AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 97–110

Mimosmluvní závazkové poměry s mezinárodním prvkem z pohledu české autonomní úpravy

[Non-contractual Obligations with Cross-border Elements in the Context of Czech Private International Law]

Kateřina Holečková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.27
zveřejněno: 13. 09. 2021

Abstract

Private International Law is nowadays, to a large extent, regulated by European and international law and the scope of the application of autonomous national law is therefore limited. However, in case of non-contractual obligations with cross-border elements, this scope is still relatively broad, as certain matters are excluded from the regulation on the European and international level. The aim of this article is to analyze the regulation of non-contractual obligations with cross-border elements under the Czech Act on Private International law, namely its regulation of international jurisdiction, applicable law, and the recognition and enforcement of foreign judgements.

Klíčová slova: non-contractual obligations; Act on Private International Law; international jurisdiction; applicable law

reference (19)

1. BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář, I. Díl. Praha: C. H. Beck, 2009.

2. BĚLOHLÁVEK, A. J. Účast na řízeních o hromadných žalobách v zahraničí a uznání a výkon rozsudků v těchto věcech v jiných zemích. Právní rozhledy. 2016, č. 13-14, s. 467-474.

3. BŘÍZA, P. Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv. Právní rozhledy. 2013, č. 17, s. 580-589.

4. BŘÍZA, P. - BŘICHÁČEK, T. et al. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

5. KUČERA, Z. - PAUKNEROVÁ, M. - RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň - Brno: Aleš Čeněk - Doplněk, 2015.

6. LAVICKÝ, P. Občanský soudní řád: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. [Dostupné v systému ASPI.]

7. PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

8. PAUKNEROVÁ, M. Prostor pro uvážení v českém mezinárodním právu soukromém: ohlédnutí se za mezinárodním právem soukromým k výročí Antonína Hobzy. Právník. 2016, roč. 155, č. 1, s. 12-28.

9. PAUKNEROVÁ, M. Imperativní normy a mezinárodní právo soukromé - klasické téma v současnosti. Právník. 2021, roč. 160, č. 1, s. 1-20.

10. PAUKNEROVÁ, M. - ROZEHNALOVÁ, N. - ZAVADILOVÁ, M. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013.

11. PFEIFFER, M. - ZAVADILOVÁ, M. Recognition and enforcement of judgments in commercial matters rendered by courts of non-eu countries in the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2020, Vol. LXVI, č. 4, s. 157-170. CrossRef

12. REMSOVÁ, K. Uplatnění koncepce nutně použitelných ustanovení dle zákona o mezinárodním právu soukromém. In: ROZEHNALOVÁ, N. - DRLIČKOVÁ, K. - VALDHANS, J. Dny práva 2015. Část IV., Kodifikace obecné části kolizního práva - cesta či omyl? Brno: Masarykova Univerzita, 2016.

13. ROZEHNALOVÁ, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

14. ROZEHNALOVÁ, N. Určení fóra a jeho význam pro spory s mezinárodním prvkem II. Bulletin advokacie. 2005, č. 5, s. 12-16.

15. SVOBODA, K. - SMOLÍK, P. - LEVÝ, J. et al. Občanský soudní řád. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

16. SYMEONIDES, S. Codifying choice of law around the world: an international comparative analysis. Oxford: Oxford University Press, 2014. CrossRef

17. VALDHANS, J. Mezinárodně-soukromoprávní tvář profesora Týče, neboli od lex loci delicti commissi k lex loci damni infecti. In: KYSELOVSKÁ, T. - SEHNÁLEK D. - ROZEHNALOVÁ, N. (eds.). In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

18. VANLEENHOVE, C. A normative framework for the enforcement of U.S. punitive damages in the European Union: transforming the traditional no pasaran. Vermont Law Review. 2016, Vol. 41, No. 2, s. 347-404.

19. ŽIVĚLOVÁ, A. Umožňuje nový občanský zákoník přiznat v řízení o náhradě nemajetkové újmy punitive damages? Bulletin advokacie. 2016, č. 4, s. 24-30.

Creative Commons License
Mimosmluvní závazkové poměry s mezinárodním prvkem z pohledu české autonomní úpravy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení