AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 107–115

K reformě územně správního členění České republiky

[The Reform of the Territorial Administrative Structure of the Czech Republic]

Martin Wagner

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.41
zveřejněno: 07. 12. 2021

Abstract

The territorial administrative structure of the Czech Republic has been reformed by Act No. 51/2020 Sb. This change implements an integrated system of local administrative units for the performance of the state administration on different levels based on local units defined as micro-regions. The new arrangement respects the existing boarders of territorial self-governing units while provides an abolishment of the old system of administrative regions based on Act No. 36/1960 Sb.

Klíčová slova: administrative territorial structures; region; district

reference (11)

1. BAHÝĽOVÁ, L. - FILIP, J. - MOLEK, P. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde 2010. ISBN 978-80-7201-814-7.

2. ELIÁŠ, A. II. fáze územní reformy. Deník veřejné správy [online]. 9. 11. 2020 [cit. 2021-05-23]. Dostupné na: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=73446.

3. GROSPIČ, J. a kol. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-086-4.

4. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1.

5. HENDRYCH, D. Správní věda: teorie veřejné správy. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 244 s. ISBN 978-80-7478-562-7.

6. HENDRYCH, D. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: C. H. Beck,1997. ISBN 80-7179-084-2.

7. HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1937.

8. KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů: základy komunálního práva. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7552-719-6.

9. KOUDELKA, Z. - PRŮCHA, P. - ZWYRTEK HAMPLOVÁ, J. Komentář k § 109. In: Zákon o obcích: komentář. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-335-3.

10. PRŮCHA, P. K otázkám organizace současné místní a regionální samosprávy. In: NECKÁŘ, J. - RADVAN, M. - SEHNÁLEK, D. - VALDHANS, J. Dny práva - 2008 - Days of Law: 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity / the second year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law: 4.-5. 11. 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1582-1595. ISBN 978-80-210-4733-4.

11. SLÁMA, D. Nový zákon o územněsprávním členění státu od 1. 1. 2021. Deník veřejné správy [online]. 11. 8. 2020 [cit. 2021-06-22]. Dostupné na: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6797803.

Creative Commons License
K reformě územně správního členění České republiky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení