AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 1 (2021), 37–56

K dotváření práva cestou analogie aneb jak zvýšit legitimitu a prosystémovost analogické argumentace v právu

[On the Filling of Statutory Gaps Using Analogy, or How to Increase the Legitimacy and Pro-systemicity of Analogical Argumentation in Law]

Katarzyna Žák Krzyžanková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.3
zveřejněno: 12. 03. 2021

Abstract

The article presents the current state of knowledge regarding the use of analogy in domestic jurisprudence, with the aim of outlining its place and role in the process of finding the law. The performed analysis makes it possible to identify two main functions that the analogy performs, namely the heuristic function and, under certain circumstances, the legitimization function. If the analogy is to constitute a legitimate and retrospectively verifiable instrument of filling statutory gaps, the reasoning behind its use in a case under consideration must be presented in a logical form, which means the premises lying behind the argumentation by analogy must be reconstructed. Therefore, a deciding authority should, in particular, deal with a question of why the given case was a so-called analogous situation in law, justify the choice of the source of analogy (a particular legally regulated case or legal principle), and the way to resolve discrepancies between the case under consideration and the analogous one. The article concludes with an overview of the main problems that deciding authorities should pay attention to in situations where they fill statutory gaps using analogy, in which case their resolutions can be expected to increase the pro-systemic approach to law in the processes of law finding.

Klíčová slova: analogy; analogical reasoning; similarity; pro-systemic approach

reference (57)

1. ALEXY, R. Lidská důstojnost a princip proporcionality. Právník, 2015, č. 11, s. 867-878.

2. ALEXY, R. Two or Three? In: BOROWSKI, M. (ed.). On the Nature of Legal Principles. Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie. ARSP-Beiheft 119, Stuttgart: Franz Steiner, s. 9-18.

3. ARISTOTELES. Etika Nikomachova. Praha: Petr Rezek, 1996.

4. ARYSTOTELES. Hermeneutyka: topiki: o dowodach sofistycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2013.

5. BARTHA, P. Analogy and Analogical Reasoning. In: ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. [online]. 25. 1. 2019 [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: https://plato.stanford.edu/entries/reasoning-analogy/.

6. BARTHA, P. By Parallel Reasoning: the Construction and Evaluation of Analogical Arguments. New York: Oxford University Press, 2010. CrossRef

7. BREWER, S. From Enthymeme to Argument: Logocratic Method and the Virtues and Vices of Arguments. In: WEINSTEIN, J. B. - ABRAMS, N. - BREWER, S. - MEDWED, D. S. Evidence. Cases and Materials. 10th ed. Foundation Press, 2017, s. 121-147.

8. BREWER, S. Indefeasible analogical argument. In: KAPTEIN, H. - VELDEN, B. VAN DER (eds.). Analogy and Exemplary Reasoning in Legal Discourse. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, s. 33-48. CrossRef

9. BROŻEK, B. Analogy and balancing. A reply to David Duarte. In KAPTEIN, H. - VELDEN, B. VAN DER (eds.). Analogy and Exemplary Reasoning in Legal Discourse. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, s. 101-107. CrossRef

10. BROŻEK, B. Analogy in Legal Discourse. Archiv fur Rechts-und Sozialphilosophie, 2008, Vol. 94, No 2, s. 188-201.

11. BROŻEK, B. Is analogy a form of legal reasoning? In: KAPTEIN, H. - VELDEN, B. VAN DER (eds.). Analogy and Exemplary Reasoning in Legal Discourse. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, s. 49-64. CrossRef

12. BROŻEK, B. Myślenie. Podrecznik uzytkownika. 3. wyd. Kraków: Copernicus Center Press, 2019.

13. BROŻEK, B. Umysł prawniczy. Kraków: Copernicus Center Press, 2019.

14. CANALE, D. - TUZET, G. Analogical reasoning and extensive interpretation. In: KAPTEIN, H. - VELDEN, B. VAN DER (eds.). Analogy and Exemplary Reasoning in Legal Discourse. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, s. 658-4.

15. CVRČEK, F. Kritické poznámky k výuce interpretace právních textů. In: GERLOCH, A. - MARŠÁLEK, P. (eds.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha: EurolexBohemia, 2003, s. 49-62.

16. ČAPEK, J. Interpretace socialistického práva (základní teoretické otázky). Acta Iniversitatis Carolinae Iuridica, Monographia XL, 1983, s. 58-5.

17. DUARTE, D. Analogy and balancing: the partial reducibility thesis and its problems. In: KAPTEIN, H. - VELDEN, B. VAN DER (eds.). Analogy and Exemplary Reasoning in Legal Discourse. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, s. 87-100. CrossRef

18. GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2017.

19. GOODMAN, N. Problems and Projects. New York: Bobbs-Merril Co, 1979.

20. HAAPARANTA, L. The Analogy Theory of Thinking. Dialectica. International Journal of Philosophy of Knowledge, 1992, Vol. 46, No 2, s. 169-183. CrossRef

21. HARVÁNEK, J. a kol. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

22. HLOUCH, L. Teorie mezer a současné právní myšlení. Časopis pro právní vědu a právní praxi. 2013, č. 2, s. 129-136.

23. HOCHSCHILD, J. P. The Semantics of Analogy. Rereading Cajetan's 'De Nominum Analogia'. Notre Dame: Notre Dame University Press, 2010. CrossRef

24. HOLLÄNDER, P. Nový logicismus v teoretickém právním myšlení. In: České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy: sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 87-97.

25. JOYCE, G. H. Principles of Logic. 3rd ed. London: Longmans, Green and Co, 1936.

26. KÁČER, M. Na okraji krajnej núdze: o prepisovaní zákonov počas ich aplikácie. Praha: Leges, 2015.

27. KAHNEMAN, D. Myšlení rychlé a pomalé. Příbram: Melvil Publishing, 2011.

28. KEYNES, J. M. Treatise on Probability. London: Macmillan and Co, 1921

29. KNAPP, V. Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: EurolexBohemia, 2003.

30. MALINOWSKI, A. (ed.). Logika dla prawników. Warszawa: LexisNexis, 2010.

31. MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.

32. MILL, J. S. A System of Logic: Ratiocinative and Inductive. Being a Connected View of the Principles of Evidence, and the Methods of Scientific Investigation. 8th ed. New York: Harper and Bros, 1882.

33. MORAWSKI, L. Zasady wykładni prawa. Toruń: Dom Organizatora, 2010.

34. NORTON, J. D. The Material Theory of Induction. [online]. Philosophy of Science [online]. 2003, Vol. 70, No. 4 [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: file:///C:/Users/CHZ/Desktop/k%20tisku/4.%20Analogy-draft%20norton.pdf.

35. ONDŘEJEK, P. Poměřování jako klíčový argument přezkumu ústavnosti v éře proporcionality a některé projevy jeho kritiky. Právník, 2016, č. 4, s. 349-368.

36. ONDŘEJEK, P. Koncepce práva jako systému. Praha: Wolters Kluwer, 2020.

37. PERELMAN, Ch. Právna logika: nová rétorika. Bratislava: Kalligram, 2014.

38. PERELMAN, Ch. The Idea of Justice and the Problem of Argument. London: Routledge and Kegan Paul Limited, 1963.

39. PRAKKEN, H. - SARTOR, G. The Three Faces of Defeasibility in Law. Ratio Juris, 2004, No. 17, s. 118-139. CrossRef

40. PRAKKEN, H. Logical Tools for Modelling Legal Argument: a Study of Defeasible Reasoning in Law. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. CrossRef

41. PROCHÁZKA, R. - KÁČER, M. Teória práva. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2019.

42. SMEJKALOVÁ, T. Judikatura, nebo precedens? Právník, 2019, č. 9, s. 852-864.

43. SOBEK, T. Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu a práva, 2008.

44. SOBEK, T. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva, 2011.

45. ŠTĚPÁN, J. Logika a právo. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

46. ŠVESTKA, J - DVOŘÁK, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Sv. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014.

47. TRYZNA, J. Garance právní jistoty z hlediska metodologie interpretace práva předvídané novým občanským zákoníkem. In: GERLOCH, A. - TRYZNA, J. - WINTR, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2012, s. 190 -205.

48. TVRDÝ, J. Logika. Praha: Melantrich, 1937.

49. VEČEŘA, M. - GERLOCH, A. - SCHLOSSER, H. - BERAN, K. - RUDENKO, S. Teória práva. 5., rozš. a dopl. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013.

50. VEČEŘA, M. Soudcovské dotváření práva. In: GERLOCH, A. - TRYZNA, J. - WINTR, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2012, s. 221-234.

51. WEINBERGER, O. Norma a instituce: úvod do teorie práva. Brno: Masarykova univerzita, 1995.

52. WHITE, J. Analogical reasoning. In: PATTERSON, D. (ed.). A companion to philosophy of law and legal theory. Blackwell Publishing Ltd, 1999.

53. WINTER, S. L. A Clearing in the forest. Law, life and mind. Chicago - London: The University of Chicago Press, 2001.

54. WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019

55. WINTR, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006.

56. WOJTCZAK, S. The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation. Warszawa: C. H. Beck, 2017.

57. ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

Creative Commons License
K dotváření práva cestou analogie aneb jak zvýšit legitimitu a prosystémovost analogické argumentace v právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení