AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 147–162

Vývoj důchodového pojištění na území dnešní ČR od počátku 20. století po současnost

[The Development of Pension Insurance in the Territory of Today’s Czech Republic from the Beginning of the 20th Century to the Present]

Milan Hrdý

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.44
zveřejněno: 07. 12. 2021

Abstract

The article deals with the problems of pension insurance in the territory of today’s Czech Republic from the beginning of the 20th century to the present. The main principles of the development of the pension system in the given period were identified and the analysis was performed mainly in terms of the personal and material scope of insurance, insurance obligations, and briefly in terms of the organizational security of the pension system as well. This analysis was carried out in four selected periods. At the end of the article, the relevant findings from this historical development are summarized and with their use the author's own proposal for the development of the pension insurance system in the Czech Republic in the future is presented.

Klíčová slova: pension system; historical development; analysis; Czech Republic

reference (22)

1. Důchodový věk žen a jeho diferenciace. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí Bratislava, pracoviště Praha, 1974, 192 s.

2. ENGLIŠ, K. Soustava národního hospodářství: věda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života. Svazek II. Praha: Melantrich, a. s., 1938.

3. GALLAS, J. - JANOŠTÍK, F. Výklad k zákonu o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ve znění novely ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 Sb. z. a n. 4. úplně přepr. vyd. Praha: Nákladem Sdružení úředníků a zřízenců československých sociálně-pojišťovacích ústavů, 1929.

4. HRDÝ, M. Analýza důchodových systémů a jejich možná aplikace v ČR. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Rigorózní práce. 2016.

5. CHVÁTALOVÁ, I. a kol. Právo sociálního zabezpečení v České republice a v Evropské unii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

6. KOLBE, J. a kol. Analýza současné definice invalidity, zejména částečné, v československých předpisech o sociálním zabezpečení. II. díl. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1982.

7. KUKLÍK, J. a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989. Praha: Linde Praha, a. s., 2009.

8. LUKÁŠ, J. Úvod do československého sociálního pojištění. Praha: Sociální služba, [1922].

9. MALÝ, K a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přepr. vyd. Praha: Leges, 2010.

10. MIMRA, S. Systém nemocenského, invalidního a starobního pojištění dělníků podle zákona o sociálním pojištění. Praha: Melantrich, a. s., 1936.

11. PŘIB, J. - RÝZNAR, L. - SAMEK, V. Zákon o sociálním zabezpečení: výklad a aplikace v praxi. Pardubice: Československá vědecko-technická společnost - Dům techniky ČSVTS Pardubice, 1988.

12. Starobní důchod loni klesl na 50 % průměrné čisté mzdy. In: FINTAG.cz [online]. 21. 11. 2019 [cit. 2021-08-15]. Dostupné na: https://www.fintag.cz/2019/11/21/starobni-duchod-loni-klesl-na-50-prumerne-ciste-mzdy/.

13. TOMEŠ, I. 90 let sociálního pojištění v České republice: statě z let 2014-2016. Praha: BMSS-Start, 2016.

14. ZÁHORSKÁ a kol. Průzkum života a potřeb invalidních občanů. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1983.

15. Andrle proti České republice. Rozsudek senátu 5. sekce. Číslo stížnosti: 6268/08.

16. Nařízení vlády č. 220/1948 Sb., jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec.

17. Zákon č. 1/1907 ř. z., o penzijním pojištění zřízenců ve službách soukromých a některých zřízenců ve službách veřejných.

18. Zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ze dne 9.října 1924.

19. Zákona č. 17/1947 Sb., o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění.

20. Zákon č. 99/1948, o národním pojištění.

21. Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy.

22. Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Creative Commons License
Vývoj důchodového pojištění na území dnešní ČR od počátku 20. století po současnost is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení