AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 131–144

Prvky atypičnosti v organizaci veřejné správy

[Elements of Atypicality in the Organization of Public Administration – Selected Examples]

Jan Malast

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.43
zveřejněno: 07. 12. 2021

Abstract

The paper deals with atypical elements in the organization of public administration in the Czech Republic. It seeks to define the essence and possible causes of organizational “atypicality” (deviations, exceptions, asymmetries) and assess its impact, not only on the functionality of public administration itself, but also on the doctrinal methodology and theory of administrative law. In addition to general considerations, the text also deals with specific examples of atypical subjects (carriers) and bodies (authorities) of public administration in the Czech Republic.

Klíčová slova: public administration; organisation of public administration; atypicality; asystem; exception

reference (20)

1. BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2012

2. BERAN, K. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde, 2006

3. HANDRLICA, J. Ke koncepci tzv. "nezávislých regulačních orgánů" a k problematice jejich "nezávislosti". Správní právo. 2005, roč. XXXVIII, č. 4, s. 222 a násl.

4. HANDRLICA, J. Nezávislé správní orgány. Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2009.

5. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2016.

6. HENDRYCH, D. a kol. Správní věda: teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

7. KAZDA, P. - KAZDOVÁ, K. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

8. KINDL, M. - KRAMÁŘ, K. - RAJCHL, J. - TELECKÝ, D. Základy správního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.

9. KOPECKÝ, M. K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů. Správní právo. 2013, roč. XLVI, č. 2, s. 88 a násl.

10. KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2021.

11. KURKA, R. - PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu. Praha: C. H. Beck, 2014.

12. MALAST, J. K pojmu, povaze a podobám neúzemní samosprávy - samospráva veřejných pojišťoven. Právník. 2016, roč. 155, č. 10, s. 870-871.

13. MATES, P. K některým otázkám výkonu státní správy na základě propůjčení. In: HLOUŠEK, V. - ŠIMÍČEK, V. (eds.). Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 181 a násl.

14. POUPEROVÁ, O. Nezávislé správní úřady. Správní právo. 2014, roč. XLVII, č. 4, s. 209 a násl.

15. PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. Brno - Plzeň: Doplněk a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

16. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

17. TYLL, T. Cena za železniční dopravní cestu. Právo v přepravě a zasilatelství. 2020, roč. 3, č. 3, s. 26.

18. VARHANÍK, J. - MALÝ, S. Zákon o státní památkové péči: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.

19. VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné: všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2012.

20. ZÍDEK, M. - TUPÝ, M. - KLUSOŇ, J. Zákon o státní památkové péči: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

Creative Commons License
Prvky atypičnosti v organizaci veřejné správy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení