AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 4 (2020), 157–170

Recognition and enforcement of judgments in commercial matters rendered by courts of non-eu countries in the Czech Republic

[Recognition and enforcement of judgments in commercial matters rendered by courts of non-eu countries in the Czech Republic]

Magdalena Pfeiffer, Marta Zavadilová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.39
zveřejněno: 16. 12. 2020

Abstract

The article deals with the conditions under which Czech courts recognise and enforce judgments rendered in commercial matters by courts outside of the EU. The relevant rules on recognition and enforcement are contained in both the Czech Act on Private International Law and in a number of international treaties binding for the Czech Republic. The authors analyse in detail the Czech national rules with particular emphasis on grounds for non-recognition and on the enforcement procedure, including relevant national case-law. As the Czech Republic is bound by a significant number of bilateral treaties on legal assistance that contain relevant provisions, the authors also bring a brief overview of the rules therein.

Klíčová slova: international civil procedural law; recognition; enforcement; foreign judgments; commercial matters

reference (9)

1. BONOMI, Andrea. European Private International Law and Third States. Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts. 2017, No. 2, pp. 190-193.

2. BŘICHÁČEK, T. In: BŘÍZA, P. - BŘICHÁČEK, T. - FIŠEROVÁ, Z. - HORÁK, P. - PTÁČEK, L. - SVOBODA, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, p. 107.

3. BŘÍZA, P. In: BŘÍZA, P. - BŘICHÁČEK, T. - FIŠEROVÁ, Z. - HORÁK, P. - PTÁČEK, L. - SVOBODA, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, p. 13- 14.

4. FENTIMAN, Richard. International Commercial Litigation. Second Edition. Oxford University Press. 2015.

5. KUČERA, Z. - PAUKNEROVÁ, M. - RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8th edition, Plzeň - Brno: Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, p. 375.

6. PAUKNEROVÁ, M. In: KYSELOVSKÁ, T. - SEHNÁLEK, D. - ROZEHNALOVÁ, N. (eds). In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče, Brno: Masarykova univerzita, 2019, 528 p. Spisy Masarykovy univerzity, Edice Scientia: řada teoretická, 651. (online), p. 258.

7. SCHACK, H. Das neue Haager Anerkennungs- und Vollstreckungsübereinkommen. Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts. 2020, No. 1, p. 1-7.

8. van LOON, Hans. Towards a Global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. Collection of Papers of the Faculty of Law. University of Niš, No 82, Year LVIII, 2019, pp. 15-36. Accessed [August 30, 2019]. CrossRef

9. VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. Praha : C.H.Beck 2007, p. 35.

Creative Commons License
Recognition and enforcement of judgments in commercial matters rendered by courts of non-eu countries in the Czech Republic is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení