AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 1 (2022), 149–175

Problematika zpracovávání DNA pro forenzní účely z pohledu ochrany osobních údajů

[DNA Processing for Forensic Purposes from the Point of View of Data Protection]

Kateřina Lipanová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.11
zveřejněno: 10. 03. 2022

Abstract

The article deals with the topical issue of the current information age, related to the legal protection of genetic data as a special category of personal data. This article presents an analysis of the current legal regulation of DNA processing for forensic purposes in the context of the legal protection of genetic data. The processing of DNA profiles for forensic purposes is an issue to which the Office for Personal Data Protection has paid considerable attention, especially with regard to the constant topicality and sensitivity of this topic. Therefore, the article also focuses on the Office’s decision-making practice in matters of processing DNA profiles for forensic purposes in the light of the case law of administrative courts. The author considered both some particular consequences of the impact of current legal regulation as well as the subjective perception of these impacts. The aim of the article is to contribute to raising the awareness about the risks of the processing of DNA profiles for forensic purposes based on the current legal regulation and to contribute to explaining the importance of applying the principle of proportionality as one of the key principles of personal data protection in the processing of genetic data. Based on the analysis, the article concludes that in the case of DNA processing for forensic purposes by the Czech Police, it is therefore necessary to balance the interest of the police and the general public in clarifying crime with the right to privacy, especially personal data protection, according to which the interference with personal rights must always be in proportion to the seriousness of the committed crime or criminal accusation.

Klíčová slova: DNA sample; DNA profile; National DNA Database; buccal smear; genetic data; forensic genetics; special category of personal data; personal data protection; principle of proportionality

reference (26)

1. Council of Europe, Committee of Ministers. Recommendation No. R (92) 1 [online]. 1992 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://rm.coe.int/09000016804e54f7.

2. Council resolution of 9 June 1997 on the exchange of DNA analysis result (97/C 193/02). Official Journal of the European Communities [online]. 24. 6. 1997 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y0624(02)&from=LT.

3. Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11, 14 a 15 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12, 13 a 16 [online]. Strasbourg: European Court of Human Rights, Councile of Europe, 2021 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ces.pdf.

4. FRINTA, O. Určování rodičovství - aktuální otázky. In: RADVANOVÁ, S. a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 46-63.

5. FRINTOVÁ, D. Určení otcovství. In: ZUKLÍNOVÁ, M. - DVOŘÁK, J. - ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

6. Když se řekne… DNA: DNA - osobní údaj budoucnosti. Informační Bulletin Úřadu [online]. 2006, č. 3, s. 12-14 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: https://www.uoou.cz/files/zpravodaj/bulletin_2006_03.pdf.

7. Listina základních práv a svobod. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.

8. Pokyn policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech [online]. 3. 12. 2013 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.pecina.cz/files/Pokyn_PP_250-2013-neuplny.pdf.

9. Rozhodnutí ESLP ve věci S. a Marper proti Spojenému království ze dne 4. prosince 2008 [online]. Bod 78 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/EA8CFA7D862952D2C1258487002E9626/$file/S.%20a%20Marper%20proti%20Spojen%C3%A9mu%20kr%C3%A1lovstv%C3%AD_rozsudek.pdf?open&.

10. Policejní prezidium České republiky. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů [online]. 10. 1. 2014 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.slidilove.cz/sites/default/files/140110_policejni-prezidium_odmitnuti-zadosti-no.1.pdf.

11. Projednávaná plenární věc sp. zn. Pl. ÚS 7/18, týkající se návrhu Městského soudu v Praze č. j. 10 A 150/2015-116 ze dne 16. l. 2018: návrh na zrušení ustanovení § 65 odst. 1 ve slovech "a odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení" a § 65 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. In: Ústavní soud [online]. [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-veci?tx_odroom%5Bdetail%5D=2577&cHash=02057eae71001a7e70903c3162b3f864.

12. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, sp zn. INSP1-4652/11-70, ze dne 7. listopadu 2012 [anonymizovaná verze] [online]. [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14566.

13. Rozkaz policejního prezidenta ze dne 27. dubna 2004, kterým se omezuje přijímání dožádání o genetická zkoumání znaleckými pracovišti Policie České republiky [online]. 27. 4. 2004 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.pecina.cz/files/rozkaz1.pdf.

14. Rozsudek č. j. 10 A 251/2011-38 ze dne 10. ledna 2013. Právo na informace: odepření poskytnutí informace: vnitřní pokyn povinného subjektu. In: Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu [online]. 2013, roč. XI, č. 6 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://sbirka.nssoud.cz/cz/pravo-na-informace-odepreni-poskytnuti-informace-vnitrni-pokyn-povinneho-subjektu.p2833.html.

15. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2016, č. j. 3 A 86/2013-99 [online]. [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2013/3A_86_2013_99_20160518150708_prevedeno.pdf.

16. Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 3A 182/2016-57 ze dne 23. listopadu 2018 [online]. [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2016/3A_182_2016_anon_20190201131806_prevedeno.pdf.

17. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 134/2016-38 ze dne 24. října 2017 [online]. Bod 31 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0134_8As__1600038_20171103080356_prevedeno.pdf.

18. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 168/2013-40 ze dne 30. dubna 2014 [online]. [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0168_4As__130_20140530081600_prevedeno.pdf.

19. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 134/2016-38 ze dne 24. října 2017 [online]. Bod 31 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0134_8As__1600038_20171103080356_prevedeno.pdf.

20. SCHIMMER, D. Interní akty řízení. In: Policie České republiky: zveřejněné informace 2021 [online]. 25. 3. 2021 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.policie.cz/clanek/interni-akty-rizeni-392517.aspx.

21. SCHIMMER, D. Národní databáze DNA. In: Policie České republiky: zveřejněné informace 2019 [online]. 17. 5. 2019 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.policie.cz/clanek/zverejnene-informace-2019-narodni-databaze-dna.aspx.

22. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. In: Úřední věstník L 119/89 [online]. 4. 5. 2016 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=CS.

23. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR č. j. Plsn 2/96 ze dne 22. ledna 1997. In: Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/plsn-2-96.

24. Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS - st. 30/10 ze dne 30. listopadu 2010: sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru z hlediska zákazu nucení k sebeobvinění [online]. Bod 25 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=st-30-10_1.

25. VANČO, E. Policie ČR nezneužívá DNA. In: Policie České republiky: zpravodajství 2008 [online]. 2008 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.policie.cz/clanek/informacni-servis-zpravodajstvi-policie-cr-nezneuziva-dna.aspx.

26. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 29. května 2002 k naplňování, provozování a využívání Národní databáze DNA [online]. [cit. 2021-10-03]. Dostupné na: https://www.pecina.cz/files/pokyn11.pdf.

Creative Commons License
Problematika zpracovávání DNA pro forenzní účely z pohledu ochrany osobních údajů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení