AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 3 (2022), 49–61

The Solution of Hungarian Company Law in Connection with Duty of Care and Duty of Loyalty

Ádám Auer, Tekla Papp

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.35
zveřejněno: 14. 09. 2022

Abstract

The tasks and duties of a company’s directors are diverse and varied in companies. Among these, the duty of care and duty of loyalty is generally widespread in European company law. Our contribution to this topic focuses on company law provisions, legal practice, and professional opinions in Hungary. We do not deal with the sanctioning harmful activity of the director in bankruptcy and compelled cancellation procedures.

Klíčová slova: liability for breach of contract; piercing of the corporate veil; acting with care and diligence; responsibility for internal governance

reference (44)

1. AUER, Á. Vezető tisztségviselő felelőssége [Liability of director]. In: DÚL, J. - LEHOCZKI, Z. Z. - PAPP, T. - VERESS, E. (eds.). On the basis of Társasági jogi lexikon [Company law encyclopedia]. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2019, pp. 315-319.

2. BARTA, J. A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelősségi rendszere és a vezetői felelősségbiztosítás [Liability system of the company's director and the liability insurance]. In: HOMICSKÓ, Á. O. - SZUCHY, R. (eds.). 60 studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár, de iuris peritorum meritis 11. Budapest: KRE ÁJK, 2017, pp. 25-37.

3. BARTA, J. - MAJOROS, T. A vezető tisztségviselő gazdasági társasággal szembeni és harmadik személyeknek okozott károkért való felelősségének neuralgikus kérdései [Neuralgical issues of the liability of an director for damages to a company and to third parties]. Miskolci Jogi Szemle. 2015, No. 2, pp. 5-16.

4. BODZÁSI, B. A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre [On liability issues among legal persons, in particular to directors]. Gazdaság és Jog. 2013, No. 6, pp. 8-14.

5. DAVIES, P. Introduction to Company Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. CrossRef

6. FUGLINSZKY, Á. Kártérítési jog [Tort law]. Budapest: HVGORAC, 2015.

7. FUGLINSZKY, Á. Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái [New dilemmas in the interpretation of the foreseeability clause]. Gazdaság és Jog. 2019, No. 7-8, pp. 1-7.

8. GÁL, J. A vezető tisztségviselő felelősségének egyes kérdései a gazdasági társaságoknál [Certain issues of the liability of director in companies]. Céghírnök. 2014, No. 6, pp. 3-6.

9. GÁL, J. A vezető tisztségviselő felelősségének egyes kérdései a gazdasági társaságoknál [Certain issues of the liability of director in companies]. Céghírnök. 2014, No. 7, pp. 3-4.

10. GERNER-BEUERLE, C. The duty of care and the business judgment rule: a case study in legal transplants and local narratives. In: AFSHARIPOUR, A. - GELTER, M. Comparative Corporate Governance. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2021. CrossRef

11. HOPT, K. J. Directors' Duties and Shareholders' Rights in the European Union: Mandatory and/or Default Rules? ECGI - Law Working Papers [online]. 2016, No. 312, p. 16 [cit. 2021-10-01]. Available at: http://ssrn.com/abstract=2749237.

12. KEMENES, I. A kontraktuális kártérítés egyes kérdései [Certain issues of contractual liability]. Magyar Jog. 2017, No. 1, pp. 1-10.

13. KISFALUDI, A. 3:24. § kommentárja [Commentary on § 3:24]. In: VÉKÁS, L. - GÁRDOS, P. (eds.). Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz [Commentary to the Civil Code]. Budapest: Wolters Kluwer, 2021.

14. KISFALUDI, A. A jogi személy vezető tisztségviselőinek felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben [The liability of the directors of the legal person in the new Hungarian Civil Code]. In: CSEHI, Z. - KOLTAY, A. - LANDI, B. - POGÁCSÁS, A. (eds.). (L)ex Cathedra et Praxis - Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából [Festive volume on the occasion of the 70th birthday of Tamás Lábady]. Budapest: Pázmány Press, 2014, pp. 307-338.

15. KISFALUDI, A. Anyagi és eljárási szabályok a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek hitelezőkkel szembeni felelőssége körében [Substantive and procedural rules on the liability of company's directors towards creditors]. In: HOMICSKÓ, Á. O. - SZUCHY, R. (eds.). 60 studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár, de iuris peritorum meritis 11. Budapest: KRE ÁJK, 2017, pp. 321-336.

16. KRAAKMAN, R. et al. Consider delegated management with a board structure as a key element of the company. In: KRAAKMAN, R. et al. The Anatomy of Corporate Law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.

17. MISKOLCZI-BODNÁR, P. A társasági jog egyes problémái [Some problems of company law]. Gazdaság és Jog. 2019. No. 3, pp. 7-14.

18. MISKOLCZI-BODNÁR, P. Felelősség és helytállás [Liability and responsibility]. Glossa Iuridica. 2017, No. 1-2, pp. 111-145.

19. MISKOLCZI-BODNÁR, P. Helytállás a társaság tartozásaiért [Responsibility for the debts of company]. In: BENKE, J. - FABÓ, T. (eds.). A puro pura defluit aqua, Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére [Festive studies in honor of Professor Tibor Nochta's 60th birthday]. Pécs: PTE ÁJK, 2018, pp. 197-209.

20. NOCHTA, T. A polgári jogi felelősség változásairól a társasági jogban [On changes of private law liability in company law]. Gazdaság és Jog. 2019, No. 7-8, pp. 12-18.

21. NOCHTA, T. A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján [The standard and direction of the private law liability of directors are set out in the new Civil Code]. Gazdaság és Jog. 2013, No. 6, pp. 3-8.

22. SÁRKÖZY, T. Még egyszer a vezető tisztségviselők kártérítési felelősségéről [Once again on the liability of directors]. Gazdaság és Jog. 2015, No. 2, pp. 3-11.

23. TERCSÁK, T. Vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége [The legal status and liability of director]. In: LŐRINCZ, G. (ed.). A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége [The legal status and liability of directors]. Budapest: HVG-ORAC, 2017, pp. 105-106.

24. TÖRÖK, G. 3:24. § kommentárja [Commentary on § 3:24]. In: GADÓ, G. (ed.). Az új Ptk. magyarázata [Explanation of the new CC]. Budapest: HVGORAC, 2021.

25. TÖRÖK, T. Felelősség a társasági jogban [Liability in company law]. Budapest: HVGORAC, 2015.

26. Act V of 2013, Hungarian Civil Code

27. Aktiengesetz ("Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 61 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist").

28. European Model Company Act (EMCA).

29. BH 2022. 50. (Periodical collection of the decisions of the Hungarian Supreme Court; the Curia).

30. BH 2021. 25. (Periodical collection of the decisions of the Hungarian Supreme Court; the Curia).

31. BH 2004. 372. (Periodical collection of the decisions of the Hungarian Supreme Court; the Curia).

32. BH 1999. 465. (Periodical collection of the decisions of the Hungarian Supreme Court; the Curia).

33. EBH 2011. 1417. (Periodical collection of the decisions of the Hungarian Supreme Court; the Curia).

34. BDT 2021. 4321. (Casebook of the Courts).

35. BDT 2020. 4253. (Casebook of the Courts).

36. BDT 2019. 4011. (Casebook of the Courts).

37. BDT 2019. 3994. (Casebook of the Courts).

38. BDT 2018. 3959. (Casebook of the Courts).

39. BDT 2017. 3718. (Casebook of the Courts).

40. BDT 2012. 2727. (Casebook of the Courts).

41. BDT 2012. 2707. (Casebook of the Courts).

42. BDT 2004. 959. (Casebook of the Courts).

43. SZÍT Gf. III.30.185/2017/4. (Decision of the High Court of Appeal of Szeged).

44. Opinion of the Advisory Board of the Curia on the interpretation of the Civil Code HCC § 3:24.

Creative Commons License
The Solution of Hungarian Company Law in Connection with Duty of Care and Duty of Loyalty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení