 (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1228).

18. Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1526, further amended).

19. Act of 5 July 2018 on succession management of a natural person's enterprise and other facilities related to the succession of enterprises (consolidated text: Journal of Laws of 2021, item 170).

20. Act Restructuring law of 15 May 2015 (consolidated text: Journal of Laws of 2021, item 1588).

21. Civil code (act of 23 April 1964, consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1740).

22. Code of civil procedure (act of 17 November 1964, consolidated text: Journal of Laws of 2021, item 1805).

23. Family and guardianship code (act of 25 February 1964, consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1359).

24. Judgement of the Appeal Court in Szczecin of 30 March 2015, I ACa 825/14.

25. Judgement of the Appeal Court in Łódź of 15 January 2016, I ACa 1003/15.

26. Judgement of the Appeal Court in Białystok of 22 October 2014, I ACa 375/14.

27. Judgement of the Appeal Court in Gdańsk of 29 July 2014, V ACa 781/13.

28. Judgement of the Appeal Court in Kraków of 12 January 2016, I ACa 1413/15.

29. Judgement of the Appeal Court in Kraków of 29 May 2018, I AGa 192/18.

30. Judgement of the Appeal Court in Łódź of 16 April 2014, I ACa 1157/13.

31. Judgement of the Appeal Court in Łódź of 19 December 2012, I ACa 946/12.

32. Judgement of the Appeal Court in Poznań of 11 October 2012, I ACa 336/12.

33. Judgement of the Appeal Court in Warsaw of 18 August 2011, I ACa 54/11.

34. Judgement of the Appeal Court in Warsaw of 19 April 2013, VI ACa 1342/12.

35. Judgement of the District Administrative Court in Szczecin of 12 October 2017, I SA/Sz 471/17.

36. Judgement of the District Administrative Court in Warsaw of 15 February 2021, VII AGa 763/19.

37. Judgement of the Supreme Court of 10 November 2004, II CK 186/04

38. Judgement of the Supreme Court of 14 April 2016, II CSK 430/15.

39. Judgement of the Supreme Court of 15 June 2005, IV CK 731/04.

40. Judgement of the Supreme Court of 17 May 2016, II UK 246/15.

41. Judgement of the Supreme Court of 2 April 2014, IV CSK 404/13.

42. Judgement of the Supreme Court of 24 July 2014, II CSK 627/13.

43. Judgement of the Supreme Court of 24 July 2014, II CSK 627/13.

44. Judgement of the Supreme Court of 24 September 2008, II CSK 118/08.

45. Judgement of the Supreme Court of 6 June 1997, III CKN 65/97.

46. Judgement of the Supreme Court of 9 February 2006, V CSK 128/05.

47. Judgement of the Supreme Court of 9 February 2006, V CSK 128/05.

48. Judgement of the Supreme Court of 9 February 2018, I CSK 246/17.

49. Judgment of the Appeal Court in Katowice of 7 May 2013, V ACa 44/13.

50. Judgment of the Appeal Court in Warsaw of 30 August 2011, VI ACa 1273/10.

51. Judgment of the Appeal Court in Wrocław of 12 April 2012, I ACa 1024/11.

52. Resolution of the Supreme Court of 18 September 2013, III CZP 13/13.

Creative Commons License
The Duty of Care in Company Law in Poland is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení