AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 4 (2020), 131–142

Applicable law in international insolvency proceedings (focused on relation of Articles 3 and 7 of the Insolvency Regulation)

[Applicable law in international insolvency proceedings (focused on relation of Articles 3 and 7 of the Insolvency Regulation)]

Jan Brodec

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.36
zveřejněno: 16. 12. 2020

Abstract

This article deals with the legal regulation governing the ascertaining of applicable law under the Insolvency Regulation while focusing on the provisions of Articles 3 and 7 and classifying this legal regulation from the perspective of private international law. The part dedicated to the provisions of Article 3 as a norm of international insolvency law introduces the concept of COMI – a basis to determine the jurisdiction of the court that should commence insolvency proceedings. Furthermore, the essential case-law of the CJEU and Czech courts addressing COMI is presented. Regarding Article 7, an opinion is expressed that the legal regulation contained in Article 7 constitutes a conflict-of-laws rule for which the applicable law is determined by the location of the court that opened the given insolvency proceedings. At this point, a fundamental connection is seen between the legal regulation contained in Articles 7 and Article 3. In addition, an opinion is expressed that the legal regulation contained in the Insolvency Regulation leads to the unity of international court jurisdiction and the determination of applicable law, which can be seen as the current trend in European private international law.

Klíčová slova: COMI; applicable law; international insolvency law; insolvency regulation; international jurisdiction

reference (15)

1. BĚLOHLÁVEK, A., J. Evropské a mezinárodní insolvenční řízení. Komentář k nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2020, pp. 1568.

2. BRODEC, J. Determination of Applicable Law in International Insolvency Proceedings. In.: European and national perspectives on the application of the European insolvency regulation, Arcane editrice, Rome, 2017, pp. 83-103.

3. BRODEC, J. Určení COMI v případě přeshraničního insolvenčního řízení a jeho vliv na určení rozhodného práva ohledně odpovědnosti členů statutárních orgánů úpadce. In: Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer, 2019, pp. 79-90.

4. DUURSMA-KEPPLINGER, H.-Ch. - DUURSMA, D. - CHALUPSKY, E., Kommentar - Europäische Insolvenzverordnung. Vienna: Springer Verlag, 2002, Article 4, no. 15., pp. 681. CrossRef

5. GRUBER, P. U., The International Jurisdiction for Main Proceedings: Practical Difficulties in the Application of Art. 3 InsRRecas. In: European and National Perspectives on the Application of the European Insolvency Regulation. Rome: Gioacchino Onorati editore S.r.l., 2017, pp. 33-64.

6. KOKORIN I. Contracting Around Insolvency Jurisdiction: Private Ordering in European Insolvency Jurisdiction Rules and Practices. In: LAZIĆ, V., STUIJ, S. (eds.) Recasting the Insolvency Regulation Improvements and Missed Opportunities, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020, pp. 21-57. CrossRef

7. LAZIĆ, V., STUIJ, S. Recasting the Insolvency Regulation Improvements and Missed Opportunities. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020, pp. 131. CrossRef

8. MOSS, G., FLETCHER, I. F., ISAAC, S.: Moss, Fletcher and Isaacs on the EU regulation on insolvency proceedings. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 2016, pp. 752.

9. PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 2nd edition, 2013, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, pp. 336.

10. PAUKNEROVÁ, M. Kolizní norma. In: KUČERA, Z. - PAUKNEROVÁ, M. - RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8th edition, 2015, Plzeň - Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o..

11. PAUKNEROVÁ, M. Třídění kolizních norem. In: KUČERA, Z. - PAUKNEROVÁ, M. - RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8th edition, 2015, Plzeň - Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o..

12. PAUKNEROVÁ, M. Hraniční určovatelé. In: KUČERA, Z. - PAUKNEROVÁ, M. - RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8th edition, 2015, Plzeň - Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

13. RŮŽIČKA, K. Pravomoc tuzemských soudů ve vztahu k zahraničí. In: KUČERA, Z. - PAUKNEROVÁ, M. - RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé. 8th edition, 2015, Plzeň - Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

14. SCHWEMMER, S: Anknüpfungsprinzipien im Europäischen Kollisionsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2018, p. 252. CrossRef

15. VAVŘINA, J. COMI v judikatuře českých insolvenčních soudů a pohled do zahraničí. In: Právní rozhledy, 2012, issues 23-24, p. 825-844.

Creative Commons License
Applicable law in international insolvency proceedings (focused on relation of Articles 3 and 7 of the Insolvency Regulation) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení