AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 4 (2020), 173–197

Limits of resolution tools under the BRRD and the Czech act on recovery procedures and the financial market crisis resolution

[Limits of resolution tools under the BRRD and the Czech act on recovery procedures and the financial market crisis resolution]

Martin Šerák

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.38
zveřejněno: 16. 12. 2020

Abstract

Given the unique position of credit institutions and their systemic importance for the financial stability, their resolution has been traditionally entrusted to supervisory authorities rather than courts. As a result, credit institutions are essentially excluded from the scope of “traditional” insolvency procedure and fall under the resolution regime constituting specific form of administrative proceedings. Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (known as the BRRD) is of a particular consequence here as it harmonized the resolution process at the level of the European Union and the European Economic Area, inter alia through the implementation of specific resolution tools. This article deals with conditions for applicability of such resolution tools, their fundamental mechanics as well as legal implications arising thereunder, considering also the Act on Recovery Procedures and the Financial Market Crisis Resolution under which the BRRD has been implemented into Czech law.

Klíčová slova: resolution tools; credit institutions; insolvency; resolution; financial crisis

reference (34)

1. ARMOUR, J. Making Bank Resolution Credible. s. 453 a násl. In: MOLONEY, N.- FERRAN, N. E.- PAYNE, J. The Oxford handbook of financial regulation. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015.

2. AVGOULEAS, E. Governance of Global Financial Markets. Cambridge University Press, 2012. CrossRef

3. BINDER, J. H. Resolution Planning and Structural Bank Reform within the Banking Union. SAFE Working Paper. No. 81. 2014. CrossRef

4. BINDER, J. H. Bankeninsolvenzen im Spannungsfeld zwischen Bankaufsichts- und Insolvenzrecht: Regelungsziele, Anwendungsprobleme und Reformansätze, dargestellt am Beispiel des deutschen und des englischen Rechts. Berlin: Duncker & Humblot, 2005. CrossRef

5. BINDER, J. H. Institutionalisierte Krisenbewältigung bei Kreditinstituten. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 2009. CrossRef

6. BLINDER, A. S. After the music stopped: the financial crisis, the response, and the work ahead. New York: Penguin Press, 2013.

7. COLIN, J.- COWE, S.- TREVILLION, E. Property boom and banking bust: the role of commercial lending in the bankruptcy of banks. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017.

8. DALVINDER, S. U.K. Approach to Financial Crisis Management. Transnational Law & Contemporary Problems. Vol. 19, 2010.

9. DIAMOND, D. W.- RAJAN, R. G. A theory of bank capital. The Journal of Finance. 2000, Issue 55. CrossRef

10. DONG, H.- INGVES, S.- SEELIG, S. Issues in the Establishment of Asset Management Companies. International Monetary Fund. 2006, s. 23 a násl. Dostupné online z WWW:< https://www.researchgate.net/publication/304636044_Issues_in_the_Establishment_of_Asset_Management_Companies>.

11. GLEESON, S.- RANDALL D. G. Bank resolution and crisis management: law and practice. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016.

12. <bez popisu> CrossRef

13. HAVEMANN, R. Can Creditor Bail-in Trigger Contagion? The Experience of an Emerging Market. Review of Finance. 23(6), 2019. CrossRef

14. HÜBNER, L.- LEUNERT, S. Sanierung und Abwicklung von Banken nach SAG und SRMVO', Zeitschrift für Wirtschaftsrecht. 2015, Issue 47, s. 2263.

15. CHATTOPADHYAY, R. Bridge Banks in Deutschland - Abwicklung und Restrukturierung systemrelevanter Banken durch Vermögensübertragung. Springer, 2015.

16. JEMELKA, L.- PONDĚLÍČKOVÁ, K.- BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019.

17. KENADJIAN, P. S. Too big to fail - brauchen wir ein Sonderinsolvenzrecht für Banken? Berlin: De Gruyter, 2012. CrossRef

18. LABROSSE, J. - OLIVARES-CAMINAL, R. - SINGH, D. Financial crisis management and bank resolution. London: Informa Law. Lloyd's commercial law library, 2009.

19. MITCHELL, CH. Saving the market from itself: the politics of financial intervention. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. CrossRef

20. NEUBAUER, J. Veřejná podpora bankám ve světle směrnice o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu? Obchodněprávní revue. Č.3, 2018.

21. OLSON, G. N. Government Intervention: The Inadequacy of Bank Insolvency Resolution - Lessons from the American Experience. In: LASTRA, R. M.- SCHIFFMAN, H. N. Bank failures and bank insolvency law in economies in transition. Boston: Kluwer Law International, 1999.

22. RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008.

23. RINGE, W.G. Bail-in between liquidity and solvency. University of Oxford Legal Research Paper Series. No. 33/2016. CrossRef

24. SERIÈRE, D. V.- HOUWEN, D.V.D. No Creditor Worse Off' in Case of Bank Resolution: Food for Litigation. Journal of International Banking Law and Regulation. 2016, Issue 7.

25. SCHIAVO, G. The role of financial stability in EU law and policy. Alphen aan den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law International B. V. European monographs, volume 101, 2017, kapitola 8.03 a násl.

26. SCHILLIG, M. Resolution and insolvency of banks and financial institutions. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016.

27. SCHELO, S. Bank recovery and resolution. Kluwer Law International, 2015.

28. SCHÖNFELD, J. Ekonomický pohled na definici úpadku korporace. Buletin Advokacie (el. forma časopisu). 2017. Dostupné online z WWW: <http://www.bulletin-advokacie.cz/ekonomicky-pohled-na-definici-upadku-korporace >.

29. SJÖBERG, G. Banking Special Resolution Regimes as a Governance Tool. In: RINGE, W. G.- HUBER, P. M. Legal Challenges in the Global Financial Crisis: Bail-Outs, the Euro and Regulation. Oxford & Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014.

30. SOMMER, J. H. Why Bail-in? And How? Federal Reserve Bank of New York. Economic Policy Review, Vol. 20, Special Issue: Large and Complex Banks. 2014. In: GOODHART, CH.- AVGOULEAS, E. A Critical Evaluation of Bail-Ins as Bank Recapitalisation Mechanisms. 2014. Dostupné online z WWW: <https://ssrn.com/abstract=2478647>.

31. STEPHAN, M. Bank Failure and Pre-Emptive Planning: The Special Requirements of a Bank Resolution and a Default Resolution Option. 2013. Dostupné online z WWW: < https://ssrn.com/abstract=2277452 >.

32. STUTTS, W. F. Of Herring and Sausage: Nordic Responses to Banking Crises as Examples for the United States. Texas International Law Journal. 2009, Issue 44.

33. VOJTEK, R. Sláb jen ten, kdo (ne)ztratil v řešení finanční krize víru aneb selhání banky, resoluce a veřejná podpora? Obchodněprávní revue. 11-12, 2017.

34. WIHLBORG, C. Bail-ins: Issues of Credibility and Contagion. SUERF Policy Note, Issue No. 10. 2017. Dostupné online z WWW: <https://www.suerf.org/policynotes/883/bail-ins-issues-of-credibility-and-contagion/html>.

Creative Commons License
Limits of resolution tools under the BRRD and the Czech act on recovery procedures and the financial market crisis resolution is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení