AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 3 (2022), 37–47

The Business Judgment Rule in the Czech Republic

Lucie Josková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.34
zveřejněno: 14. 09. 2022

Abstract

Business Judgment Rule has been part of the Czech written law since 2014. Nevertheless, there are many controversies regarding its formulation as well as interpretation. The objective of this paper is to analyse the purpose of BJR and based on this to suggest pre-requisites which must be fulfilled to apply BJR. At the same time the impact of the introduction of BJR into written law is examined.

Klíčová slova: business judgment rule; duty of care; duty of loyalty; director; company

reference (17)

1. BARON, J. - HERSHEY, J. C. Outcome Bias in Decision of Evaluation. Journal of Personality and Social Psychology. 1988, Vol. 54, No. 4, pp. 569-579. CrossRef

2. BORSÍK, D. Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend [Duty of care and business judgement rule without myths]. Obchodněprávní revue. 2015, Vol. 7, No. 7-8, pp. 193-205.

3. BEJČEK, J. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností [The principles of liability of directors of capital companies]. Právní rozhledy. 2007, Vol. 15, No. 17, p. 613 ff.

4. BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko [Business judgement rule and risk]. Obchodněprávní revue. 2012, Vol. 4, No. 6, pp. 161-167.

5. CILEČEK, F. - RUBAN, R. Remark to the judgement of the Supreme Court of 26 October 2016, case no. 29 Cdo 5036/2015. Obchodněprávní revue. 2017, Vol. 9, No. 4, p. 113 ff.

6. ČECH, P. Péče řádného hospodáře [Duty of care]. Auditor. 2018, roč. 25, No. 6, pp. 9-23.

7. ČECH, P. - ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). [Law of Business Corporations: in practice and for practice (not judicial only)]. Praha: BOVA POLYGON, 2016.

8. EICHLEROVÁ, K. et al. (eds.). Rekodifikace obchodního práva - pět let poté: pocta Stanislavě Černé. Svazek I. [The recodification of the business law after five years: liber amicorum Stanislava Černá. Volume I.]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

9. FLEISCHER, H. Die "Business Judgment Rule" im Spiegel von Rechtsvergleichung und Rechtsökonomie In: WANK, R. - HIRTE, H. - FREY, K. (eds.). Festschrift für Herbert Wiedemann zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck, 2002, pp. 827-850.

10. GERNER-BEUERLE, C. - PAECH, P. - SCHUSTER, E. P. Study on Directors' Duties and Liability. London: European Commission - LSE Enterprise, 2013. CrossRef

11. KRAAKMAN, R. - ARMOUR, J. - DAVIES, P. - ENRIQUES, L. - HANSMANN, H. - HERTIG, G. - HOPT, K. - KANDA, H. - ROCK, E. The Anatomy of Corporate Law: a Comparative and Functional Approach. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2009.

12. KRUGER ANDERSEN, P. - BERTIL ANDERSSON, J. - BAUMS, T. - CONAC, P.-H. European Model Companies Act. LSN Research Paper Series, no. 16-26. Aarhus: BSS, 2017.

13. LASÁK, J. - DĚDIČ, J. - POKORNÁ, J. - ČÁP, Z. et al. Zákon o obchodních korporacích: komentář [Business Corporations Act: Commentary]. 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

14. MERKT, H. Rechtliche Grundlagen der Business Judgment Rule im internationalen Vergleich zwischen Divergenz und Konvergenz. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2017, Vol. 46, No. 2, pp. 129-148. CrossRef

15. OTT, N. Anwendungsbereich der Business Judgment Rule aus Sicht der Praxis - Unternehmerische Entscheidungen und Organisationsermessen des Vorstands. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. 2017, Vol. 46, No. 2, pp. 149-173. CrossRef

16. ŠTENGLOVÁ, I. - HAVEL, B. - CILEČEK, F. - KUHN, P. - ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích: komentář. [Business Corporations Act: Commentary]. 3rd ed. Praha: C. H. Beck, 2020.

17. VERSE, D. A. Organhaftung bei unklarer Rechtslage - Raum für eine Legal Judgment Rule. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. 2017, Vol. 46, No. 2, pp. 174-196. CrossRef

Creative Commons License
The Business Judgment Rule in the Czech Republic is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení