AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 3 (2022), 23–35

The Duty of Care in Czech Company Law

Kateřina Eichlerová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.33
zveřejněno: 14. 09. 2022

Abstract

The duty of care is a core instrument to incentivise directors to act diligently and in the best interest of the company. The article seeks to answer the following questions concerning the duty of care in company law; 1) who is obliged to exercise it, 2) to whom, 3) what is the content of the duty of care, 4) what place does it occupy among other standards of care, 5) what is its nature, and 6) how does the duty of care differ between a director of a company and director of other legal persons of private law.

Klíčová slova: duty of care; director; company

reference (25)

1. BORSÍK, D. Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend [Duty of care and business judgement rule without myths]. Obchodněprávní revue. 2015, Vol. 7, No. 7-8, pp. 193-205.

2. ČECH, P. - ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní) [Law of Business Corporations: in practice and for practice (not judicial only)]. Praha: BOVA POLYGON, 2016.

3. ČERNÁ, S. - ŠTENGLOVÁ, I. - PELIKÁNOVÁ, I. et al. Právo obchodních korporací [Law of Business Corporations]. 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

4. DVOŘÁK, T. Commentary to § 159 CC. In: ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. et al. Občanský zákoník: komentář. Svazek I (§ 1 až 654) [Civil Code: Commentary. Volume I (§ 1 to 654)]. 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

5. EICHLEROVÁ, K. Zastoupení podnikatele [Representation of Entrepreneur]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022.

6. FLÍDR, J. Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korproace vůči třetím osobám [Tort liability of a director of a business corporation towards third parties]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

7. HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn [Business corporations in the light of changes]. Praha: Auditorium, 2010.

8. HAVEL, B. - PIHERA, V. Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních korporací jako východisko racionální corporate governance [The nature of functions and responsibilities of directors as a basis for rational corporate governance]. Právní rozhledy. 2019. Vol. 27, No. 23-24, p. 836 ff.

9. HAVEL, B. - ŽITŇANSKÁ, L. (eds.). Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva [Fiduciary duties of company bodies at the interface of corporate, insolvency and criminal law]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

10. HUSÁR, J. - CSACH, K. (eds.). Konflikty záujmov v práve obchodných společností [Conflicts of Interest in Company Law]. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018.

11. JANOUŠKOVÁ, A. Náhrada škody při porušení smluvní a mimoslmuvní povinnosti v občanském právu [Damages for breach of contractual and non-contractual obligations in civil law]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

12. JOSKOVÁ, L. Business Judgment Rule in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2022, Vol. LXVIII, No. 3, pp. 37-47.

13. JOSKOVÁ, L. Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře? [Is there a difference between the duty of loyalty and the duty to exercise due care?]. Obchodněprávní revue. 2019, Vol. 11, No. 11-12, p. 281 ff.

14. KAUFMANN, A. - ENGLANDER, E. A Team Production Model of Corporate Governance. The Academy of Management Executive (1993-2005). 2005, Vol. 19, No. 3, pp. 9-22. CrossRef

15. KRAAKMAN, R. - ARMOUR, J. - DAVIES, P. - ENRIQUES, L. - HANSMANN, H. - HERTIG, G. - HOPT, K. - KANDA, H. - ROCK, E. The Anatomy of Corporate Law: a Comparaive and Functional Approach. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2017. CrossRef

16. LÁLA, D. Povaha členství ve statutárním orgánu osobní společnosti aneb je člen statutárního orgánu osobní společnosti členem voleného orgánu ve smyslu občanského zákoníku? [Nature of membership in the Board of directors of a partnership or is a director of a partnership a member of an elected body within the meaning of the Civil Code?]. Obchodněprávní revue. 2018, Vol. 10, No. 4, p. 106 ff.

17. LASÁK, J. - DĚDIČ, J. - POKORNÁ, J. - ČÁP, Z. et al. Zákon o obchodních korporacích: komentář [Business Corporations Act: Commentary]. 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

18. LAVICKÝ, P. et al. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654): komentář [Civil Code I: General Part (§ 1-654): Commentary]. 2nd ed. Praha: C. H. Beck, 2021.

19. NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob [Liability of directors of legal persons]. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

20. NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. Odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře z pohledu teorií právnických osob [Liability for acting with due care from the point of view of legal entity theories]. Časopis pro právní vědu a praxi. 2020, Vol. 28, No. 2, pp. 247-266. CrossRef

21. PELIKÁN, R. Právní subjektivita [Legal personality]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.

22. PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. et al. Občanský zákoník: komentář [Civil Code: Commentary]. 2nd ed. Praha: C. H. Beck, 2019.

23. SITKOFF, R. H. The Economic Structure of Fiduciary Law. Boston University Law Review. 2011, No. 91, pp. 1039-1049. CrossRef

24. ŠTENGLOVÁ, I. - ŠUK, P. Některé důsledky porušení péče řádného hospodáře (nejen) v judikatuře českých soudů [Some consequences of breach of duty of care (not only) in the Czech case law]. Obchodněprávní revue. 2021, Vol. 13, No. 3, pp. 153-164.

25. ŠTENGLOVÁ, I. - HAVEL, B. - CILEČEK, F. - KUHN, P. - ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích: komentář [Business Corporations Act: Commentary]. 3rd ed. Praha: C. H. Beck, 2020.

Creative Commons License
The Duty of Care in Czech Company Law is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení